Can you help us to help Hope For children?

See english translation below!

Vi är en familj som drömmer om och känner att vi vill åka till Tanzania och arbeta för Hope for Children (HFC) i Arusha. 

HFC är en icke-statlig organisation (NGO). NGO startade i 2005 med bidrag från Pingst missions utvecklings samarbete (PMU) idag fungerar det endast genom privata donationer och andra organisationer bidrag.

Den ideella organisationen går delvis från Sverige, genom en insamlings stiftelse som har ett 90-konto (900429-2) och granskas av svensk inkasso kontroll.

Verksamhetens huvudmål är:

- Att ge utsatta barn och föräldralösa barn möjlighet till skolgång och förbättra rättigheter och deras möjligheter till en bra uppväxt.
- Att minska antalet gatubarn i Arusha, speciellt flickor men pojkar skall inte exkluderas.
- Att förbättra livet för änkor som har många barn och en stor försörjningsbörda, genom möjlighet till en inkomstgenererande aktivitet, exempelvis   
   mjölkgetter.
- Att öka medvetenheten om HIV/Aids i byarna genom att träna grupper som sedan i sin tur kan undervisa enskilda individer.
- Att träna grupper i miljökunskap såsom att ta vara på regnvatten, bygga vattenfilter och dassplattor som är flyttbara till sina ”pit” latriner. Dessa
   individer kan sedan i sin tur föra kunskaperna vidare i sina familjer och närliggande byar.

HFC-organisationen arbetar med personlig som består av 1 föreståndarinna, 3 husmödrar, 2 sysslomän dagtid och 2-nattvakter. Personalen leds och anställs av den lokala styrelsen med säte i Arusha. Förutom ovan nämnd personal anlitas även en lokal lärare för miljökurserna.

Vill du veta mer besök: www.hopeforchildren.se

Under 2018 har styrelsen i Tanzania tillsammans med församlingen i Mer från Nadosoit frågade om vi, familjen Ivarsson, kunde överväga att flytta till Tanzania och arbeta för HFC. Vår roll kommer innebära mentorskap, men framförallt att hjälpa till att samordna det lokala arbetet på plats och även externa projekt som byarna i närheten ansöker om, via HFC.

Vilka är vi, familjen Ivarsson?

Vår familj består av Mamma Mia och pappa Håkan. Mia är född och uppvuxen i Tanzania och arbetar som miljö konsult på Norconsult i Göteborg.

Håkan är en egen företagare som är fotograf sedan många år. Uppdragen riktar sig främst till företag för utveckling av reklambilder till olika sammanhang, såsom produktfotografering, bilder som beskriver verksamheten, porträtt etc.

Vår familj består också av två flickor, Flora 13 år och Malva 10 år.
Hjälp oss att hjälpa Hope for children?

För att vi ska kunna jobba för HFC behöver vi din hjälp!

Under de två år som vi planerar att hjälpa HFC måste våra flickor gå i skolan.  Vi planerar att flytta till Tanzania i slutet av juli i år!

För att våra flickor ska kunna gå till en av de internationella skolorna i Arusha måste vi samla in minst 75 000 kr.

Vi hoppas att du vill bidra till våra flickor skolgång och samtidigt indirekt hjälpa organisationen Hope for Children.

Om vi inte kan flytta till Tanzania, kommer alla insamlade pengar att doneras direkt till HFC. 

Varmt tack på förhand!

Mia, Håkan, flora och Malva Ivarsson


English translation:

We are a family who dream of and feel that we want to go to Tanzania and work for Hope for Children (HFC) in Arusha. 

HFC is a non-governmental organization (NGO). The NGO started in 2005 with contributions from the Pentecostal Mission Development Cooperation (PMU) Today it operates only by private donations and other organizations contribution.

The NGO partly runs from Sweden, by a fundraising foundation that has a 90- account (900429-2) and is reviewed by the Swedish Collection Control.

The main objectives of the operation are:

- Giving vulnerable children and orphans opportunities for schooling and improving their rights & opportunities for a good upbringing.
- To reduce the number of street children in Arusha, especially girls,
but boys should not be excluded.
- Improving the lives of widows with many children and a large supply burden, through the possibility of a revenue-generating activity, such as milk goats.
- Raise awareness of HIV/Aids in the villages by teach groups, which then in turn can keep teaching individuals.
- Teach groups in environmental studies by taking care of rainwater, build water filters and build removable plates for “pit-latrines”.

HFC organization operates with staff consisting of 1 matrone, 3 housewives (mothers), 2 trustees for daytime and 2-night guards. The staff is managed and hired by the local board based in Arusha. In addition to the staff mentioned above, a local teacher is also hired for the environmental courses.

Do you want to know more visit:http://www.hopeforchildren.se

During 2018, the board in Tanzania, together with the Assembly in Nadosoit asked if we, the Ivarsson family, could consider moving to Tanzania and work for HFC. Our role is to be mentors, but above all to help coordinate the local work on site and also the external projects that villages near by apply for, via HFC.

Who are we, the family Ivarsson?

Our family consists of mamma Mia and dad Håkan. Mia is born and raised in Tanzania and works as an environmental consultant at Norconsult in Gothenburg.

Håkan is a self-employed photographer since many years. The assignments are primarily aimed at companies for the development of advertising images to different contexts, such as product photography, images describing the business, portraits etc.

Our family also consists of two girls, Flora 13 year and Malva 10 years.

Help us help Hope For children?


For us to be able to work for HFC, we need your help!

During the two years we plan to help HFC, our girls need to go to school.  We planing to move  To Tanzania in the end of July this year!

In order for our girls to be able to go to one of the international schools in Arusha we need to collect minimum 8000 dollars.

We hope that you want to contribute to our girls schooling and at the same time indirectly be helping the organization Hope For Children.

If we won´t be able to move to Tanzania, will all the collected money be donated directly to HFC. 

Warm thanks in advance!

Mia, Håkan, Flora and Malva Ivarsson
 • Johanna Gervide
  • kr700 
  • 46 mos
 • Emma Kjörk
  • kr200 
  • 46 mos
 • Anonymous
  • kr5,000 
  • 46 mos
 • Anonymous
  • kr500 
  • 46 mos
 • Jennie Korpås
  • kr150 
  • 46 mos
See all

Organizer

Mia Ivarsson
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.