Anna’s BBQ Employee Fund

Organizer and beneficiary

Destiney Phelps 
Organizer
Atlanta, GA
Lakesia Phelps 
Beneficiary