Block Challenge - Konbit Bibliyotek

Konbit Bibliyotek Site Soley (https://www.konbitbibliyoteksitesoley.org/ ) is an initiative to build a modern public library in the heart of Cite Soleil, Haiti's largest ghetto. It is completely community-led and transparent, and has so far mobilized over 4,900 people to contribute over $180,000 and 17,000 books. In July of 2018, Konbit Bibliyotek has launched the Block Challenge, encouraging people to give cement blocks to help with the next phase of building. If you can't come to Cite Soleil to drop off blocks of your own, you can contribute to this page and we will buy the concrete blocks! A #30 block costs about $1 USD, and our goal is 15,000 blocks (as of the start of this page, we already have 500 on site!). Come and join the konbit...

Konbit Bibliyotèk Site Solèy (https://www.konbitbibliyoteksitesoley.org/copy-of-home-1 ) se yon inisyatif kominotè pou konstwi yon bibliyotèk piblik e modèn nan Site Solèy, ki se pi gwo ghetto nan peyi Dayiti. Se yon pwoje ki fèt konplètman ak lidèchip kominotè e transparans. Li gentan mobilize plis pase 4,900 moun pou bay plis pase 14.4 milyon goud ak plis pase 17,000 liv. Nan mwa Jiye 2018, Konbit Bibliyotèk te lanse #BlokChallenge, ki ankouraje moun bay blok pou ede ak pwochen faz konstriksyon bibliyotèk lan. Si ou paka vini Site Solèy pou kontribiye blok, ou ka kontribiye lajan depi paj sa a epi nou ap achte blok yo! Yon Blok #30 koute anviwon 65 goud, e nou gen yon objektif pou mobilize 15,000 blok (depi komanse kanpay online sa a, nou gentan genyen 500 sou sit la!). Vin’n jwenn konbit la…Above: the architect's rendering of the library. Anlè – plan achitèk fè pou bibliyotèk la

Above: the foundation for the main library building. Anlè – fondasyon pou batiman pwensipal bibliyotèk laAbove: watch this video to learn more about the library. Anlè : gade videyo a pou appran plis sou bibliyotèk la


Follow us on Facebook  https://www.facebook.com/KBSSHAITI/ and Twitter: (@kbsshaiti) https://twitter.com/kbsshaiti?s=07 

Swiv nou sou Facebook  https://www.facebook.com/KBSSHAITI/ ak Twitter: (@kbsshaiti) https://twitter.com/kbsshaiti?s=07
 • Anonymous
  • $20 
  • 29 mos
 • Chris Eyers Yerlig
  • $100 
  • 30 mos
 • Anonymous
  • $140 
  • 30 mos
 • Lucie Laporte keene
  • $125 
  • 30 mos
 • Rodrigo Laguna
  • $14 
  • 31 mos
See all

Organizer and beneficiary

Louino Robillard
Organizer
Somerville, MA
Sabina Robillard
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.