❤️ Favoriet: Veiligheids App

-- English Below -- 

Hallo, mijn naam is Max Brand.

Ik wil door middel van Crowdfunding €60.000 ophalen voor deskundige ontwikkeling van de persoonlijke veiligheids applicatie ‘Maxed Guardian’. 

1 op de 5 vrouwen komt in aanraking met seksueel geweld. 
- Rutgers, monitor seksuele gezondheid, januari 2018

Veel vrouwen maar ook mensen uit de LHBTI-gemeenschap voelen zich onveilig als ze alleen over straat moeten. Maxed Guardian is een applicatie aan het ontwikkelen, waarmee je nooit meer alleen over straat hoeft te gaan. Daarnaast berekent Maxed Guardian de meest veilige route naar je bestemming.

Het volgende verhaal van één van onze test-gebruikers weerspiegelt de motivatie van de ontwikkeling van Maxed Guardian.

‘’In mei 2018 fietste ik na een avondje stappen in Rotterdam naar huis. Onderweg naar huis werd ik aangehouden en seksueel bejegend door een groep jongens. Na hard gillen lieten zij mij gaan..

Ik durfde het niet te vertellen tegen mijn ouders. Na het heel lang voor mijzelf te hebben gehouden, ben ik met mijn verhaal naar mijn beste vriendin gegaan. Tot mijn verbazing vertelde ze mij, dat haar zus iets soortgelijks was overkomen.

Ik denk nog regelmatig aan die traumatische gebeurtenis terug. Ook durf ik sindsdien niet meer alleen over straat. 

Het voelde alsof er geen oplossing was voor dit probleem. Toen hoorde ik het verhaal van Max toen hij in de finale stond van de ‘Aardig Onderweg Awards’ van de RET. Sindsdien ben ik een enorme fan en help ik Maxed Guardian als test-gebruiker.’’


Waarom is Maxed Guardian nodig? 

Het gevoel van veiligheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek is gebleken dat jonge vrouwen veel te maken hebben met seksuele intimidatie en/of mishandelingen. Zo heeft in Rotterdam 94% van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar wel eens te maken gehad met seksuele straatintimidatie, meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid. 

Ook lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI's) hebben te maken met seksuele intimidatie en/of mishandelingen. Zo heeft 1 op de 5 LHBTI’s wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie en/of mishandelingen, meldt het kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie.

Je durft niet meer alleen naar huis.
‘Laat even weten als je thuis bent’. Hoe vaak heb je dit wel niet gehoord? Je wilt niet alleen naar huis in de avonduren en als dit toch moet, dan ga je vaak met onderbuikgevoelens richting huis. ‘Wat als iemand mij lastig valt of achter mij aan komt?’ Eigenlijk is het heel gek dat ik hierover moet nadenken.

Traumatische ervaringen die een leven lang mee gaan.
Je hebt te maken gehad met seksueel misbruik en er gaat geen dag voorbij dat je er niet aan denkt. Het heeft een grote impact op sociaal vlak, met alle gevolgen van dien. ‘Kan ik mensen nog vertrouwen?’

Seksuele intimidatie wordt steeds meer genormaliseerd.
Je loopt naar huis en wordt nageroepen. Vervolgens loop je door met de gedachte: ‘dit gebeurt wel vaker, loop maar gewoon door.’ Dit gedrag is moeilijk te verwerken en wordt onbewust een plek gegeven, door het te normaliseren. Hierdoor blijft seksuele intimidatie gebeuren, zonder enige consequenties. 

Daders blijven rondlopen, omdat het slachtoffer geen aangifte durft te doen.
Je bent slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Je wilt aangifte doen, maar ook weer niet. ‘Wat als de dader er achter komt?’ ‘Of wat als ze mij niet geloven?’ Je bent radeloos, kampt met enorme schaamtegevoelens, met als gevolg dat je geen aangifte meer durft te doen.

Wel aangifte, maar het is jouw woord tegen die van hem…
Je zit op het politiebureau met een getraumatiseerde ervaring over een mishandeling. Hier wordt aan je gevraagd om in details uit te leggen, wat er is voorgevallen. Je gaat deze pijnlijke situatie dus herbeleven. En aan het eind van de dag is er te weinig bewijs om de dader te vervolgen...


Hoe werkt de applicatie en hoe ziet het er uit? 

Maxed Guardian is een persoonlijke veiligheids applicatie waarmee je virtueel wordt begeleid naar jouw bestemming, door je eigen netwerk en alleen wanneer jij dat wilt.

Mocht er onderweg iets naars gebeuren, wordt audio- en video direct op onze externe servers opgeslagen, wat kan dienen als bewijs voor een aangifte.

Jouw vooraf ingestelde contactpersonen worden gealarmeerd, zij zien meteen dat jij in nood bent, waar je bent en wat je ziet middels de camera op je telefoon.

Daarnaast berekent de applicatie de meest veilige route naar jouw bestemming. Dat doet de applicatie op basis van Machine Learning, Artificial Intelligence en User Feedback. 


Wil jij bijdragen aan een veiliger gevoel voor iedereen?

Er is minimaal €60.000 nodig om Maxed Guardian deskundig te laten ontwikkelen. 

Daarnaast kunnen wij met jouw donatie er voor zorgen dat Maxed Guardian gratis te downloaden wordt. Want aan een veilig gevoel hoort geen prijskaartje te hangen.

Momenteel hebben wij twee junior app developers die werken aan de beta-versie, de eerste versie van de applicatie. Wij willen dat de applicatie foutloos werkt op de momenten dat onze gebruikers Maxed Guardian het hardst nodig hebben. 

Daarom is er minimaal €60.000 nodig om de applicatie deskundig te laten ontwikkelen door ervaren Senior App Developers.

Om dit te realiseren hebben wij jouw hulp nodig!

Samen maken wij het verschil. 

Dankzij jouw steun komen we een stap dichterbij de realisatie van Maxed Guardian. 

Je zou ons nóg meer supporten als jij naast jouw donatie, deze campagne deelt met jouw sociale netwerk.

Dankjewel,

-Team Maxed Guardian
www.maxedguardian.com 

P.S. Donaties zijn 100% fiscaal aftrekbaar.

-----------------------------------------

❤️You’ll never walk alone with this personal safety app!

-- English  --

Hi, this is Max Brand.

I am trying to raise €60,000 in donations for the expert development of the application 'Maxed Guardian'.

1 in 5 women experiences sexual violence.
- Rutgers, monitor sexual health, January 2018

Many women but also people from the LGBTI community feel unsafe when they have to go on the streets alone. Maxed Guardian is developing an application, which means you never have to go on the streets alone again.
In addition, Maxed Guardian calculates the most secure route to your destination.

The next story of one of our test users reflects the motivation of Maxed Guardian's development.

''In May 2018 I cycled home after a night out in Rotterdam. On the way home, I was apprehended and sexually harassed by a group of boys. After screaming loudly, they let me go.

I didn't dare tell my parents. After keeping it to myself for a long time, I went with my story to my best friend. To my surprise, she told me that something similar had happened to her sister.

I still think back to that traumatic event on a regular basis. I've also been afraid to go down the street alone since. 

It felt like there was no solution to this problem. Then I heard Max's story when he was in the final of the RET's 'Nice Road Awards'. From this moment on I am a huge fan and I am a test user of the Maxed Guardian application.


Why is Maxed Guardian needed?

The sense of security is still not self-evident. Research has shown that young women have a lot to deal with sexual harassment and/or assault. In Rotterdam, for example,  94%  of women between the ages of 18 and 45  have faced sexual street harassment, reports the Centre for Crime Prevention & Safety.

Lesbian, gay, bisexual, transgender people and intersex persons (LGBTI) also face sexual harassment and/or assault. For example, 1 in 5 LGBTI people have experienced sexual harassment and/or assaults, reports the knowledge institute for social issues Movisie.

You don't dare to go home alone anymore.
"Let me know when you're home." How many times have you heard this? You don't just want to go home in the evenings and if you have to, you often go home with gut feelings. "What if someone harasses me or comes after me?" Actually, it's really crazy that I have to think about this.

Traumatic experiences that last a lifetime.
You've had to deal with sexual abuse, and not a day goes by that you don't think about it. It has a big social impact, with all the consequences that entail. "Can I still trust people?"

Sexual harassment is becoming increasingly normalized.
You’re going home and people are calling you after. Then you walk on with the thought: 'this happens all the time, just keep going.' This behaviour is difficult to process and will be unwittingly given a place by normalizing it. As a result, sexual harassment continues to happen, without any consequences.

Perpetrators keep walking around because the victim doesn't dare to press charges.
You've been a victim of sexual abuse. You want to file a report, but also not. "What if the killer finds out?" "Or what if they don't believe me?" You are distraught, suffering from enormous feelings of shame, with the result that you no longer dare to press charges.

You'll report it, but it's your word against his...
You're at the police station with a traumatized experience of assault. You’ll be asked to tell the details. So, you're going to relive this painful situation. And at the end of the day, there is not enough evidence to prosecute the perpetrator...


How does the application work and how does it look?


Maxed Guardian is a personal security application that virtually guides you to your destination, through your own network and only when you want it to.

When something bad happens along the way, audio and video will be stored directly on our external servers, which can serve as evidence.

Your preset contacts immediately see that you are in need of help, where you are and what you see through the camera on your phone.

In addition, the application calculates the most secure route to your destination. This is all based on Machine Learning, Artificial Intelligence and User Feedback.


Do you want to contribute to a safer feeling for everyone?

A minimum of €60,000 is needed to have Maxed Guardian developed expertly.  

In addition, with your donation, we can ensure that Maxed Guardian can be downloaded for free.  Because there should be no price tag on a safe feeling.

Currently, we have two junior app developers working on the beta version, the first version of the application. We want the application to work flawlessly when our users need Maxed Guardian the most.

Therefore, at least €60,000 is needed to have the application developed expertly by experienced Senior App Developers.

To achieve this, we need your help!

Together we make the difference.

Because of your support, we will be closer to developer Maxed Guardian. 

You can also help us by spreading the word about this campaign.

Thank you so much,

-Team Maxed Guardian
www.maxedguardian.com 

PS: Donations are 100% tax-deductible.

Organizer

Max Brand
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.