Main fundraiser photo

Empowering Communities through Sports & Education

Donation protected
(English below)

Beste vrienden en supporters,

Mijn naam is Martina Lucchesi en de afgelopen acht jaar heb ik met veel toewijding gewerkt in het gebied van Amsterdam Noord. Wat begon met het aanbieden van vechtsportcursussen voor mensen van alle leeftijden, is uitgegroeid tot iets veel groter: een missie om een positieve impact te creëren op onze gemeenschap. Met enthousiasme en toewijding heb ik besloten om Stichting Amsterdam in Movement op te richten, een stichting die zich richt op het versterken van individuen en het opbouwen van sterke gemeenschappen door middel van sport en educatie.

Als getuige van de transformatieve kracht van vechtsport en fysieke activiteiten, ben ik me bewust geworden van het ongelooflijke potentieel om mensen samen te brengen, persoonlijke groei te stimuleren en blijvende verbindingen te creëren. Naarmate mijn werk evolueerde en een sociaal doel omarmde, besefte ik de noodzaak van een toegewijd platform dat de waarden belichaamt die mij dierbaar zijn. Zo ontstond het idee van Stichting Amsterdam in Movement.

Met het openen van deze stichting streef ik ernaar om een ruimte te creëren waar mensen uit alle lagen van de bevolking samenkomen, deelnemen aan sport en fitness en de immense voordelen van deze activiteiten ervaren. Maar het gaat verder dan alleen lichamelijke oefening; het draait om het bevorderen van betekenisvolle verbindingen en het opbouwen van een sterk ondersteunend netwerk onder de deelnemers. Met Stichting Amsterdam in Movement wil ik een essentiële ruimte bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en samen uitdagingen in hun persoonlijke en professionele leven kunnen overwinnen.

Om deze visie werkelijkheid te maken, lanceer ik een crowdfundingcampagne. De opgehaalde fondsen zullen voornamelijk worden gebruikt om de kosten van de opening van Stichting Amsterdam in Movement te dekken, evenals de operationele kosten. Uw bijdragen zullen direct invloed hebben op de oprichting van onze stichting en een solide basis vormen waarop onze projecten kunnen bloeien.

In de geest van transparantie wil ik u verzekeren dat eventuele overschrijdende bedragen die via deze crowdfundingcampagne worden opgehaald, rechtstreeks zullen worden gedoneerd aan Stichting Amsterdam in Movement als startkapitaal. Hiermee kunnen we onze programma's verder uitbreiden, meer mensen bereiken en een grotere impact hebben op de gemeenschap.

Uw steun in onze crowdfundingcampagne om Stichting Amsterdam in Movement te openen, is van cruciaal belang om deze visie werkelijkheid te laten worden. Uw bijdragen zullen direct invloed hebben op de oprichting van onze stichting, het veiligstellen van de benodigde middelen, faciliteiten en operationele capaciteit om een voedende omgeving te creëren voor persoonlijke groei en gemeenschapsopbouw. Door onze krachten te bundelen, kunnen we individuen opbeuren en in staat stellen, verbindingen smeden die barrières overstijgen en de prachtige diversiteit van Amsterdam vieren.

Ik nodig u uit om deel uit te maken van deze spannende reis. Uw vrijgevigheid, of het nu gaat om een eenmalige donatie of doorlopende steun, zal een groot verschil maken in onze gemeenschap. Samen kunnen we de deuren van Stichting Amsterdam in Movement openen, een ruimte bieden waarin individuen kunnen gedijen, vriendschappen kunnen opbloeien en gemeenschappen kunnen floreren.

Bezoek vandaag nog onze crowdfundingpagina en draag bij aan de opening van Stichting Amsterdam in Movement. Sluit u aan bij mij in het inspireren, opbeuren en kracht geven van individuen en gemeenschappen in Amsterdam.

Dank u voor uw steun en geloof in onze missie.

Met oprechte dankbaarheid,
Martina Lucchesi
Oprichter, Stichting Amsterdam in Movement


Dear friends and supporters,

My name is Martina Lucchesi, and for the past eight years, I have been working in the area of Amsterdam Noord. What began as offering martial arts courses for people of all ages has grown into something much more significant: a mission to create a positive impact on our community. It is with great enthusiasm and dedication that I have decided to establish Stichting Amsterdam in Movement, a foundation focused on empowering individuals and building strong communities through sports and education.

Having witnessed firsthand the transformative power of martial arts and in general physical activities, I recognised the incredible potential they hold to bring people together, foster personal growth, and create lasting connections. As my work evolved and embraced a social purpose, I realised the need for a dedicated platform that embodies the values I hold dear. Thus, the idea of Stichting Amsterdam in Movement was born.

By opening this foundation, I aspire to create a space where individuals from all walks of life can come together, engage in sports and fitness, and experience the immense benefits that these activities bring. But it's more than just physical exercise; it's about fostering meaningful connections and building a strong support network among participants. Through Stichting Amsterdam in Movement, I aim to provide a vital space for people to connect, inspire one another, and collectively overcome challenges in their personal and professional lives.

To make this vision a reality, I am launching a crowdfunding campaign. The funds raised will be used primarily to cover the expenses of opening Stichting Amsterdam in Movement and covering operational costs. Your contributions will directly impact the establishment of our foundation, ensuring a strong base from which our projects can flourish.

In the spirit of transparency, I want to assure you that any exceeding amount raised through this crowdfunding campaign will be directly donated to Stichting Amsterdam in Movement as the initial capital. This will allow us to further expand our programs, reach more individuals, and provide a greater impact on the community.

Your support in our crowdfunding campaign to open Stichting Amsterdam in Movement is crucial to turn this vision into a reality. Your contributions will directly impact the establishment of our foundation, securing the necessary resources, facilities, and operational capacity to create a nurturing environment for personal growth and community building. By joining forces, we can uplift and empower individuals, fostering connections that transcend barriers and celebrating the beautiful diversity of Amsterdam.

I invite you to be a part of this exciting journey. Your generosity, whether through a one-time donation or ongoing support, will make a significant difference in our community. Together, we can open the doors to Stichting Amsterdam in Movement, providing a space where individuals can thrive, friendships can blossom, and communities can flourish.

Visit our crowdfunding page today and contribute to the opening of Stichting Amsterdam in Movement. Join me in inspiring, uplifting, and empowering individuals and communities in Amsterdam.

Thank you for your support and belief in our mission.

With heartfelt gratitude,
Martina Lucchesi
Founder, Stichting Amsterdam in Movement

Organizer

Martina Lucchesi
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee