Hauptbild der Spendenaktion

Inzameling voor Teleza's hartoperatie!

Spende geschützt
*English below*  Teleza heeft snel een hartoperatie nodig die niet vergoed wordt. Wij hebben alle hulp nodig om Teleza's leven te redden!

Krantenartikelen, foto's en interviews zijn onder het bericht te vinden.

Teleza (11 maanden oud) is de dochter van Nicole van Elteren.
Nicole van Elteren (34) heeft eindelijk duidelijkheid. Haar doodzieke dochtertje Teleza (11 maanden) krijgt geen Nederlands paspoort.

Nicole woont in Malawi, daar runt ze al acht jaar een kindertehuis en helpt met talloze projecten inwoners uit de regio Nkhoma. Ze heeft twee geadopteerde dochters, Maria en Diana. Sinds begin juni is zij volgens de Malawiaanse wet ook de adoptiemoeder van Teleza. Nederland erkent de adoptie echter niet. 

Gaatjes in het hart
Teleza is ernstig ziek. Ze werd geboren met vier gaatjes in haar hartje. Drie ervan zitten tussen de twee hartkamers. Om te voorkomen dat ze sterft, moeten die snel worden gedicht. Dat kan alleen met een operatie die in heel Afrika niet kan worden uitgevoerd. Nicole moet ervoor naar Nederland. Tijdens de kerstdagen was ze al met Teleza  voor onderzoeken in het Leids Universitair Ziekenhuis. Ze kan geholpen maar: ,,Daarvoor moet Teleza, net als Maria en Diana, wel een Nederlands paspoort hebben. Zonder paspoort kan Teleza's operatie niet vergoed worden door de verzekering en onze familie heeft het geld niet om deze operatie te kunnen bekostigen.  We gaan echter alles op alles zetten om het leven van Teleza te redden en zijn daarom deze crowdfunding begonnen. 

Kwestie van dagen, geen weken
Intussen is er geen tijd meer. Teleza ligt al meer dan een maand in het ziekenhuis. Ze is volkomen afhankelijk van de beademing. Haar gezondheid rent achteruit. Als ik haar niet snel naar Nederland breng is haar conditie waarschijnlijk te slecht voor een operatie of zelfs al om te vliegen. Zodra het visum van Teleza binnen is vliegen Nicole, Diana, Maria en Teleza naar NL onder medische begeleiding.  Nicole: "Ik blijf hopen op een paspoort, maar we moeten nu iets doen want anders gaat mijn dochtertje dood". 

Om de operatie te kunnen laten plaatsvinden zijn we deze crowdfunding begonnen. In een korte tijd hebben we een enorm bedrag nodig om Teleza's operatie zo snel mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. We waarderen uw hulp enorm en blijven hopen en bidden dat Teleza op tijd kan worden geholpen. We houden u op de hoogte van de voortgang. Heel erg bedankt voor uw hulp en steun! 

Wij zijn ook al dankbaar met het delen van deze actie op social networks. Alles helpt!

Eerste kranten artikel in BN DeStem 
Tweede krantenartikel in BN DeStem
Teleza s verhaal bij Hart van Nederland
Artikel door Hart van Nederland *English version* 

Teleza needs a heart operation quickly that is not reimbursed. We need all the help we can to save Teleza's life!

Teleza (11 months old) is the daughter of Nicole van Elteren.  Nicole lives in Malawi, where she has been running a children's home for eight years and helps inhabitants of the Nkhoma region with numerous projects. She has two adopted daughters, Maria and Diana. Since the beginning of June, according to Malawian law, she is also the adoptive mother of Teleza. However, the Netherlands does not recognise the adoption and is not giving a Dutch Passport.

Teleza is seriously ill. She was born with four holes in her heart. Three of them are between the two ventricles. To prevent her from dying, they must be closed quickly. The only way to do that is with an operation that can't be done in the whole of Africa. Nicole has to go to the Netherlands for it. During Christmas she was already with Teleza for examinations at Leiden University Hospital. She can be helped but: "To do that, Teleza, like Maria and Diana, must have a Dutch passport. Without a passport Teleza's operation cannot be reimbursed by the insurance and our family doesn't have the money to pay for this operation.  However, we are going to do everything we can to save Teleza's life and that is why we started this crowdfunding. 

Matter of days, not weeks
In the meantime, there's no more time. Teleza has been in hospital for over a month. She's currently  oxygen dependent. Her health is deteriorating. If I don't bring her to the Netherlands soon, her condition is probably too bad for surgery or even to fly. As soon as the visa from Teleza is in, Nicole, Diana, Maria and Teleza fly to NL under medical supervision.  Nicole: "I keep hoping for a passport, but we have to do something now because otherwise my little daughter will die". 

We started this crowdfunding to allow the operation to take place. In a short time we need a huge amount of money to make Teleza's operation possible quickly. We appreciate your help enormously and keep hoping and praying that Teleza can be helped in time. We will keep you informed about the progress. Thank you very much for your help and support! 

We are also grateful for sharing this action on social networks. Everything helps!

Spenden 

 • Leo Groen
  • €15 
  • 3 yrs

Spendenteam: Team Teleza (2)

Amanda van Elteren
Organisator
C.M.J. Daas Echtgenote Van Van Elteren
Spendenbegünstigte
Antoine Martens
Team member

Deine einfache, effektive und sichere Anlaufstelle für Hilfe

 • Einfach

  Spende schnell und einfach.

 • Effektiv

  Unterstütze Menschen und Zwecke, die dir am Herzen liegen.

 • Sicher

  Deine Spende ist durch die  Spendengarantie von GoFundMe geschützt.