Main fundraiser photo

Support anti-discrimination education

Donation protected

Help raise €150,000 to widen the reach of our anti-discrimination education toolbox

**Voor Nederlands scroll verder**
** Für die Deutsche Fassung bitte nach unten scrollen**
** Para Español, desplácese hacia abajo**

Stories that Move – Toolbox against discrimination is an award-winning free, ready-to-use online tool available in seven languages, helping youngsters think about diversity and inequality and reflect on their own choices and empowering them to act.

In two years it has reached thousands of educators across Europe – so now Erasmus+ has offered the project €500,000 to expand, provide international workshops and add a Spanish language version, potentially reaching a million students. But the award is conditional on co-funding money, which we no longer have due to Covid. We need to raise €150,000 ourselves. Visitor numbers in the Anne Frank House are down due to the pandemic, cutting our resources – but we have the expertise and the networks, and with your help we can increase the reach of Stories that Move.

Please donate to help the Anne Frank House educate against racism & discrimination. Together we can give teachers everywhere a tool to equip young people to embrace their diversity and fight discrimination in all its forms.

Young, diverse and empoweredHow does Stories that Move work?

Learners are invited to explore their own relationship with antisemitism, racism, and discrimination against LGBT+, Muslims and Roma – issues throughout Europe, inside classrooms and out.

In short film clips young people from many countries share their experiences of exclusion, discrimination and hate crimes. Their voices are at the core of the learning paths. The approach is inclusive: each story counts. The collected stories are diverse and offer a framework and starting point to talk about identity and discrimination. 

The toolbox offers teachers five ready-to-use learning paths with multiple layers of attractive, engaging information and assignments.

For a short impression watch: Stories that Move 

"The power of the tool is that it makes the topic personal. Students are emotionally moved. Sometimes they want to carry on through lunch to finish the assignment. That’s pretty special, isn’t it?"   Laurens Vels, teacher

 
Difficult questions. No easy answers

Educators say they feel ‘better equipped to have the difficult and necessary discussions around discrimination with their students’ and that students have ‘better understanding of how prejudice affects other people’s feelings’. 

Medine and Laurens are two of the many young people who told their stories and helped develop the online tool.
The future


What will your donation pay for?

With the money raised we aim to reach 20,000 teachers and through them a million students. It costs us €35 to reach a teacher, to provide the free materials and the skills to safely open up group discussion about the complex and sensitive issues related to discrimination. There will be a special focus on youth leaders and international school exchanges.

The funding is needed for:

-        Webinars, online courses and professional development seminars by educational institutions in eight countries over three years
-        Technical innovation of the online tool
-        Ongoing support for educators
-        Spanish language version of the project (translation and CMS)
-        New stories (videos) with role models from Spain, Slovakia and Poland
-        Designing new lessons for exchange programmes
-        Coordination and outreach to teachers by partner institutions in Austria, Germany, Hungary,   Poland, Slovakia, Spain, The Netherlands and Ukraine
-        International coordination of the project, including train the trainer workshops

The partners  in the project:

Anne Frank House (The Netherlands), Anne Frank Zentrum (Germany), International School Amsterdam (The Netherlands), Eagerly Internet (The Netherlands), Erinnern.at (Austria), Faculty of Education University of Barcelona (Spain), Krzyzowa Foundation (Poland), Milan Simecka Foundation (Slovakia), SparkOptimus (The Netherlands), Tolerspace (Ukraine), Zachor Foundation (Hungary)

 
The Anne Frank House would like to thank the large team of volunteers working on this campaign for their commitment and creativity. Special thanks go to the students and teachers of the International School of Amsterdam and the Gerrit van der Veen College for their contribution to the promotional film.

 
The Anne Frank House is a registered charity. Your donation may therefore be tax deductible.

Links:

-        Stories that Move. Toolbox against discrimination
-        Join us on: Facebook , Instagram , LinkedIn
NEDERLANDS:

Help mee € 150.000 in te zamelen om het bereik van onze toolbox voor anti-discriminatie onderwijs te vergroten

Stories that Move – Tools tegen discriminatie is een prijswinnende online tool, klaar voor gebruik en gratis beschikbaar in zeven talen. De toolbox helpt jongeren na te denken over diversiteit en ongelijkheid, hun eigen keuzes tegen het licht te houden en in actie te komen.

De afgelopen twee jaar heeft Stories that Move duizenden docenten in Europa bereikt. De toolbox heeft € 500.000 toegekend gekregen uit het Erasmus+ programma. Met dit bedrag kunnen we meer internationale workshops organiseren en Spaans als achtste taal toevoegen, op voorwaarde dat wij € 150.000 meefinancieren. Door Covid zijn de bezoekersaantallen van het Anne Frank Huis echter dramatisch afgenomen. Daardoor hebben wij niet langer het vereiste budget voor medefinanciering. Maar we hebben wel de expertise en het netwerk, en met jouw hulp kunnen we het bereik van Stories that Move vergroten.

Help de Anne Frank Stichting met een donatie. Steun zo het onderwijs tegen racisme & discriminatie. Samen kunnen we docenten een tool bieden om jongeren in staat te stellen hun diversiteit te omarmen en te vechten tegen alle vormen van discriminatie.


Jong, divers en mondig


Hoe werkt Stories that Move?

Leerlingen worden gestimuleerd na te denken over antisemitisme, racisme en discriminatie van LHBT+, moslims en Roma – zaken die in heel Europa, op school en daarbuiten, spelen.

In korte filmpjes komen jongeren aan het woord over hun ervaringen met uitsluiting en discriminatie. Hun verhalen staan centraal. Het is een inclusieve benadering: elk verhaal telt. De gezamenlijke verhalen laten diversiteit zien en bieden een beginpunt om over identiteit en discriminatie te praten. 

De toolbox heeft vijf leerpaden, klaar voor gebruik. Elk leerpad bestaat uit meerdere lessen met aantrekkelijke en aansprekende informatie en opdrachten.

Bekijk voor een korte impressie: Stories that Move 

‘De kracht van de tool is dat het onderwerp persoonlijk wordt. Leerlingen raken emotioneel betrokken. Soms willen ze tijdens de lunchpauze doorgaan om het onderdeel af te maken. Dat is best bijzonder, of niet?’ Laurens Vels, docent


Lastige vragen. Geen gemakkelijke antwoorden.

Docenten zeggen dat ‘zij zich beter toegerust voelen om met hun leerlingen de moeilijke maar zo nodige discussies over discriminatie te voeren’ en dat hun studenten ‘beter begrijpen hoe vooroordelen de gevoelens van anderen beïnvloeden’.

Medine en Laurens zijn twee van de vele jongeren die hun verhalen vertellen en de online tool hielpen ontwikkelen.


 
De toekomst

Wat gebeurt er met jouw donatie?

Met het geld dat we inzamelen willen we 20.000 docenten en via hen een miljoen leerlingen bereiken. Het kost 35 euro om een docent te voorzien van vaardigheden om veilig een gesprek te kunnen starten over complexe en gevoelige kwesties op het gebied van discriminatie. Speciale aandacht geven we aan jeugdleiders en internationale uitwisselingsprogramma’s van scholen.


Het geld is nodig voor:

-        Webinars, online cursussen en seminars over professionele ontwikkeling, drie jaar lang gegeven door opleidingsinstituten in acht landen
-        Technische innovatie van de online tool
-        Doorlopende ondersteuning voor docenten
-        Spaanstalige editie (vertaling en CMS)
-        Nieuwe verhalen (video’s) met rolmodellen uit Spanje, Slowakije en Polen
-        Ontwerp van nieuwe lessen voor uitwisselingsprogramma’s
-        Coördinatie en voorlichting van docenten door partnerinstituten in Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Nederland en Oekraïne
-        Internationale coördinatie van het project, inclusief train-de-trainer-workshops


De Anne Frank Stichting wil graag alle vrijwilligers die werken aan deze campagne bedanken voor hun betrokkenheid en creativiteit. Onze speciale dank gaat uit naar de leerlingen en docenten van de International School of Amsterdam en het Gerrit van der Veen College voor hun bijdrage aan de voorlichtingsfilm.

De partners in het project zijn:

Anne Frank Stichting (Nederland), Anne Frank Zentrum (Duitsland), International School Amsterdam (Nederland), Eagerly Internet (Nederland), Erinnern.at (Oostenrijk), Faculty of Education University of Barcelona (Spanje), Krzyzowa Foundation (Polen), Milan Simecka Foundation (Slowakije), SparkOptimus (Nederland), Tolerspace (Oekraïne), Zachor Foundation (Hongarije).

Links:

-      Stories that Move . Toolbox against discrimination
-      Volg ons op: Facebook , Instagram , LinkedIn
DEUTSCHE:

Unterstützt Bildung gegen Diskriminierung
 
Helft mit, 150.000 € zu sammeln, um die Reichweite unserer Toolbox für Bildung gegen Diskriminierung zu vergrößern

Stories that Move – Tools gegen Diskriminierung ist ein preisgekröntes Online-Tool, in sieben Sprachen verfügbar, kostenlos und direkt einsetzbar. Die Toolbox ermutigt junge Menschen, über Vielfalt und Ungleichheit nachzudenken, eigene Entscheidungen zu reflektieren und aktiv zu werden.

In den vergangenen zwei Jahren hat Stories that Move Tausende Lehrkräfte in Europa erreicht. Die Toolbox bekam 500.000 € aus dem Erasmus+ Programm zuerkannt. Mit diesem Betrag können wir mehr internationale Workshops organisieren und Spanisch als achte Sprache hinzufügen, wenn es uns gelingt, einen Eigenanteil von 150.000 € aufzubringen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl des Anne Frank Hauses jedoch drastisch zurückgegangen. Deshalb haben wir nicht mehr das erforderliche Budget zur Mitfinanzierung. Was wir jedoch haben, ist die Expertise und das Netzwerk, und mit eurer Hilfe können wir die Reichweite von Stories that Move vergrößern. 

Helft dem Anne Frank Haus mit einer Spende. Unterstützt so die Bildungsaktivitäten gegen Rassismus und Diskriminierung. Gemeinsam können wir Lehrkräften ein Tool zur Verfügung stellen, das Jugendliche dazu befähigt, ihre Diversität zu begrüßen und gegen jede Form von Diskriminierung zu kämpfen.

 
Jung, divers und mündigWie funk  Die Schüler*innen werden dazu angeregt, über Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung von LGBT+, Muslimen und Roma nachzudenken – Dinge, die in ganz Europa innerhalb und außerhalb der Schule eine Rolle spielen.

In kurzen Filmen kommen Jugendliche zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung. Ihre Erlebnisse stehen im Mittelpunkt. Es ist ein integrativer Ansatz: Jede Geschichte zählt. Zusammen stehen die Geschichten für Diversität und dienen als Ausgangspunkt für Gespräche über Identität und Diskriminierung.

Die Toolbox umfasst fünf direkt einsetzbare Module. Jedes Modul besteht aus mehreren Unterrichtseinheiten mit interessanten und ansprechenden Informationen und Aufgaben.

Mach dir selbst ein Bild: Stories that Move 


„Die Stärke des Tools besteht darin, dass das Thema die Schülerinnen und Schüler persönlich angeht. Sie sind emotional beteiligt. Manchmal möchten sie in der Mittagspause weitermachen, um eine Einheit abzuschließen. Das ist schon was ganz Besonderes, oder?“ Laurens Vels, Lehrer


Komplexe Fragen. Keine einfachen Antworten.

Lehrkräfte sagen, sie fühlten sich „besser vorbereitet, um mit den Schüler*innen die manchmal schwierigen, aber sehr notwendigen Diskussionen über Diskriminierung zu führen.“ Die Schüler*innen würden „besser verstehen, wie Vorurteile die Gefühle anderer beeinflussen.“


Medine und Laurens sind zwei der vielen Jugendlichen, die ihre Geschichte erzählen und an der Entwicklung des Online-Tools mitwirkten


 

 Die Zukunft

Was passiert mit deiner Spende?

Mit dem gesammelten Geld möchten wir 20.000 Lehrkräfte und über sie eine Million Schüler*innen erreichen. Es kostet 35 Euro, einer Lehrkraft die Fähigkeiten zu vermitteln, in einer sicheren Lernumgebung ein Gespräch über komplexe und sensible Fragen zum Thema Diskriminierung anzustoßen. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt Jugendleiter*innen und internationalen Schulaustauschprogrammen.


Das Geld wird benötigt für:

-        Webinare, Online-Kurse und Seminare zur beruflichen Weiterbildung, die über drei Jahre von Bildungsinstitutionen in acht Ländern angeboten werden
-        Technische Erneuerung des Online-Tools
-        Kontinuierliche Unterstützung der Lehrkräfte
-        Spanische Version (Übersetzung und CMS)
-        Neue Geschichten (Videos) mit Identifikationsfiguren aus Spanien, der Slowakei und Polen
-        Erarbeitung neuer Unterrichtseinheiten für Austauschprogramme
-        Koordination und Information für Lehrkräfte durch Partnerinstitute in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, der Slowakei, Spanien, den Niederlanden und der Ukraine
-        Internationale Projektkoordination einschließlich Train-the-Trainer-Workshops

 
Das Anne Frank Haus dankt allen Freiwilligen, die an dieser Kampagne mitwirken, für ihr Engagement und ihre Kreativität. Unser besonderer Dank gilt den Schülern und Schülerinnen sowie den Lehrkräften der International School of Amsterdam und des Gerrit van der Veen College für ihren Beitrag zum Informationsfilm.

Das Projekt hat folgende Partner :

Anne Frank Haus (Niederlande), Anne Frank Zentrum (Deutschland), International School of Amsterdam (Niederlande), Eagerly Internet (Niederlande), Erinnern.at (Österreich), Faculty of Education University of Barcelona (Spanien), Krzyzowa Foundation (Polen), Milan Simecka Foundation (Slowakei), SparkOptimus (Niederlande), Tolerspace (Ukraine), Zachor Foundation (Ungarn).

Links:

-        Stories that Move . Toolbox against discrimination
-        Folgt uns auf: Facebook ,Instagram , LinkedIn 

 

ESPAÑOL:

Apoya a la educación en contra de la discriminación

Ayúdanos a reunir 150.000 € para extender el alcance de nuestra caja de herramientas para la educación contra la discriminación.

Las herramientas del proyecto Stories that Move contra la discriminación forman un instrumento en línea galardonado, listo para usar y disponible de forma gratuita en siete idiomas. Esta caja de herramientas proporciona ayuda a jóvenes para reflexionar sobre la diversidad y la desigualdad, sus propias decisiones y los incentivan  a actuar.

En los últimos dos años, Stories that Move ha llegado a miles de docentes en Europa. Este proyecto ha recibido 500.000 € del programa Erasmus+. Con este apoyo financiero podemos organizar más talleres internacionales y añadir español como octavo idioma, siempre que reunamos por nuestros medios 150.000 € más. Por las restricciones para impedir la propagación del Covid, el número de visitantes al museo Casa de Ana Frank ha disminuído drásticamente.. Y, como consecuencia, no hemos podido reunir el presupuesto necesario para la cofinanciación. Contamos con la experiencia y red de contactos, por ello, con tu ayuda podremos ampliar el alcance de  Stories that Move.

Ayuda a la Organización Casa de Ana Frank con una donación. Apoya la educación contra el racismo y la discriminación. Juntos podemos proporcionar a los docentes una herramienta que permita a los jóvenes aceptar su diversidad y luchar contra todas las formas de discriminación.

Joven, diversa y emancipada¿Cómo funcionan Stories that Move?

Se alienta a los estudiantes a reflexionar sobre el antisemitismo, el racismo y la discriminación contra la comunidad LGBT+, los musulmanes y los romaníes; cuestiones que están en juego en toda Europa, en las escuelas y más allá también.

En vídeos de corta duración, la gente joven tiene la palabra para hablar sobre sus experiencias de exclusión y discriminación. Sus historias forman el núcleo del proyecto. Desde un enfoque inclusivo: cada historia cuenta. Las historias compartidas muestran diversidad y proporcionan un punto de partida para hablar de identidad y discriminación. 

La caja de herramientas tiene cinco rutas de aprendizaje, listas para usar. Cada ruta de aprendizaje consta de varias lecciones con información y consignas  interesantes y cercanas. 

Puede tener aquí una breve impresión: Stories that Move .

«El poder de la herramienta está en que el sujeto se vuelve más cercano. Los estudiantes se involucran emocionalmente. A veces, quieren continuar durante la pausa del almuerzo para terminar una parte del trabajo. Esto es bastante especial, ¿verdad?» Laurens Vels, docente

Preguntas difíciles. Respuestas no tan fáciles.

Los docentes comentan que «se sienten mejor preparados para llevar discusiones difíciles, pero necesarias con sus alumnos sobre la discriminación » y además, sus estudiantes «comprenden mejor cómo influye el prejuicio en los sentimientos de los demás».

Medine y Laurens son dos de los muchos jóvenes que cuentan sus historias y ayudan a desarrollar la herramienta en línea.
El futuro

¿Qué destino tendrá tu donación?

Con el dinero que recaudemos, queremos llegar a 20.000 docentes  y, a través de ellos, a un millón de estudiantes. 35 euros es el costo para proporcionarle a un docente las habilidades para iniciar, de forma segura, una conversación sobre temas complejos y sensibles en torno a la discriminación. Prestamos especial atención a los líderes juveniles y a los programas de intercambio internacional de escuelas.

El dinero es necesario para:

-        Seminarios y cursos en línea y presenciales sobre desarrollo profesional, impartidos durante tres años por institutos de formación en ocho países;
-        Innovación técnica de la herramienta en línea;
-        Apoyo continuo a los docentes;
-        edición en español (traducción y sistema de gestión de contenido CMS);
-        Nuevas historias (vídeos) con modelos a seguir de España, Eslovaquia y Polonia;
-        Desarrollo de nuevas clases para los programas de intercambio;
-        Coordinación e información para los docentes de institutos asociados en Austria, Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, España, Países Bajos y Ucrania;
-         Coordinación internacional del proyecto, incluidos talleres de capacitación para formadores.

La Casa de Ana Frank desea agradecer a todos los voluntarios que trabajan en esta campaña por su participación y creatividad. Nuestro especial agradecimiento está dirigido a los estudiantes y docentes de la International School of Amsterdam y del colegio Gerrit van der Veen por su contribución a la película educativa.

Los socios  del proyecto son:

Organización Casa de Ana Frank (Países Bajos), Anne Frank Zentrum (Alemania), International School of Amsterdam (Países Bajos), Eagerly Internet (Países Bajos), Erinnern.at (Austria), Faculty of Education University of Barcelona (España), Krzyzowa Foundation (Polonia), Milan Simecka Foundation (Eslovaquia), SparkOptimus (Países Bajos), Tolerspace (Ucrania), Zachor Foundation (Hungría).

Enlaces:

-      Stories that Move . Herramienta contra la discriminación
-      Síguenos en: Facebook , Instagram ,LinkedIn

Organizer and beneficiary

The Anne Frank House ⠀
Organizer
Amsterdam, Netherlands
Stories that Move
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.