Erasmus sobre rodes


Versión en [Español a continuación] [English version below]

Soc l'Alba Buendia, una noia de 20 anys que viu amb la seva família a un poblet de la província de Tarragona. Un tret característic sobre la meva identitat com a persona és que convisc amb una malaltia neuromuscular anomenada Atròfia Muscular Espinal.

 
Què és l’Atròfia Muscular Espinal?

Aquesta patologia, de caràcter genètic, consisteix en la pèrdua progressiva de la força muscular. L’afectació a les neurones motores de la medul·la espinal provoca que l'impuls nerviós no es pugui transmetre correctament als músculs, i que aquests s'atrofiïn. Aquesta disminució de la força muscular comporta un grau de discapacitat física d'un 88%; per tant, té una repercussió directa sobre la meva vida quotidiana.


Com m’afecta a la meva vida quotidiana?

Em desplaço amb cadira de rodes elèctrica, necessito assistència les 24 del dia i supervisió mèdica contínua, a banda de requerir altres necessitats específiques (habitatge i transport adaptat, dispositius tecnològics, etcètera) que garanteixin el correcte desenvolupament de la meva vida quotidiana.

 
Quin és l’objectiu d’aquesta campanya de crowdfunding?

El meu somni com a estudiant del Grau d'Anglès de la Universitat Rovira i Virgili és realitzar una estada a l'estranger mitjançant el programa  Erasmus +. Desgraciadament, per motius econòmics, la mobilitat internacional és difícilment assumible per als estudiants amb discapacitat: les meves necessitats son molt costoses a causa de l'alt nivell de dependència que la meva malaltia genera, però no per això renunciaré a intentar assolir el meu objectiu. Per aquesta raó, he decidit presentar el meu projecte a la plataforma GoFundMe, amb el propòsit de recaptar fons perquè aquest somni sigui una realitat.

 
Quines despeses tindré?

El pressupost consisteix en un total de 30.000€ per a un quadrimestre. El desglossament de les despeses seria el següent:

•         Assistència Personal. Ja que he d'estar acompanyada les 24 hores del dia, necessito dues persones que m'ajudin. Una seria la meva assistent setmanal, i l'altre persona la supliria els caps de setmana.

•         Allotjament. És indispensable que aquest sigui ample i accessible, i que s'hi puguin allotjar 2 persones.

•         Menjar i necessitats bàsiques per a 2 persones.

•         Transport. Necessito mitjans de transport que siguin accessibles (autobús, taxi adaptat, etcètera) per a poder realitzar els diversos desplaçaments (per a 2 persones).

•         Altres despeses imprevistes.

Per intentar costejar aquestes despeses he sol·licitat diverses beques, entre elles la Beca ERASMUS del Banco de Santander la Beca Fundación ADECCO o les Beca Fundación Universia, i estic a l'espera de la seva resposta. En cas de ser beneficiària d'alguna d'aquestes subvencions i es supera l'objectiu, la resta dels diners anirien destinats a la Universitat Rovira i Virgili i a la Fundació La Marató de TV3, com a mostra d'agraïment pel seu suport i col·laboració vers a aquesta causa. En cas que no s’aconseguís realitzar l’estada de mobilitat, els fons es donarien a les organitzacions prèviament esmentades.

Què m’aportarà aquesta estada a l’estranger?

Crec fermament que seria una oportunitat que suposaria un punt d'inflexió per a la meva carrera acadèmica i futur professional, a més d'un gran impuls per al meu creixement com a persona. En primer lloc, des del punt de vista acadèmic, considero que es tractaria d'una excel·lent oportunitat per posar en pràctica els meus coneixements i competències comunicatives en anglès, gràcies al fet de participar en un pla de dimensió internacional. Respecte a la meva futura carrera professional, m'ajudaria a complementar el meu currículum, a més d'obrir-me les portes al món de la traducció, la recerca i la docència universitària. Per últim, és  inqüestionable  que suposaria un gran esforç de superació per part meva, però adquiria confiança i seguretat en mi mateixa, ja que seria una experiència que viuria de manera independent dintre de les meves possibilitats.

Soc conscient de la magnitud i complexitat del meu propòsit, però estic disposada a lluitar per tenir les mateixes oportunitats de viure el meu somni com la resta de companys i companyes. La seva col·laboració suposaria un gran pas endavant per aconseguir aquest objectiu.

______________________________________________________________________________

[Versión en Español]

Soy Alba Buendia, una chica de 20 años que vive con su familia en un pueblo de la provincia de Tarragona. Un rasgo característico sobre mi identidad como persona es que convivo con una enfermedad neuromuscular conocida como Atrofia Muscular Espinal.


¿Qué es la Atrofia Muscular Espinal?

Esta patología, de carácter genético, consiste en la pérdida progresiva de la fuerza muscular. La afectación que padecen las neuronas motoras de la médula espinal provoca que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los músculos, y que éstos se atrofien. Esta disminución de la fuerza muscular conlleva un grado de discapacidad física de un 88%; por tanto, tiene una repercusión directa sobre mi vida diaria.


¿Cómo afecta a mi vida cotidiana?

Me desplazo en silla de ruedas eléctrica, necesito asistencia las 24 del día y supervisión médica continua, además de requerir otros recursos específicos (vivienda y transporte adaptado, dispositivos tecnológicos, etcétera) que garanticen el correcto desarrollo de mi vida cotidiana.


¿Cuál es el objetivo de esta campaña de crowdfunding?

Mi sueño como estudiante del Grado de Inglés de la Universidad Rovira i Virgili es realizar una estancia en el extranjero mediante el programa Erasmus +. Desgraciadamente, por motivos económicos, la movilidad internacional es difícilmente asumible para los estudiantes con discapacidad: mis necesidades son muy costosas debido al alto nivel de dependencia que mi enfermedad genera, pero no por ello voy a dejar de intentar alcanzar mi objetivo . Por esta razón, he decidido presentar mi proyecto en la plataforma GoFundMe, con el propósito de recaudar fondos para que este sueño sea una realidad.


¿Qué gastos tendré?

El presupuesto consiste en un total de 30.000 € para un cuatrimestre. El desglose de los gastos sería el siguiente:

• Asistencia Personal. Ya que tengo que estar acompañada las 24 horas del día, necesito dos personas que me ayuden en todo lo que necesito en mi día a día. Una persona sería mi asistente semanal, y la otra supliría los fines de semana.

• Alojamiento. Es indispensable que éste sea ancho y accesible, y que se puedan alojar 2 personas.

• Comida y necesidades básicas para 2 personas.

• Transporte. Necesito medios de transporte que sean accesibles (autobús, taxi adaptado, etcétera) para poder realizar los diversos desplazamientos (para 2 personas).
• Otros gastos imprevistos.

Para intentar costear estos gastos, he solicitado varias becas, entre ellas la Beca ERASMUS del Banco de Santander, la Beca Fundación ADECCO o la Becas Fundación Universia, y estoy a la espera de su respuesta. En caso de ser beneficiaria de alguna de estas subvenciones y se superase el objetivo, el resto del dinero iría destinado a la Universidad Rovira i Virgili y a la Fundación La Marató de TV3, como muestra de agradecimiento por su apoyo y  colaboración en esta causa. En caso de que no se consiguiera realizar la estancia de movilidad, los fondos se donarían a las organizaciones  mencionadas anteriormente.

¿Qué me aportará esta estancia en el extranjero?

Creo firmemente que sería una oportunidad que supondría un punto de inflexión para mi carrera académica y futuro profesional, además de un gran impulso para mi crecimiento como persona. En primer lugar, desde el punto de vista académico, considero que se trataría de una excelente oportunidad para poner en práctica mis conocimientos y competencias comunicativas en inglés, gracias al hecho de participar en un plan de dimensión internacional. Respecto a mi futura carrera profesional, me ayudaría a complementar mi currículum, además de abrirme las puertas al mundo de la traducción, la investigación y la docencia universitaria. Por último, es incuestionable que supondría un gran esfuerzo de superación por mi parte, pero adquiría confianza y seguridad en mí misma, ya que sería una experiencia que viviría de manera independiente dentro de mis posibilidades.

Soy consciente de la magnitud y complejidad de mi propósito, pero estoy dispuesta a luchar por tener las mismas oportunidades de vivir mi sueño como el resto de compañeros y compañeras. Su colaboración supondría un gran paso adelante para conseguir este objetivo.

______________________________________________________________________________

[English version]

My name is Alba Buendia. I’m a 20-year-old girl who lives with her parents in the province of Tarragona. A characteristic feature about myself is that I live with a neuromuscular disease called Spinal Muscular Atrophy.


What is Spinal Muscular Atrophy?

This pathology, of a genetic nature, consists in the progressive loss of muscular strength. The affectation that the spinal cord motor neurons suffer causes that the nerve impulse cannot be transmitted correctly to the muscles, and that these are stunted. This decrease in muscle strength entails a degree of physical disability of 88%; therefore, it has a direct impact on my daily life.


How does it affect my daily life?

I get around in an electric wheelchair, I need 24-hour assistance and continuous medical supervision, in addition to requiring other specific resources (adapted housing and transportation, technological devices, etc.) that guarantee the proper development of my daily life.


What is the purpose of this crowdfunding campaign?

My dream as an English Degree student at Rovira i Virgili University is to travel abroad through the Erasmus + program. Unfortunately, for economic reasons, international mobility is hardly acceptable for students with disabilities: my needs are very expensive due to the high level of dependence that my illness generates, but I will not stop trying to reach my goal just because of these hurdles. For this reason, I have decided to present my project on the GoFundMe platform, with the purpose of raising funds to make this dream a reality.


What expenses will I have?

The budget consists of a total of € 30,000 for a four-month period. The breakdown of expenses would be as follows:

• Personal assistance. Since I have to be accompanied 24 hours a day, I need two people to help me with everything I need in my day to day. One person would be my weekly assistant, and the other would be on weekends.
• Accommodation. It is essential that it is wide and accessible, and that 2 people can be accommodated.
• Food and basic essentials for two people.
• Transportation. I need means of transport that are accessible (bus, adapted taxi, etc.) to be able to mke the various trips (for 2 people).
• Other unforeseen expenses.
 
To try to pay for these expenses, I have applied for several scholarships, including the ADECCO Foundation Scholarship or the Universia Foundation Scholarships, and I am waiting for a response. If you are a beneficiary of any of these grants and the objective is exceeded, the rest of the money would go to the Rovira i Virgili University and the La Marató Foundation of TV3, as a token of appreciation for your support and collaboration in this cause. In case the goal is not achieved, the funds would be given to organizations previously mentioned.


What will I get out of this experience abroad?
 
I strongly believe that it would be an opportunity that would be a turning point for my academic career and professional future, as well as a great boost for my growth as a person. First of all, from an academic point of view, I consider that it would be an excellent opportunity to put into practice my knowledge and communication skills in English, thanks to the fact of participating in an international dimension plan. Regarding my future professional career, it would help me complement my curriculum, in addition to opening the doors to the world of translation, research and university teaching. Finally, it is unquestionable that it would be a great effort to overcome on my part, but I acquired confidence and confidence in myself, since it would be an experience that I would live independently within my possibilities.
 
I am aware of the magnitude and complexity of my proposal, but I am willing to fight to have the same opportunities to live my dream as the rest of my classmates. Your collaboration would be a great step forward to achieve this goal.
 • Adriana Pal 
  • €20 
  • 9 mos
 • Belén Belén 
  • €100 
  • 18 mos
 • Albert Paredes Roman 
  • €20 
  • 20 mos
 • Carles Vidaller 
  • €100 
  • 21 mos
 • Anonymous 
  • €20 
  • 22 mos
See all

Organizer

Alba Buendia 
Organizer
Els Pallaresos
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more