43
43
22

Armenia Disability NGO Needs Office

$9,000 of $15,000 goal

Raised by 58 people in 1 month
This is an appeal to assist an NGO that helps the disabled in Lori province, Armenia find permanent space.  Their mission is to help disabled persons gain independence and some measure of hope.  The free space that they were able to find was sold.  Now they are trying to find a permanent space in Vanadzor - province of Lori that would be used as their center of operations.  A property in that region can be purchased for $15,000. 

Find out more here https://tinyurl.com/y9dpvpjh  

Սիրելիներ՝  կոչ կ՛ողղԵնգ որ միասնաբար օքնենք սա կազմակերպութիւնը որ օգնում է հաշմանդամներին Լոռի նահանգի մէջ՝ նրանց աշխատանգի տարածք ապահելով։

Նրանց առաքելությունն է օգնել հաշմանդամներին ձեռք բերել անկախություն եւ որոշ չափով հույս: Ազատ տարածքը՝ որին նրանք կարողացան գտնել՝ վաճառվել էր:  

Այժմ նրանք փորձում են Վանաձոր (Լոռի նահանգ)  մշտական տարածություն գտնել՝ որը կգործի որպես գործողությունների կենտրոն: Այդ տարածքի սեփականությունը կարելի է ձեռք բերել 15,000 տոլարով:

Պարզեք այստեղ https://tinyurl.com/ycp54ktc
 


Watch Timothy Straight explain the importance of the campaign. https://www.facebook.com/timothy.straight/videos/10217084884093549/
https://www.facebook.com/timothy.straight/videos/10217082553075275/
+ Read More
In Vanadzor, EREO performed a first-ever flash mob in Armenian Sign Language.

Rights, access, awareness raising for the disabled - that’s what they do. And now they need a permanent home.

Please help them towards their goal. Thanks!
+ Read More
Hey all! We are at the 25% mark and charging ahead. Thanks to all who have donated, and all of you on the fence - do it!

I like you to meet Anush, president of EREO. She’s a determined young woman and a joy to work with. I ask her ‘why EREO’?
+ Read More
Dear friends. $1,582 raised – a little over 10% of our goal in three days. The campaign will stop once the goal of $15,000 is reached. Let’s keep the momentum going by getting the word out. Copy the link below and email, tweet, share, message, text, use whatever social media you subscribe to pass the word. EREO (Equal Rights, Equal Opportunities) needs your help to finally secure a permanent place to sustain the work they do to help the disabled.

https://www.gofundme.com/armenia-disability-ngo-needs-office
+ Read More
Read a Previous Update

$9,000 of $15,000 goal

Raised by 58 people in 1 month
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
$41
Timothy Straight
7 days ago
$308
EQ.RIGHT EQ.OPP.NGO
9 days ago
HG
$2,000
Hratch Maroutian, Misho Maroutian, Fadi Garabet
13 days ago (Offline Donation)
$31
Christina Gurenlian
14 days ago
MH
$600
Miro Hussenjian
14 days ago (Offline Donation)
SM
$6
Shahe Momjian
14 days ago (Offline Donation)
LH
$100
Lusine Harutyunyan
15 days ago
AA
$100
Annie Apelian
18 days ago (Offline Donation)
PT
$300
Philip Terpandjian
18 days ago (Offline Donation)
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.