Main fundraiser photo

Të ndihmojmë Ina Kasimatin të rikthehet në Atdhe!

Donation protected
Unë jam Ina Kasimati, shumë më njohin si zysha, disa të tjerë si aktiviste, shumë të tjerë, si njeriun që po lufton fort për jetën. Prej dy javësh jam e shtruar në spitalin onkologjik të Strasburgut, Francë, ku po mbahem me tuba e sondë dhe kthimi në Shqipëri nuk mund të bëhet me avion, por vetëm me çarter mjeksor, pasi nuk mund të shkëputem nga aparaturat.
Ky çarter ka një kosto prej 17.000 eurosh (shtatëmbëdhjetë mijë euro). Shtesë: Paratë mbi shumën 17.000 euro do të shkojnë për nevojat e tjera të Inës në Shqipëri që lidhen me kujdesin shëndetësor si dhe për të ardhmen e djalit të saj të vogël.

Tash pas 2 vitesh kam nevojën tuaj, miqtë e mikeshat e mia, të njohur e të panjohur. Sëmundja e përbindshme në mua ka përparuar, aq sa metastazat kanë bërë dëmtimet e tyre. Besimi im më i fortë gjatë gjithë këtyre viteve ka qënë tek Zoti, dhe tek ju miqtë e mi, të njohur e të panjohur, të cilët para dy vitesh më dhatë mundësinë të kisha shpresë e të luftoja më shumë.


Kërkoj të kthehem në Atdhe, në Vlorën time, dhe kjo dëshirë e imja, u përkrah edhe nga mjeket, të cilët më deklaruan se ilaçi më i mirë për mua është familja ime. Mendja , shpirti im janë optimistë , sepse unë dua të jetoj , unë e dua jetën!

Unë kam besim tek fuqia e solidaritetit tuaj ,që së bashku me birin tim, Amantin, i cili ka qënë forca ime më e madhe e çdo dite, të vijmë në Shqipëri të sigurt. Dhe ky kthim duhet të bëhet brënda 10 ditëve. Prandaj ju kërkoj me përulje , mirënjohje edhe njëherë të më ndihmoni të vij në Shqipërinë time.


Zoti ju bekoftë!

p.s Ju lutem mos përdorni llogarinë e Reiffeissen Bank të përdorur para dy vitesh, pasi është e bllokuar.

ENGLISH TRANSLATION:

I am Ina Kasimati, many know as a teacher, some others as an activist, many others as the person who is fighting hard for life. For two weeks I have been hospitalized in the oncology hospital in Strasbourg, France, where I am being supported by tubes and probes, and returning to Albania cannot be done by plane, but only by medical charter, since I cannot be disconnected from the devices. This charter has a cost of 17,000 euros (seventeen thousand euros).

Now after 2 years I need you, my friends, known and unknown. The monstrous disease in me has progressed so much that the metastases have done their damage. My strongest faith during all these years has been in God, and in you, my friends, known and unknown, who two years ago gave me the opportunity to have hope and fight harder.


I want to return to my Homeland, to my Vlora, and this wish of mine was also supported by the doctors, who told me that the best medicine for me is my family. My mind, my soul are optimistic, because I want to live, I love life!

I have faith in the power of your solidarity, so that together with my son, Amant, who has been my biggest strength every day, we come to Albania safely. And this return must be made within 10 days. Therefore, I humbly and gratefully ask you once again to help me come to my Albania.

God bless you!

Donations 

 • Admirim Xhindi
  • €100 
  • 4 mos
 • Anton Marku
  • €50 
  • 4 mos
 • Marina Premium Hotel
  • €50 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 4 mos

Organizer

Mario Kuci
Organizer
Salzburg

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee