Wat nou ALS...

English below

Mijn lieve zusje Marijke is getroffen door een vreselijke ziekte, ALS. Om de kwaliteit van leven voor haar zo goed mogelijk te houden of hopelijk zelfs te verbeteren, is er geld nodig voor een nieuw, nog niet geregistreerd, medicijn uit Amerika en een spraakcomputer. We zoeken naar 30.000 euro waarmee ze dan twee jaar deze medicatie kan gebruiken en de spraakcomputer haar later kan helpen met praten als ze dat zelf niet meer kan.

Na zes dagen gebruik van het medicijn was Marijkes spraak al zo verbeterd dat het zelfs de logopediste, waar ze twee dagen eerder was, opviel. De rrrr spreekt ze weer goed uit (was het eerste dat ze niet meer kon) en stem is minder hees. Ook geeft ze aan meer lucht te hebben. Dit is alles is zeer hoopgevend! We hopen dat het slikken en het eten ook snel mag gaan verbeteren.

In december 2019 is voor dit medicijn een zogenaamde ODD (Orphan Drugs Designation, geneesmiddelen voor zeldzame ziekten) afgegeven door het Europees Geneesmiddelenbureau (ema.europe.eu). Dit betekent dat het product beschermd is als het op de markt komt. Het product moet nog wel door vele klinische trials. Het nadeel hiervan is dat in de praktijk het product niet vóór 2023 officieel op de markt zal komen, een tijdpad dat voor vele ALS-patiënten te lang is.

Tot die tijd is er een experimentele fase waar Marijke aan deelneemt. Doen jullie mee, om Marijke verder te helpen? Zodat de kwaliteit van leven verder omhooggaat? Misschien kun je 10 euro per maand missen? Of 5? Door middel van een automatische afschrijving kun je zo maandelijks bijdragen. Meer of minder mag natuurlijk ook. Of doe een eenmalige donatie. Alle kleine én grote bijdragen helpen!

We hopen op heel veel hulp, zodat Marijke de tijd die ze nog heeft zo fijn mogelijk kan doormaken.

Donaties kunnen ook gedaan worden op rekeningnummer NL74 INGB 07992800 46 ten name van Mw. C Leurs en/of Mw. M. Leurs onder vermelding van ‘Wat nou ALS...

In English

Wat nou ALS - What if...

My loving sweet sister Marijke has been affected by a terrible disease, ALS. To keep her quality of life as good as possible or hopefully improve it, money is needed for a new, unregistered drug from America and a speech computer. We are looking for 30,000 euros so that she can use this medication for two years and the speech computer can help her talk later if she can no longer do that herself.
 
After six days of using this medication, Marijke's speech has already improved so much that even the speech therapist, with whom she was with two days earlier, noticed it. She can pronounce the rrrr almost as normal again (this was the first thing she couldn't do anymore) and her voice is less hoarse. She also notices she can breath better. This is all very hopeful! We hope that swallowing and eating will improve soon.

In December 2019, a so-called ODD (Orphan Drugs Designation, medicines for rare diseases) was issued for this medicine by the European Medicines Agency (ema.europe.eu). This means that the product is protected when it comes on the market. The product still has to go through many clinical trials. The downside of this is that in practice, the product will not officially hit the market before 2023, a time frame that is too long for many ALS patients.

Until then, there is an experimental phase in which Marijke participates. Can you participate in helping Marijke? So that her quality of life will improve further? Maybe you can miss 10 euros per month? Or 5? By means of an automatic debit you can contribute monthly. More or less is also welcome, of course. Or make a one-time donation. All small and large contributions help!
 
We are hoping for a lot of help, so that Marijke can spend the time she has as good as possible.

Donations can also be made to account number NL74 INGB 07992800 46 (BIC INGBNL2A) in the name of Mw. C Leurs and/or Mw. M. Leurs stating "Wat nou ALS ...”

Donations

 • Petra en Louis Laan 
  • 100 € 
  • 1 hr
 • karline oud 
  • 50 € 
  • 1 hr
 • Anonymous 
  • 50 € 
  • 2 hrs
 • Monique Sierkstra 
  • 15 € 
  • 3 hrs
 • Anonymous 
  • 20 € 
  • 4 hrs
See all

Organizer

Carla Leurs 
Organizer
Berkhout, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more