COVID-19 Afghanistan: Emergency Aid

Wie zijn wij?
Hallo. Wij zijn drie studenten uit Nederland en baren ons ernstige zorgen over de situatie in ons thuisland. Middels deze crowdfunding willen wij een steentje bijdragen aan gezinnen die het meest lijden onder de corona-crisis en risico lopen op verhongering. 

Wat is er aan de hand?
Afghanistan is hard getroffen door het coronavirus. Ruim 115.000 Afghaanse vluchtelingen zijn in de afgelopen weken teruggekeerd uit Iran - en de aantallen zullen hoogstwaarschijnlijk alleen maar toenemen gezien Iran Afghaanse vluchtelingen met COVID-19 weigert te behandelen. Door deze oversteek vormt Herat nu het epicentrum van corona in Afghanistan. 

Veel gezinnen in Afghanistan zijn afhankelijk van een dagloon. Door de lockdown valt het inkomen voor deze mensen volledig weg, waardoor een tekort ontstaat aan voedsel en andere basisbehoeften. Deze mensen hebben het al zwaar te voortduren, en de lockdown maakt dit alleen maar erger. De overheid verleent enkel financiële steun aan de gezondheidszorg in het land. Voor overige hulp is het volk volledig afhankelijk van de internationale gemeenschap en non-profitorganisaties. De situatie is zo schrijnend dat Afghanen aangeven dat als ze niet aan corona sterven, ze wel door verhongering zullen sterven.

Wat willen wij doen?
Het doel van deze inzameling is het voorzien van voedselpakketen voor gezinnen die financieel het zwaarst getroffen worden door de uitbraak van het virus. Een voedselpakket met een waarde van 55 euro zal een gezin één maand voorzien van essentiële voedings- en hygiëne middelen. Wij werken samen met een team bestaande uit vrijwilligers ter plaatse. Aan dit project zijn geen operationele kosten verbonden en het fonds wordt beheert door een vrijwilliger. Alle donaties zullen dus volledig besteedt worden aan de voedselpakketten. 

Een voedselpakket bestaat uit:

- Rijst (25 kg) 
- Bakolie (10L)
- Bloem (50 kg)
- Suiker (4 kg)
- Bonen (4 kg) 
- Losse thee (1 kg)
- Handzeep (6 stuks)

Wat kun jij betekenen?
Wij vragen jullie dringende aandacht en hulp voor deze ernstige situatie. Als Afghaanse gemeenschap buiten Afghanistan voelen wij ons moreel verantwoordelijk om samen de handen ineen slaan om gezinnen die lijden aan deze crisis te helpen. Alle beetjes helpen hierbij! 

Wij zullen jullie hier updaten omtrent de activiteiten die het team ter plaatse onderneemt bij het samenstellen en distribueren van de voedselpakketten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen of onduidelijkheden. Ontzettend veel dank alvast voor jullie hulp. Delen van dit bericht is uiteraard toegestaan en zeer gewenst! 

----------------------------------------------------------------------------------------

Who are we?
Hello. We are three students from the Netherlands and we are deeply concerned about the situation in our home country. Through this crowdfunding, we want to contribute to families that suffer the most from the corona crisis and are therefore at risk of starvation.

What is going on?
Afghanistan has been hit hard by the coronavirus. Over 115,000 Afghan refugees have returned from Iran in recent weeks - and numbers are likely to increase as Iran refuses to treat Afghan refugees with the COVID-19 virus. Due to the high number of crossings Herat province has become the epicenter of corona in Afghanistan.

Many families in Afghanistan depend on a daily wage. Due to the lockdown these people completely lose their income, causing a food shortage and other basic needs. This social group are already struggles to make a living, and the lockdown only makes matters worse. The Afghan government only provides financial support to health care in the country. For other aid Afghans are completely dependent on the international community and non-profit organizations. The situation is so bad that Afghans fear that if they won’t die from corona, they will die of starvation.

What do we want to do?
The purpose of this crowdfunding is to provide food packages for families who are most affected by the outbreak of the virus. A food package is worth 55 euros and will provide a family with the most essential food and hygiene products for one month. We work alongside a team of volunteers in the city of Herat, Afghanistan. There are no operational costs associated with this project and the fund is managed by a volunteer. All donations will therefore be fully spent on the food packages.

A food package consists of:

- Rice (25 kg)
- Cooking oil (10L)
- Flower (50 kg)
- Sugar (4 kg)
- Beans (4 kg)
- Loose tea (1 kg)
- Hand soap (6 pieces)

What can you do?
We urgently ask for your help and attention in our efforts to assist the people of Afghanistan. In our belief, the Afghan diaspora community shares a moral responsibility to help its own people in times of crisis. Every little bit helps!

We will regularly update you on the activities our team undertakes in putting together and distributing the food packages. Please do not hesitate to contact us for further questions and/or information.
Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

NM Faiz
Organizer
Oisterwijk, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.