Main fundraiser photo

Help Chase Walk Ndihmo Elti Walk

Donation protected
Në moshën 3 vjeç e gjysmë, Elti u diagnostikua me një gjendje të rrallë që e bën njërën nga këmbët e tij më të gjata se tjetra, ka jetuar 12 vjet pa qenë në gjendje të ecë dhe mezi në këmbë tani familja e tij dhe unë po mbledhim para për të paguar për operacionin. jepini atij mundësinë të ecë përsëri At 3 in a half year old Chase was diagnosed with a rare condition that makes one of his legs longer than the other chase has lived 12 yrs without being able to walk and barely stand now his family and I are raising money to pay for surgery to give him the chance to walk again

Organizer and beneficiary

Dhimitri Kute
Organizer
Detroit, MI
Mygerem Brahimi
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.