Main fundraiser photo

Bevrijd de Zuid-Molukken

Donation protected
ENGLISH TEXT : FREE THE SOUTH MOLUCCAS 

De 'Federalism for Peace Foundation'  schrijft op dit moment een rapport om de soevereiniteit en het recht op zelfbeschikking van de Zuid-Molukken bij de Human Rights Council van de Verenigde Naties onder de aandacht te brengen. We streven ernaar om dit op 12 april te doen, de dag dat Dr. Soumokil - de leider van het Moluks verzet - werd vermoord.

Deze 'Foundation' is een Nederlandse stichting met het doel om staten en volken te ondersteunen bij processen van federale staatsinrichting. Federale staatsvorming is een uniek middel voor het oplossen van conflicten en het realiseren van duurzame vrede. Het is tevens een bijdrage aan de peacemaking, peacekeeping en peacebuilding van de Verenigde Naties.
 
De insteek van het rapport is een geheel andere dan het geval is geweest in de afgelopen 70 jaar. Doel: de Verenigde Naties juridisch doen erkennen dat de Zuid-Molukken een autonoom, zelfstandig volk zijn met hun eigen soevereiniteit. Het feit dat ze zelf vinden dat ze soeverein zijn is namelijk niet voldoende. Ze zijn het pas als dit in rechte door de internationale rechtsgemeenschap via de VN wordt erkend.
 
Het rapport van ruim 200 pagina’s bevat een gedetailleerde analyse van de juridische fouten, procedurele tekortkomingen en politieke manipulaties van de soevereiniteitsoverdracht 1949-1950. Deze gebeurtenissen hebben geleid tot de onrechtmatige liquidatie van de federale Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië. En daarmee tot de eveneens onrechtmatige bezetting, onderdrukking en uitbuiting van de Zuid-Molukken.
 
Het rapport staat uitgebreid stil bij het falen van de United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Die had tot taak te zorgen voor een overdracht van de soevereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië. Ze heeft niet ingezien hoe foutief de constitutie van de federatie in elkaar zat en welke ruimte dat aan President Soekarno bood om zijn politieke plannen ten uitvoer te brengen. Ten koste van de vrijheid van het Molukse volk. De UNCI die namens de Verenigde Naties verantwoordelijk was had dit kunnen en moeten voorkomen. 
 
De Nederlandse staat had andere belangen dan het beschermen van de positie van de Zuid-Molukken en de onrechtvaardige situatie waarin hun bewoners terechtkwamen. Verzet tegen het schenden van het recht op soevereiniteit van de Zuid-Molukken heeft Dr. Chris Soumokil met de dood moeten bekopen. En vele andere Molukkers.
 
Het rapport beschrijft welke route naar herstel van de soevereine vrijheid van de Zuid-Molukken naar de situatie van april 1950 moet worden bewandeld. Het bevat een formele aanklacht met de eis dat wegens de illegale liquidatie van de federatie alsnog recht moet worden gedaan aan de vrije staatsrechtelijke positie van de Zuid-Molukken en aan de humanitaire rechten van haar bevolking.
 
Op straffe van uitstoting van Indonesië uit de Verenigde Naties. Tevens bevat de eis genoegdoening door Indonesië en Nederland.
 
De Zuid-Molukken moeten zich beraden op hun toekomstige staatsrechtelijke positie. Het rapport geeft in overweging om te streven naar een federaal verband met andere soevereine staten in Oceanië. Het bevat daarvoor een correcte grondwet die ter goedkeuring aan de bevolking moet worden voorgelegd.
 
De inspanningen om dit rapport tot stand te brengen en het indienen van de aanklacht moeten financieel worden gecompenseerd. Daar is deze crowdfunding actie voor gestart, maar dat niet alleen. Het is van het grootste belang dat de Molukse bevolking dit initiatief steunt.  Door middel van deze actie maken we dat inzichtelijk.
 
Voor meer informatie over dit project en de hoofdlijnen van het rapport kun je terecht bij www.federalismforpeace.org.

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2)

Federalism for Peace Foundation
Organizer
Roermond, NL
Leo Klinkers
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee