!א זכות צום יום הדין

די רעדע איז פון א נאנטע חבר א נהנה מיגיע כפו וואס איז צוליב אומפארמיידליכע סיבות ארייגעגליטשט געווארן אין א לאך פון חובות דער אינגערמאן נישט ווי זיך אהינצוטוהן צוליב וואס זיין וועכענטליכע געהאלט דעקט נאר זיינע טאג טעגליכע הוצאות, און דרייענדיג פון איין גמ"ח צום צווייטן נישט זעענדיג קיין וועג ארויס, האט געלייגט די בושה אין א זייט און געקומען בעטן פאר הילף, מיט די צוזאמארבעט פון וואילטעטיגע עסקנים וואס טוען אין די נושא האט מען בסייעתא דשמיא  צוזאמענגעשטעלט און באצאלט רוב פון די חובות, אצינד איז פארבליבן די לעצטע 8 טויזענט דאלער וואס דארף דרינגענד ווערן צוזאמגעשטעלט אין די קומעדיגע פאר טעג כדי צו ראטעווען די עתיד פון אים און פון זיין משפחה, און עס וועט בעז"ה צושטאנד קומען נאר מיט "דיין" ווארימע שטיצע בעין יפה וואס דו וועסט נעמען א חלק און אונז העלפן אנקומען צום ציל
 • Y Y Winkler 
  • $40 
  • 50 mos
 • Aron Katz 
  • $10 
  • 50 mos
 • Shaul Perlmutter 
  • $18 
  • 50 mos
 • Y W 
  • $18 
  • 51 mos
 • Harsh Elimilich S. 
  • $50 (Offline)
  • 51 mos
See all

Fundraising team (8)

Joel Gelb 
Organizer
Brooklyn, NY
Eliezer Meisels 
Beneficiary
Chaim Walter 
Team member
Cheskel Schwartz 
Team member
David Fried 
Team member
Hershi Green 
Team member
See all

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.