Main fundraiser photo

Podržite novi vakuf u našoj Islamskoj Zajednici

Tax deductible
**Obavještenje o kupovini kuće za novi vakuf Islamske Zajednice i Kulturnog Centra Plav–Gusinje u New Yorku**

Poštovani džematlije, eselamu alejkum.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je potpisan ugovor o kupovini kuće koja će, ako Bog da, služiti kao novi vakuf Islamske Zajednice i Kulturnog Centra Plav–Gusinje u New Yorku. Kuća se nalazi pored Bošnjačkog Islamskog Kulturnog Centra na Richmond Hillu (kako je prikazano na slici).

Cijena kuće je 1.400.000 dolara, i potrebno je da ovu sumu prikupimo do Juna ove godine. Radi se o značajnoj sumi, i potrebna nam je velikodušna podrška svih!

Allah dž.š. kaže u Kur’anu: "A šta god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje."

Vakufljenjem jačamo naš džemat i Islamsku Zajednicu. Udjeljivanjem imetka ne umanjujemo vrijednost onog što smo stekli, naprotiv, vakufom taj imetak obogaćujemo, udahnjujemo mu poseban berićet i činimo naše bogatstvo plodonosnijim i trajnijim!

Imajući u vidu da je vakuf trajno dobro, i svjesni da uvakufljenjem vlastitog imetka osiguravamo nagrade i na ovom svijetu i na ahiretu, pozivamo vas sve da uvakufite dio vašeg imetka!

Donirajte u ime Allaha Uzvišenog! Molimo Allaha da vas nagradi i prihvati vaše donacije!

Selam,
Odbor Islamske Zajednice i Kulturnog Centra Plav–Gusinje u New Yorku

---

**Announcement of the Purchase of a House for the New Waqf of the Islamic Community and Cultural Center Plav–Gusinje in New York**

Dear community members, Assalamu Alaikum,

We are pleased to inform you that a contract has been signed for the purchase of a house, which, God willing, will serve as the new waqf for the Islamic Community and Cultural Center Plav–Gusinje in New York. The house is located next to the Bosniak Islamic Cultural Center on Richmond Hill (as shown in the picture).

The house costs $1,400,000, and we need to collect this amount by Jun this year. It is a significant sum, and we need everyone to contribute generously!

Allah SWT says in the Quran: "Whatever you give, He will replace it; He is the best of providers."

By endowing, we strengthen our community and the Islamic Community. By contributing property, we do not diminish what we have earned; on the contrary, through endowment, we enhance it, infuse it with special blessings, and make our wealth more fruitful and enduring!

Considering that a waqf is a perpetual good, and aware that by endowing our property we secure rewards in this world and the hereafter, we invite you all to contribute a portion of your wealth!

Donate in the name of Allah the Almighty! May Allah reward you and accept your contributions!

With best regards,
The Board of the Islamic Community and Cultural Center Plav–Gusinje in New York

---

**Njoftim për blerjen e shtëpisë për vakëfin e ri të Komunitetit Islamik dhe Qendrës Kulturore Plav–Gusinje në New York**

Të dashur anëtarë të komunitetit, Selamun Alejkum,

Me kënaqësi ju njoftojmë se është nënshkruar kontrata për blerjen e një shtëpie, e cila, me lejen e Zotit, do të shërbejë si vakëf i ri për Komunitetin Islamik dhe Qendrën Kulturore Plav–Gusinje në New York. Shtëpia ndodhet pranë Qendrës Kulturore Islame Bosnjake në Richmond Hill (siç shihet në foto).

Shtëpia kushton 1,400,000 dollarë, dhe nevojitet të mbledhim këtë shumë deri në Jun të këtij viti. Është një shumë e konsiderueshme dhe kërkojmë kontributin tuaj të madh!

Allahu i Lartësuar thotë në Kur'an: "Çfarëdo që jepni, Ai do ta zëvendësojë; Ai është furnizuesi më i mirë."

Duke dhënë vakëf, ne forcojmë komunitetin tonë dhe Komunitetin Islamik. Duke kontribuar me pasuri, ne nuk e zvogëlojmë atë që kemi fituar; përkundrazi, përmes vakëfit, ne e përforcojmë atë, i frymojmë bekime të veçanta, dhe bëjmë që pasuria jonë të jetë më frytdhënëse dhe të zgjasë!

Duke pasur parasysh se vakëfi është një e mirë e përjetshme, dhe duke qenë të vetëdijshëm se duke e vakëfizuar pasurinë tonë sigurojmë shpërblime në këtë botë dhe në tjetrën, ju ftojmë të gjithëve të kontribuoni një pjesë të pasurisë tuaj!

Dhuroni në emër të Allahut të Madhërishëm! Allahu ju shpërbleftë dhe pranoftë kontributet tuaja!

Me respekt,
Bordi i Komunitetit Islamik dhe Qendrës Kulturore Plav–Gusinje në New York

Donations 

 • Jenus Lulanaj
  • $100 
  • 9 d
 • Ismet Dolovac
  • $250 
  • 11 d
 • Dino Cirikovic
  • $1,000 
  • 11 d
 • Anonymous
  • $10 
  • 11 d
 • Anonymous
  • $50 
  • 15 d

Organizer

Jasmin Novaj
Organizer
Richmond Hill, NY
Islamic Unity & Culture Center of Plav-Gusinje Inc
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee