Main fundraiser photo

COVID - 19 Dibër EMERGENCY RELIEF FUND

Donation protected

Please join SHAD in raising funds to assist the hospital in Dibër that is in urgent need of basic medical supplies to assist patients struggling with Covid-19.

 

As you all know, the Covid 19 virus in Dibër has spread again and deteriorated very quickly, resulting in an increase in the number of fatal cases.

 

Due to the rapid growth of patients with Covid-19, the hospital has exceeded its capacity to provide the necessary Oxygen putting the patients at great risk!

 

SHAD reacted urgently today, August 31, 2021, & made a direct purchase of oxygen tanks worth $ 5,000, from a company in the Capital of Northern Macedonia - Skopje (TGS "Tehnicki Gasovi DOO-Skopje").

 

However, these supplies will not last long as the number of patients is increasing rapidly and the hospital as mentioned above, has already exceeded its capacity !!

 

In addition to oxygen tanks, the hospital also needs other medical equipment. Any donor wishing to donate or purchase equipment, we will soon provide a detailed list of equipment in need.

 

As always, for a complete transparency, all funds will be managed by Shoqata Atdhetare Dibra, and will generate a written report that will be archived in the Organizations office, that will include proof of the funds used as needed.

 

 

 

Ju lutemi bashkohuni me SH.A.D në mbledhjen e fondeve për të ndihmuar spitalin në Dibër që ka nevojë urgjente për furnizime bazore mjekësore për të ndihmuar pacientët që luftojnë Covid-19.

 

Siç e dini të gjithë, Virusi Covid 19 në Dibër është përhapur sërisht dhe përkeqësuar shume shpejt, duke rezultuar në rritje të numrit të rasteve fatale.

 

Për shkak të rritjes së shpejtë të pacientëve me Covid-19, spitali e ka tejkaluar kapacitetin për të siguruar Oksigjenin e nevojshëm duke i vënë pacientët në rrezik të madh!

 

SH.A.D reagoi urgjentisht, sot me datë 31 Gusht, 2021 realizoi blerjen të drejtpërdrejtë të rezervuarëve të oksigjenit me vlerë 5000 dollarë, nga një firmë në Kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut - Shkup (TGS "Tehnicki Gasovi DOO-Skopje").

 

Sidoqoftë, këto furnizime nuk do të zgjasin shumë pasi numri i pacientëve po rritet me shpejtësi dhe spitali tashmë siç e cekëm më sipër, ka tejkaluar kapacitetin e tij !!

 

Përveç tankeve të oksigjenit, spitali ka nevojë edhe për pajisje tjera mjekësore. Për çdo donator që dëshiron të dhurojë ose blejë pajisje, së shpejti do të sigurojmë një listë të detajuar të pajisjeve në nevojë.

 

Si gjithmonë, për transparencë të plotë, të gjitha fondet do të menaxhohen nga Shoqata Atdhetare Dibra, dhe do të gjenerojnë një raport me shkrim që do të arkivohet në zyrën e Organizates, që do të përfshijë dëshmi të fondeve të përdorura sipas nevojës.

Donations 

 • Bukurije Bajrami
  • $100 
  • 3 yrs
 • Sokol shehu
  • $1,000 
  • 3 yrs
 • Dritrona Trenova
  • $300 
  • 3 yrs
 • Nurana Nora Qorri
  • $500 
  • 3 yrs
 • Drilon Dika
  • $300 
  • 3 yrs

Organiser

Shoqata Atdhetare Dibra
Organiser
Staten Island, NY

Your easy, powerful and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help directly to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee