Main fundraiser photo

Help us on the road to the Paralympics Paris 2024

Donation protected

(English version below)

2e Update! Inmiddels is de zomer voorbij en hebben we het WK en EK achter de rug. Op het WK hebben we individueel een gedeelde 33e plaats behaald en als dubbelteam een 9e plaats. Helaas hadden we ons niet geplaatst voor het quota toernooi waar de tickets voor Parijs waren te verdienen.
Op het EK in Rotterdam hebben we individueel een gedeelde 17e plaats gehaald en als dubbel team hebben we een bronze medaille gehaald dus onze beste prestatie tot nu toe! Op het EK mochten we wel meedoen met het quota toernooi, alleen het aantal tickets die er te behalen waren, waren een stuk minder, namelijk twee en we moesten dus 1e of 2e worden. Met veel goede moed begonnen we en helaas was het voor mij (Mark) na de 1/16e finale meteen klaar, had mijn tegenstander onderschat en de zenuwen werden mij te baas. Voor Roy ging het een stuk beter, hij won de ene wedstrijd na de ander, maar helaas eindigde het ook voor hem in de 1/4 finale (een gedeelde 5e plaats), een super prestatie! Kortom het waren mooie toernooien en we hebben veel ervaring op gedaan en we worden steeds sterker, fysiek en mentaal. Door onze prestaties merken we ook dat er steeds meer aandacht getoond wordt in ons en we hopen dat we dit zo door kunnen zetten zodat er ook meer mogelijkheden komen.

Er is nu nog een laatste kans om een ticket voor Parijs te halen en dat is op een World Cup wedstrijd in Dubai begin maart 2024, hiervoor zijn we met voorbereidingen en financien bezig om daar heen te mogen. We willen de donateurs die tot nu toe geholpen hebben enorm bedanken voor jullie steun, maar we kunnen nog meer steun gebruiken, want de weg naar Parijs is nog niet klaar. Mocht de weg naar Parijs wel eindigen, waar we nog niet vanuit gaan, kunnen we wel melden dat we als team besloten hebben om na Parijs nog door te gaan en het volgende doel zijn dan de Parlympische Spelen 2028 in Los Angeles. Deel daarom dit bericht zoveel mogelijk met iedereen die je kent om ons verder te kunnen steunen!

Wij zijn Mark en Roy; we zullen ons hieronder ons even voorstellen.

Ik ben Roy Klaassen 38 jaar oud geboren in Zaandam waarvan ik al 36 jaar in Almere woon. Samen met Mya hebben we 2 prachtige dochters van 5 en 2 jaar.

Op mijn 25e jaar (2009) kreeg ik een zwaar motorongeluk.
Met als gevolg een dwarslaesie (verlamd vanaf mijn onderste buikspieren tot mijn tenen). Hierdoor ben ik voor de rest van mijn leven rolstoel gebonden.
Sindsdien ben ik meer gaan genieten van het leven en met alles de grens gaan opzoeken wat er mogelijk is met mijn handicap.


Ik ben Mark de Gier, 41 jaar oud en geboren in Utrecht, maar woon mijn hele leven al in Almere. Ik ben al 16 jaar samen met mijn vrouw waarvan 13 jaar getrouwd en we hebben samen 2 prachtige dochters (leeftijd 11 en 7 jaar).

Al vanaf mijn 1e levensjaar heb ik een spierziekte, verschillende diagnoses gehad door de jaren heen, maar uiteindelijk is het Heriditaire Spastische Paraparese (HSP) geworden.

Dit veroorzaakt stijfheid vanuit mijn zenuwbanen in de rug naar beneden toe in mijn onderrug en benen, waardoor ik (steeds) slechter loop en minder lang kan staan. Het is een progressieve spierziekte waarvan de toekomst nog onzeker is, maar hulmiddelen zoals een rolstoel zullen steeds vaker nodig zijn.


We zijn allebei gepassioneerd door boogschieten, dit is ook onze sport waar we de aandacht voor willen vragen. Na een paar jaar trainen en deelnemen aan verschillende competities en toernooien, zijn we in het bezit van het volgende:

Roy: Nationaal Outdoor Kampioen in de Para Compound Open divisie (2018 en 2019), op het WK in 2019 in Den Bosch, 32e plaats behaald, hierbij ambassadeur geworden van de sport. In 2022 een 8e plek behaald op een World Cup toernooi in Tsjechie en in totaal 14 nederlandse records op zijn naam.Mark: Nationaal Outdoor Kampioen in de Para Compound Open divisie (2021, 2022 en 2023), diverse regionale titels in diverse klassen en 1 nederlands record op zijn naam.

Nu is ons doel om samen met onze coach/trainer Pier Elzinga die voor ons klaar staat in onze doen en laten, ons niveau in het schieten en conditie zodanig hoger te krijgen zodat we ons individueel, maar ook als een ​​dubbel team kunnen plaatsen voor het Para Wereldkampioenschappen 2023 in Pilsen (Tsjechië) en de Para Europese Kampioenschappen ook in 2023 in Rotterdam (Nederland).

Op deze toernooien zijn er ook individuele tickets te verdienen voor de Paralympische Spelen in 2024 in Parijs, waar we ook graag heen zouden willen.

Hallo ik ben Pier, ik zal mij ook even kort voorstellen voor degene die mij nog niet kennen, ik ben 67 jaar oud, sinds 1997 al werkzaam geweest als bondscoach/teammanager bij de NHB. Vanaf 2011 t/m 2015 ben ik bezig geweest als bondscoach bij de aangepast sporten en in 2012 mocht ik naar de paralympische spelen in London en dit is wel een van mijn hoogtepunten geweest. Vanaf 2016 t/m heden als vrijwilliger, waaronder voor de NHB, blijven trainen met sporters met een beperking. Hiervoor heb ik ook in 2022 een gouden bondsspeld mogen ontvangen en ik zou graag met Mark en Roy de hierboven genoemde doelen willen behalen.


Met deze doelen hopen we ook meteen de aandacht op de mindervalide boogsport een boost te geven.

Om deze doelen te behalen, trainen we 4 a 5 keer per week en gaan we aan diverse wedstrijden mee doen om de limiet eis te kunnen schieten, dit is een vereiste van de Nederlandse Handboog Bond/NOC NSF.

De kosten voor deze weg (klein materiaal/kleding, reis- en verblijf en begeleiding) moeten we helaas zelf betalen; er is geen financiering van de Nederlandse Handboog Bond of NOC NSF. Wel mogen we dankzij TeamNL gebruik maken van de training faciliteit op Papendal en ook mogen we van de faciliteiten van de Handboogschutterij Almere gebruik maken, daarvoor zijn we al zeer dankbaar!

Alle fondsen zijn van harte welkom om ons te helpen deelnemen aan deze toernooien.

De mogelijkheid bestaat dat we niet de kans krijgen om naar deze toernooien te gaan als we niet voldoen aan de eisen van de nationale bonden. Als dat zo is, investeren we het gedoneerde geld in trainingsfaciliteiten bij onze boogschietclub om de mindervalide boogsport te verbeteren en doneren we aan goede doelen.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor het ondersteunen van deze geweldige kansen.

Mark, Roy en Pier

Foto gemaakt door Ilse Schaffen

-----------------------------------------------------------------------------------------------
English version:

2nd Update! The summer is now over and the World Championships and European Championships are behind us. At the World Championships we achieved shared 33rd place individually and 9th place as a doubles team. Unfortunately, we did not qualify for the quota tournament where tickets for Paris could be earned.
At the European Championships in Rotterdam we achieved a shared 17th place individually and as a doubles team we achieved a bronze medal, our best performance so far!

At the European Championships we were allowed to participate in the quota tournament, but the number of tickets that could be obtained were a lot less, namely two, so we had to come 1st or 2nd. We started with great courage and unfortunately for me (Mark) it was over immediately after the 1/16th final, I had underestimated my opponent and the nerves got the better of me. Things went a lot better for Roy, he won one match after another, but unfortunately it also ended for him in the 1/4 final (shared 5th place), a great achievement! In short, they were great tournaments and we gained a lot of experience and we are getting stronger, physically and mentally. Due to our performance, we also notice that more and more attention is being shown in us and we hope that we can continue this so that more opportunities become available.

There is now one last chance to get a ticket for Paris and that is for a World Cup tournament in Dubai at the beginning of March 2024, for which we are working on preparations and finances to go there. We would like to thank the donors who have helped so far for your support, but we can use even more support, because the road to Paris is not ready yet. If the road to Paris does end, which we do not expect yet, we can report that we as a team have decided to continue after Paris and the next goal is the 2028 Parlympic Games in Los Angeles. Therefore, share this message as much as possible with everyone you know to further support us!

We are Mark and Roy; we will introduce ourselves below.

I am Roy Klaassen, 38 years old, born in Zaandam, of which I have lived in Almere for 36 years. Together with Mya, we have two beautiful daughters, 5 and 2 years old.

I had a serious motorcycle accident in my 25th year (2009).
Resulting in a spinal cord injury (paralyzed from my lower abs to my toes). As a result, I will be wheelchair-bound for the rest of my life.
Since then, I have started to enjoy life more and push the limits of what is possible with my disability.


I am Mark de Gier, 41 years old and born in Utrecht, but I have lived in Almere all my life. I have been with my wife for 16 years, of which I'm 13 years married, and we have two beautiful daughters (ages 11 and 7 years).

Since the first year of my life, I have had a muscle disease and had different diagnoses over the years, but in the end, it became Hereditary Spastic Paraparesis (HSP).

It causes stiffness from my nerves in the back down into my lower back and legs so that I can walk (increasingly) worse and stand less long. It is a progressive muscle disease with an uncertain future, but aids such as a wheelchair will be increasingly needed.


We are both passionate about archery; this is also our sport that we want to draw attention to. After a few years of training and participating in various competitions and tournaments, we have reached the following:

Roy: National Outdoor Champion in the Para Compound Open division (2018 and 2019), achieved 32nd place at the 2019 World Championships in Den Bosch, becoming an ambassador for the sport. In 2022 achieved 8th place at a World Cup tournament in the Czech Republic and, over several years, a total of 14 Dutch records to his name.Mark: National Outdoor Champion in the Para Compound Open division (2021 and 2022), several regional titles in various classes and 1 Dutch record to his name.


Now our goal is, together with our coach/trainer Pier Elzinga, who is ready for us in all our activities, to raise our level in shooting and condition so that we can improve ourselves individually and as a double team. So we can go to the Para World Championships 2023 in Pilsen (Czech Republic) and the Para European Championships also in 2023 in Rotterdam (The Netherlands).

At these tournaments, there are also individual tickets to earn for the Paralympic Games in Paris in 2024, which is our ultimate goal.

Hello, I am Pier; I will also briefly introduce myself for those who do not know me yet; I am 67 years old and have been a national coach/team manager at the NHB since 1997. From 2011 to 2015, I worked as a national coach in adapted sports and in 2012, I was allowed to go to the Paralympic Games in London, which has been one of my highlights. From 2016 to the present, as a volunteer, including for the NHB, continuing to train athletes with a disability. For this, I also received a golden bond pin in 2022, and I would like to achieve the goals mentioned above with Mark and Roy.


With these goals, we also hope to boost the attention of archery with disabilities. (Para Archery)

To achieve these goals, we train 4 to 5 times a week, and we participate in various competitions to be able to shoot the limit requirement; this is a requirement of the national associations.

Unfortunately, we have to pay the costs for this road (small equipment/clothing, travel and accommodation and guidance); there is no funding from the national associations. Thanks to TeamNL, we can use the training facility at Papendal; and also we can use the training facility of our Archery Club Almere, we are very grateful for that!

All funds are welcome to help us participate in these tournaments.

There is a possibility that we won't get a chance to go to these tournaments if we don't meet the requirements of the national associations. If so, we will invest the donated money in training facilities at our archery club to improve the sport of archery with disabilities and present it to charities.

Thank you in advance for supporting these great opportunities.

Mark, Roy en Pier

Foto by Ilse Schaffers
Donate

Donations 

 • Loes Tempelman
  • €25 
  • 6 mos
 • Franck Hoogelander
  • €10 
  • 6 mos
 • Jennifer Veldheer
  • €10 
  • 6 mos
 • Wil De Goon
  • €25 
  • 6 mos
 • Sanne Koops
  • €30 
  • 6 mos
Donate

Organizer

Mark de Hoon
Organizer
Almere

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee