Bouw mee aan Wildflower Climbing Training Center!

*ENGLISH BELOW*

Boulderen in Nederland is Booming. We missen alleen één ding: een trainingscentrum waar alles is gericht op hoge kwaliteit. De kwaliteit die nodig is om gemotiveerde en ervaren klimmers, én professionele atleten, het maximale uit zichzelf te laten halen. Een hardcore trainingslocatie zonder poespas, met alle nodige faciliteiten, expertise en een echte klimcommunity op één plek. Dat is precies wat we met Wildflower Climbing gaan bouwen, en dat doen we samen met jou! Bouw mee aan de eerste non-profit trainingslocatie voor de klimsport.WIE ZIJN WIJ

Wij zijn Tiba Vroom, Marloes Vink, Jörg Franken en Stephan Rajar en wij zijn de oprichters van Stichting Wildflower Climbing. Allemaal hebben we jarenlange ervaring in de klimwereld, van het openen van boulders door heel Europa tot het coachen en deelnemen aan Wereldbekerwedstrijden boulderen, tot het bouwen en ontwerpen van boulderhallen door heel Nederland.
ONS DOEL

In veel commerciële hallen is weinig ruimte voor topsport, en ook de klimbond heeft geen eigen trainingslocatie. Daarom kiezen wij met Stichting Wildflower Climbing voor een radicaal andere aanpak: samen bouwen we een non-profit trainingscentrum voor zowel enthousiaste sporters als nationale topklimmers. Een plek waar we onze passie kunnen delen met de community, zonder rekening te hoeven houden met commerciële belangen.

Ons doel is dan ook om de topsport in het Nederlandse klimmen een boost te geven. Al jaren vinden de Nederlandse klimmers geen aansluiting bij de internationale top. Dit komt mede door de commerciële instelling van de Nederlandse klimwereld en door het gebrek aan goede trainingsfaciliteiten en expertise.

Als Wildflower willen we ons onderscheiden door kwaliteit en expertise samen te brengen. Onze ervaring met klimmen en coachen op internationaal topniveau en ons netwerk in de klimwereld zetten we in om het meeste uit onze trainingsfaciliteiten te halen. Op deze manier creëren we de full-package die nodig is voor een hardcore Wildflower community.


 

NON-PROFIT

Omdat we zien dat commerciële belangen de topsport eigenlijk altijd in de weg zitten, gaan we het anders aanpakken. Er wordt niets gefinancierd door grote investeerders die veel geld willen verdienen. We bouwen de trainingsruimte samen met iedereen die achter ons doel staat en gelooft in onze idealen. Dat betekent dat we jou nodig hebben!

De financiering wordt gedaan uit sponsoring, crowdfunding, donaties en de verkoop van merchandise, lidmaatschappen, toegang en personal coaching. Op deze manier kan alle winst die we maken gebruikt worden om onze faciliteiten te verbeteren, topsporters te ondersteunen en expertise bij elkaar te brengen. Dit doen we bijvoorbeeld door het kopen van de nieuwste grepen, het uitzenden van atleten naar internationale wedstrijden en het uitnodigen van internationale trainers en routebouwers om workshops te geven.

 


ONZE KERNWAARDEN

Naast ons hoofddoel om topsport te stimuleren, zijn er nog twee kernwaarden die we erg belangrijk vinden: duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij geloven dat het verlagen van onze impact op het milieu de enige manier naar een goede toekomst is en dat het normaliseren van duurzaamheid, zeker binnen de klimwereld, essentieel is. In alles wat we doen kijken we dan ook naar de meest duurzame opties. We gebruiken bijvoorbeeld zo veel mogelijk gerecyclede en tweedehands materialen en producten, en werken we samen met bedrijven en stichtingen met dezelfde idealistische doeleinden als wij.Ook het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor ons een belangrijke kernwaarde. We zetten de middelen die we hebben zo goed mogelijk in om diversiteit en gelijke kansen in de samenleving te stimuleren. In de toekomst willen we bijvoorbeeld evenementen organiseren voor kansarme jongeren en andere minderheden in de samenleving.DIT GAAN WE DOEN

Als ervaren klimmers, coaches en designers hebben we goed om ons heen gekeken hoe de ideale trainingslocatie eruit ziet.

We hebben nodig:

-          Een campusbord en fitnessruimte gericht op klimspecifieke krachttraining

-          Een grote trainingswand van 45 graden overhang, bomvol met grepen

-          Een hoofdwand van internationale standaard om vette new-school boulders te bouwen

En voor de hoofdwand hebben we jouw hulp nodig!Met het campusbord, de fitnessruimte en de trainingswand zijn we al goed onderweg, maar we hebben de crowdfunding nodig om de hoofdwand te kunnen realiseren. Help jij ons een Nationaal trainingscentrum te realiseren zodat we de Nederlandse klimmers kunnen helpen naar de top? Bouw mee aan de Wildflower community, om de sport waarin we onze passie delen vooruit te helpen en om enthousiaste klimmers samen te brengen om te trainen!
WIJ ZIJN JULLIE DANKBAAR!

Als dank voor de donaties willen we je graag belonen!

< €25: Eeuwige dank!

