Help Chase Walk Ndihmo Elti Walk


Në moshën 3 vjeç e gjysmë, Elti u diagnostikua me një gjendje të rrallë që e bën njërën nga këmbët e tij më të gjata se tjetra, ka jetuar 12 vjet pa qenë në gjendje të ecë dhe mezi në këmbë tani familja e tij dhe unë po mbledhim para për të paguar për operacionin. jepini atij mundësinë të ecë përsëri

At 3 in a half year old Chase was diagnosed with a rare condition that makes one of his legs longer than the other chase has lived 12 yrs without being able to walk and barely stand now his family and I are raising money to pay for surgery to give him the chance to walk again

Organizer

Dhimitri Kute
Organizer
Detroit, MI

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.