Traplift voor vriendin met vergevorderd Alzheimer

Als in een noodoproep wend ik me hier. De reden hiervoor is dat ik geen andere mogelijkheid meer weet.

Het gaat om mijn vriendin. Sinds 2012 is Alzheimer geconstateerd. De eerste jaren daarna lijkt het allemaal nog mee te vallen en dat het best een lang proces is/wordt. Zelf had ik ook niet echt een idee van er allemaal te wachten staat.
We zijn de afgelopen 8 jaren nog gewoon op vakantie geweest. Ook al was het afgelopen jaar wel een uitdaging.

Inmiddels weet ik dat Alzheimer een zeer mens onterende ziekte is.
Sinds begin 2018 is er permanent een hulp in huis omdat ik zelf ook nog gewoon werk. Mijn vriendin is nu pas 63 jaar.

In het begin hebben we er veel over gepraat. Vooral over wat zij wilde ten aanzien van hulp en wel of niet opgenomen worden. Zij wilde toen pertinent niet opgenomen worden. Ik heb haar beloofd om voor haar te zorgen tot het eind, zodat ze in een vertrouwde omgeving kan blijven met de aandacht en genegenheid van mij en familie.

Omdat ik dat begin 2018 niet meer alleen kon vanwege mijn werk hebben we gezocht naar een hulp in huis. Dat was nodig omdat ik haar niet meer alleen kon laten. De hulp in huis is gevonden.
De hulp is afgelopen september ook mee geweest op vakantie.
Ik ben blij dat ik mijn vriendin die vakantie nog heb kunnen geven omdat dat nu niet meer mogelijk is. De foto is een moment in die vakantie.

Sinds die vakantie is ze namelijk heel hard achteruit gegaan. Dusdanig snel en ver dat lopen niet meer gaat en dus ook het traplopen niet meer. 
Er waren inmiddels al heel wat extra zaken aangeschaft en gedaan. Maar nu is er ook een traplift noodzakelijk. En die zijn behoorlijk prijzig.
Ik dacht dat wel gedeeltelijk of geheel vergoed zou worden door de verzekering of vanuit de WMO. Echter dat bleek niet zo te zijn. Het valt niet onder ziektekostenverzekering. Vanuit de WMO wel maar omdat ze eigenlijk ergens anders woont maar bij mij in huis verblijft wordt een traplift in mijn huis niet vergoed.
Maar vanwege mijn belofte aan mijn vriendin om thuis voor haar te zorgen heb ik hem wel besteld. Want anders zit ze alleen op een slaapkamer boven en gevoelsmatig voelt niet goed.

Omdat we helaas door het geld heen zijn doe ik een verzoek hier aan u, een ieder die iets kan missen en ervoor over heeft iemand te helpen, om iets over te doneren. Elk beetje helpt.

Ook kunt u het overmaken op rekening NL93INGB0680754822 t.n.v. R. Hoppener met omschrijving "traplift".

In ieder geval wil ik ook namens mijn vriendin iedereen bedanken.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

As if in an emergency call, I turn here. The reason for this is that I no longer know any other option.

It's about my girlfriend. Alzheimer's has been diagnosed since 2012. The first few years after, it all seems to be better than expected and that it would be quite a long process. I myself did not really have an idea of ​​what is to come.
We have just been on vacation for the past 8 years. Even though it was a challenge last year.

I now know that Alzheimer's is a very human-degrading disease.
Since the beginning of 2018, there is permanent help at home because I also still work as usual. My girlfriend is only 63 now.

We talked a lot about it in the beginning. Especially about what she wanted with regard to help and whether or not to be put into a nussery home. At that time she did not want to be admitted. I promised to take care of her until the end, so that she can stay in a familiar environment with the attention and affection of me and family.

Because at the beginning of 2018 I was no longer able to do this on my own because of my work, we looked for help at home. That was necessary because I could no longer leave her alone. The help in the house has been found.
The help was also on holiday last September.
I'm glad I was able to give my girlfriend that vacation because now it would be impossible to go on vacation. The photo is a moment in that vacation.

Since that vacation, she has deteriorated very fast. So fast and so far that walking is no longer possible and therefore no longer climbing stairs.
A lot of extra things had already been purchased and done. But now a stair lift is also necessary. And they are quite pricey.
I thought that would be partially or fully reimbursed by the insurance or the WMO. However, that turned out not to be the case. It is not covered by health insurance. The WMO does, but because she actually lives somewhere else but stays in my house, a stair lift in my house is not reimbursed.
But because of my promise to my girlfriend to take care of her at home, I ordered the stair lift. Because otherwise she is only in an upstairs bedroom and that does not feel well to me.

Because we unfortunately have run out of money, I make a request to you here, anyone who can miss something and is willing to help someone to donate something. Every bit helps.

You can also transfer it to account NL93INGB0680754822 t.n.v. R. Hoppener added the subject stairlift".

In any case, on behalf of my girlfriend, I want to thank everyone.

Donations

 • J Boer 
  • €35 
  • 6 mos
 • Anonymous 
  • €30 
  • 6 mos

Organizer 

Ronald Hoppener 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more