ALLIBEREM BICICLETES PER A PERSONES VULNERABLES

Hola, el meu nom és Helen, sóc la secretària de l'Associació APROP GARRAF. La Iniciativa EntreBicis posa en ús bicicletes en desús i les comparteix amb qualsevol persona en qualitat de donatiu on la persona que es queda amb la bicicleta ha de fer-se càrrec de cobrir part de les despeses que l'associació té per a posar-les a funcionar un altra vegada. Tot i que el total de la recaptació es bolca íntegrament en aquesta iniciativa ecosocial dona només per cobrir les despeses de la mateixa activitat.

Ens estem organitzant per a poder atendre a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social gràcies a l'estructura que hem aconseguit desenvolupar fins al moment i ara es tracta de dirigir-nos a aquestes persones que volen tenir una bicicleta compartida. En aquest projecte les bicicletes seran sempre en qualitat de donatiu i serà tant per a adults com per a nens/es. Volem que les bicicletes compartides puguin arribar a tots els sectors de la població de qualsevol condició social.

Veiem que sent persones que, tot i que fan molts esforços per no caure immersos totalment en situació de vulnerabilitat social, no poden accedir al sistema del qual disposem en aquest moment per a donar bicicletes perquè l'associació no disposa de diners a fons perdut. Les condicions econòmiques que tenen aquestes persones no els hi permetran realitzar cap despesa extra, sobretot per a poder fer-li el manteniment periòdic.

La vulnerabilitat és una condició que pot instaurar-se de forma transitòria o crònica en la vida de les persones. Volem donar solucions, abans que sigui crònica, pels sol·licitants.

Les persones que hagin pugut acreditar la seva situació de vulnerabilitat social amb documentació emesa per ONG's o els Serveis Socials podran demanar una bicicleta per fer-ne ús, principalmente, per anar a estudiar o treballar. La bicicleta donada només podrá fer-la servir la persona que sol·licita. En el cas dels nens i nenes menors de 16 anys hauran de cumplir el mateix requisist, però la finalitat de l’ús serà lliure.
Valorarem positivament també els casos d'una persona voluntària activa en alguna tasca comunitària d'associacions de Catalunya que només la vol per a participar de la mobilitat.

La persona beneficiària d'una bicicleta la portarà a una revisió mensual per a verificar que funciona correctament, arreglant-la quan sigui necessari i, si vol, també adquirir nocions tècniques de la bicicleta.

Volem que les nostres bicicletes compartides puguin arribar a tots els sectors de la població junt amb els coneixements que volem transmetre sobre el món de les bicicletes a través de cursos d'autoreparació i manteniment.

Aviat tindrem la cessió de bicicletes que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà a la nostra associació, on aproximadament un 70% d'aquestes bicicletes són de fàcil reparació si tenim en compte les dades presses amb l'experiència d'altres ajuntaments.

Resumint, comptem amb la nostra capacitat de gestió, les aportacions materials de bicicletes que tothom també pot afegir a més de les que rebrem de l'ajuntament, un micromecenatge que ja tenim en marxa, més altres possibles implicacions de l'empresa privada ja contactades. Veiem la viabilitat del projecte almenys durant els pròxims dos anys que és el període de duració del conveni signat amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la cessió de bicicletes que es troben en procés de desmantellament.

Salut i suport mutu.

entrebicis.org

Hello, my name is Helen, I am the secretary of the APROP GARRAF Association. The EntreBicis Initiative puts disused bicycles into use and shares them with anyone as a donation where the person who keeps the bicycle must cover part of the association's expenses for putting them up to work again. Even though the total amount raised goes entirely into this ecosocial initiative, it only helps to cover the costs of the activity itself.

We are organizing to be able to attend to people who are in a situation of social vulnerability thanks to the structure we have managed to develop so far and now it is a question of addressing these people who want to have a shared bike. In this project the bicycles will always be donated and will be for both adults and children. We want shared bicycles to reach all sectors of the population of any social status.

We see that they are people who, although they make a lot of effort not to fall completely immersed in a situation of social vulnerability, they cannot access the system that we have at this moment to donate bicycles because the association does not have money in lost funds. The economic conditions that these people have will not allow them to make any extra expenses, especially to be able to carry out periodic maintenance.

Vulnerability is a condition that can be established temporarily or chronically in people's lives. We want to provide solutions, before it becomes chronic, for applicants.

People who have been able to prove their situation of social vulnerability with documentation issued by ONG's or the Social Services can request a bicycle to use, mainly to go to study or work. The bicycle given can only be used by the person requesting it. In the case of boys and girls under the age of 16, they must meet the same requirement, but the purpose of use will be free.
We will also positively assess the cases of a volunteer active in some community work of associations in Catalonia who only wants it to participate in mobility.

The person receiving a bicycle will take it to a monthly check-up to verify that it is working properly, fixing it when necessary and, if they want, also acquiring technical notions of the bicycle.

We want our shared bicycles to be able to reach all sectors of the population together with the knowledge we want to transmit about the world of bicycles through self-repair and maintenance courses.

Soon we will have the transfer of bicycles that the Vilanova i la Geltrú City Council will make to our association, where approximately 70% of these bikes are easy to repair if we take into account the fast data with the experience of other municipalities.

In summary, we have our management capacity, the material contributions of bicycles that everyone can also add in addition to those we will receive from the city council, a micro patronage that we already have in place, plus other possible implications of the private company already contacted . We see the viability of the project for at least the next two years, which is the duration of the agreement signed with the Vilanova i la Geltrú City Council for the transfer of bicycles that are in the process of being dismantled.

Health and mutual support for all.

Donations (1)

 • Anonymous
  • €95 
  • 3 mos
Become an early supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Organizer

Helen Dahle López
Organizer
Vilanova i la Geltrú

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.