€25 - €49: 1x entree voor het Wildflower climbing training centrum

€50 - €99: Limited edition Wildflower T-shirt

€100 - €249: één op één personal coaching les (1 uur, incl. entree)

€250 >: 4x coaching groepsles (max 6 pers. per groep, 1,5 uur, incl. entree)

 

Volg Wildflower Climbing op social media om op de hoogte te blijven en deel onze actie met zo veel mogelijk mensen!

We hopen jullie allemaal binnenkort te kunnen verwelkomen in het Wildflower trainingscentrum, want SAMEN KUNNEN WE DIT REALISEREN!

 

 

ENGLISH

Bouldering in The Netherlands is booming. We only miss one thing: a training center where everything is based on quality. The quality that is needed to let motivated and experienced climbers, as well as professional athletes, reach their full potential. A hardcore training gym without bullsh*t, with all necessary facilities, expertise and a true climbing community in one place. This is what we are building with Wildflower Climbing, and we do it together with you! Join us in realising the first non-profit training center for sport climbing.

 

WHO ARE WE

We are Tiba Vroom, Marloes Vink, Jörg Franken and Stephan Rajar and we are the founders of the Wildflower Climbing Foundation. We all have years of climbing experience, from opening boulders all over Europe to coaching and competing in Bouldering World Cups to building and designing multiple bouldering gyms in The Netherlands.

 

OUR GOAL

In many commercial gyms there is little room for top sports, and even the Dutch climbing federation does not have an own training facility. That is why we, with the Wildflower Climbing Foundation, choose for a radically different approach: together we are building a non-profit training center for both training enthusiasts as top-level athletes. A place where we can share our passion with the community, without being bothered by commercial interests.

Our goals is to boost climbing in the highest level in The Netherlands. For years, Dutch top climbers are unable to close the gap with the rest of the worlds top climbers. We think this is partially due to the commercial attitude of the Dutch climbing community and the lack of good training facilities and expertise.

As Wildflower, we want to distinguish ourselves by bringing quality and expertise together. We use our experiences with climbing and coaching at international top level and our network in the climbing community to make the most of our training facilities. This way, we create the full package that is needed for a hardcore Wildflower community.

 

NON-PROFIT

Because we see that commercial interests and top sports pretty much always bite each other, we are going about this differently. There won’t be anything financed by big investors who want to make a lot of money. We build our training center together with everyone who stands behind our goal and believes in our ideals. That means we need you!

The project will be financed by sporsoring, crowdfunding, donations and the sale of merchandise, memberships, entry and personal coaching. This way we can use all of our profits to improve our facilities, support professional athletes and bring expertise together. We do this for example by buying the newest climbing holds, finance athlete’s trips to international competitions and inviting international coaches and routesetters to give workshops.

 

OUR CORE VALUES

Besides our main goal of stimulating top sports, there are two core values upon which we base our activities and decisions: sustainability and social responsibility.

We believe that lowering our impact on the environment is the only way to a sustainable future and that normalising sustainability, especially in climbing, is truly essential. In everything we do, we always look at the most sustainable options. We use, for example, as many recycled and second hand materials and products, and we work together with other companies and foundations with similar idealistic goals as we have.

Taking our social responsibility is also an important core value for us. We want to use the tools that we have to stimulate diversity and equality in society. In the future, we strive to organise events for less-fortunate children and other underprivileged minorities in society.

 

THIS IS WHAT WE ARE DOING

As experienced climbers, coaches and designers, we have been looking around to what the ideal training center for climbing would look like.

Here is what we need:

-          A campus board and fitness area made for climbing specific strength and conditioning

-          A big, 45 degree overhanging spray-wall full of holds in all shapes and sizes

-          A headwall of international standards for hardcore new school boulders

And we need your help to build the headwall!

With the campusboard, the fitness area and the spray-wall, we are well underway, but we need the crowdfunding to realise the headwall. Will you help us create a National training center so we can help Dutch climbers reach their full potential? Work together with us to build the Wildflower community, so we can push the sport we are passionate about forward and bring enthusiastic climbers together to train!

 

WE WANT TO THANK YOU!

To say thanks for the donations we would like to offer rewards:

< €25: Eternal gratitude!

€25 - €49: 1x entry for the Wildflower climbing training centrum

€50 - €99: Limited edition Wildflower T-shirt

€100 - €249: one on one personal coaching lesson (1 hour, incl. entry)

€250 >: 4x coaching group lesson (max 6 pers. per group, 1,5 hour, incl. entry)

 

Follow Wildflower Climbing on social media to keep updated and please share our campaign with as many people as possible!

We hope to welcome you all soon in the Wilflower Training Center, because TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN!

 

Cheers and much love,

Tiba, Marloes, Jörg, Stephan and the Wildflower Community

Donations (59)

 • Helena Callaghan
  • €240 
  • 1 mo
 • Natasja Sordam
  • €100 
  • 2 yrs
 • Eva Wijck
  • €25 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €1,850 
  • 2 yrs
 • Alexander Carels
  • €25 
  • 2 yrs

Fundraising team: Wildflower Climbing Foundation (5)

Tiba Vroom
Organiser
Raised €175 from 3 donations
Leiden
Stephan Rajar
Team member
Raised €2,105 from 3 donations
Jørg Franken
Team member
Raised €25 from 1 donation
Marloes Vink
Team member
Raised €25 from 1 donation
Tiba Vroom
Team member
This team has raised €3,989 from 51 other donations.

Your easy, powerful and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help straight to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.