Main fundraiser photo

Ci Therapi - Therapy Dog

Donation protected
Mae plant a staff Ysgol y Llys, Prestatyn yn awyddus i gael ci therapi yn yr ysgol er mwyn cefnogi lles a chymhelliant y plant drwy'r ysgol.

Gall gael ci therapi;
 • Helpu unigolion i ddatblygu sgiliau cymdeithasol
 • Hybu sgwrs
 • Gwella hunan-barch a hyder plant
 • Gael effaith gadarnhaol ar sgiliau cymdeithasol
 • Rhwystro cynhyrchiad o'r hormon cortisol
 • Leihau pryder a straen a darparu cysur anfeirniadol
 • Leihau unigrwydd
 • Symbylu’r synhwyrau
 • Ddysgu Empathi
 • Helpu gyda sgiliau datrys problemau a chreadigrwydd
 • Gwella cymhelliant plant

Dyma Nel, ci bach 9 mis oed Miss Anna Jones. Mae Nel yn gi annwyl iawn sy'n llawn egni ac mae hi wrth ei bodd yng nghwmni plant. Rydym yn awyddus i godi arian er mwyn hyfforddi Nel i ddod yn gi therapi ac i'w chroesawu fel rhan o deulu Ysgol y Llys.


Staff and pupils at Ysgol y Llys, Prestatyn are eager to introduce a Therapy dog to school to support the children's wellbeing and motivation throughout the school.

Animal Assisted Therapy can;
 • Help individuals develop social skills
 • Promote conversation
 • Improve self esteem and confidence
 • Positively impact social skills
 • Inhibit the production of the stress hormone cortisol
 • Reduce anxiety, grief and stress and provides non judgemental comfort
 • Reduce loneliness
 • Stimulate the senses
 • Teach Empathy
 • Help with problem solving skills and creativity
 • Improve motivation

This is Nel, Miss Anna Jones's 9 month old Cavapoo. She has a lovely, friendly temperament and is socially confident and enjoys the company of children. We are eager to raise money in order to train Nel to become our Therapy dog and look forward to welcoming her as part of our family here at Ysgol y Llys.

Diolch / Thank you

Donations 

 • Catrin Owen
  • £10 
  • 10 mos
 • Amy Jones
  • £10 
  • 10 mos
 • STEPHANIE WITHAM
  • £5 
  • 10 mos
 • Anonymous
  • £5 
  • 11 mos
 • Lisa Nicholson
  • £10 
  • 11 mos

Organizer

Ysgol y Llys Prestatyn
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee