Main fundraiser photo

#SOS RESERVA DE BURROS_COVID19

Donation protected

(Català-Castellano-English)
Hola!
Som en Joan i la Paloma, fundadors del Rukimon,  una reserva creada fa 22 anys,  per a evitar la desaparició de les races de rucs del nostre pais i fomentar la promoció d'aquesta espècie en perill d'extinció dins les necessitats de la societat actual.

Els 40 rucs del rukimon viuen en semi llibertat,  rotant per diferents pastures durant l'any.  Dins el Parc Natural del Montnegre-Corredor, a Dosrius, ben a prop de Barcelona.

I sabeu el què és importantíssim?  Els nostres rucs son excel·lents educadors ambientals,  facilitant l'acostament i la reconnexió de la societat amb la natura.  Acollint  a  milers de nens, famílies, sèniors,  persones amb més dificultat, visitants estrangers, gent de les ciutats..........que ens visiten  i gaudeixen de les activitats del Rukimon. 

fes una ullada a la web 

Ens hem vist obligats a tancar les portes al públic degut a  aquesta situació excepcional causada pel COVID19.  Justament en l’època que  per a nosaltres és la temporada alta de l’any!!
                                         
Ara, per primer cop després de 22 anys, no ens en sortim!

 NO podem fer front a la important despesa anual per a la compra de 90/100 tones de menjar sec (palla de civada, ordi, fenc, barreja d'herbes...) que es produirà entre Maig i Juliol i que haurà d'omplir els pallers.

Aquesta és la urgència que necessitem cobrir. La quantitat que pretenem recaptar  és íntegrament per a aquesta finalitat.  

Només dir-vos que això és una lliçó, que estem emocionats i que si les donacions acaben superant la xifra  per a la compra del menjar, l’import restant farà possible la reincorporació d’en Foday, el nostre  imprescindible treballador, dedicat a  les tasques de cura  i manteniment de la granja.  I finalment a la millora de les condicions dels coberts dels rucs, opció que descartàvem degut a la difícil situació.

Us convidem a visitar-nos quan tot això passi i passejar-vos  sota els nous coberts i gaudir del que vosaltres haureu fet possible.

Brams emocionats de mil gràcies!!!!

Perquè estimem el que fem!!

Perquè volem mantenir el compromís amb els rucs, amb la natura i amb la sostenibilitat del planeta!!

Perquè volem continuar essent una oportunitat de descoberta per a infants i adults!!

Perquè no volem llençar la tovallola!!!!

Per això qualsevol tipus de col·laboració vostra serà fabulosa! 


El manteniment dels rucs i la reserva implica molt més que l'import del menjar sec.  Tot i que fins ara ens hem autofinançat, el futur es presenta incert per al tipus d'activitats que han sigut la nostra font d'ingressos.
És per això que, paral·lelament, hem obert també  la possibilitat d'apadrinar rucs.
Trobareu tota la informació a: rukimon 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Hola!

Somos Joan y Paloma, fundadores del  RUKIMON, una reserva creada hace 22 años, para evitar la desaparición de las razas de burros de nuestro país y fomentar la promoción de esta especie en peligro de extinción para su utilidad cubriendo necesidades de la sociedad actual.

 Los 40 burros del RUKIMON viven en semi libertad, rotando por diferentes pastos durante el año. Dentro del Parque Natural del Montnegre-Corredor, en Dosrius, muy cerca de Barcelona.

  Y sabéis lo que es importantísimo? Nuestros burros son excelentes educadores ambientales, facilitando el acercamiento y la reconexión de la sociedad con la naturaleza. Acogiendo a miles de niños, familias, seniors, personas con más dificultad, visitantes extranjeros, gente de las ciudades .......... que nos visitan y disfrutan de las actividades del RUKIMON.

echa un vistazo a la web 

 
Nos hemos visto obligados a cerrar las puertas al público debido a la situación excepcional causada por el COVID19.  Justamente en la época del año que, en nuestro caso, es la temporada alta !!

Ahora, por primera vez  después de 22 años, no podemos continuar por nuestros propios medios!

 
 NO podemos hacer frente a la importante inversión anual para la compra de 90/100 toneladas de comida seca (paja de avena, cebada, heno, mezcla de hierbas ...) que se producirá entre Mayo y Julio y que debería  llenar los pajares.

 Esta es la urgencia que necesitamos cubrir.  La cantidad que pretendemos recaudar es íntegramente para este fin.
 
Sólo deciros que ésto es una lección, que estamos emocionados y que si las donaciones acaban superando la cifra para la compra de la comida, el importe restante hará posible la reincorporación de Foday, nuestro imprescindible trabajador, dedicado a las tareas de cuidado y mantenimiento de la granja. Y finalmente a la mejora de las condiciones de los cobertizos de los burros, opción que descartábamos debido a la difícil situació. 

Os invitamos a visitarnos cuando todo ésto pase para pasear bajo los nuevos cobertizos y disfrutar de lo que vosotros habréis hecho posible. 

Rebuznos  emocionados de mil gracias !!!!
 
Porque amamos lo que hacemos !!
Porque queremos mantener el compromiso con los burros, con la naturaleza y con la sostenibilidad del planeta !!
Porque queremos seguir siendo una oportunidad de aprendizaje para niños y adultos !!
Porque no queremos tirar la toalla !!!!

 Por ello cualquier tipo de colaboración vuestra será fabulosa!

 El mantenimiento de los burros y la reserva implica mucho más que el importe de la comida seca.  Aunque hasta ahora nos hemos autofinanciado, el futuro se presenta incierto para el tipo de actividades que han venido siendo  nuestra fuente de ingresos.

Es por ello que, paralelamente, hemos abierto también la posibilidad de apadrinar burros.

Encontraréis esta información en: rukimon 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Hello!

We are Joan and Paloma, founders of RUKIMON, a reserve created 22 years ago, to avoid the disappearance of donkey breeds in our country and to encourage the promotion of these species in danger of extinction for their usefulness in meeting the needs of today's society.

The 40 RUKIMON donkeys live in semi-wild conditions, rotating through different grazing pastures during the year within the Montnegre-Corredor Natural Park, in Dosrius, fairly close to Barcelona.

 And do you know what is very important about this? Our donkeys are excellent environmental educators, facilitating the rapprochement and reconnection of society with nature. Welcoming thousands of children, families, seniors, people with more difficulties, foreign visitors, city people .......... who visit us and enjoy the RUKIMON activities.

Take a look at the website 

We have been forced to close the doors to the public due to the exceptional situation caused by COVID19. Precisely at the time of year which, in our case, is the peak season !!

 Now, for the first time in 22 years, we can't continue on our own means!

 We can NOT afford the significant annual investment for the purchase of 90/100 tons of dry food (barley straw, oat, hay, mixed herbs ...) that will be produced between May and July and that should fill the haystacks.

This is the urgency we need to cover. The amount we intend to raise is entirely for this purpose.

Just to tell you that this is a lesson, that we are deeply moved, and that if the donations end up exceeding the figure for the purchase of the food, the remaining amount will make possible the reincorporation of Foday, our indispensable worker, dedicated to the tasks of care and maintenance of the farm. And it may also allow improving the conditions of the donkeys' sheds, option that we discarded due to the difficult situation. We invite you to visit us when all this is over, to walk under the new sheds and enjoy what you have made possible.
Thrilled brays with a thousand thanks!

Because we love what we do!!

Because we want to maintain our commitment to donkeys, to nature and to the planet’s sustainability!!

Because we want to continue being a learning opportunity for children and adults!!

Because we don't want to throw in the towel !!!!

That's why any kind of collaboration from you will be great!

The maintenance of the donkeys and the reserve involves much more than the amount for dry food. Although we have been self-financing so far, the future looks uncertain for the type of activities that have been our source of income. That is why, at the same time, we have also opened up the possibility of sponsoring donkeys.

You will find this information at: rukimon 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________


Donations 

 • Anonymous
  • €100 
  • 4 yrs

Organizer

Paloma Vicente- Rukimon-rucsdelcorredor
Organizer
Dosrius

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee