Healing the Sick with a Purpose

English below

~ Jesaja 61:1 ~

Hallo allemaal, ik ben Angelique Blom, gek op Jezus, moeder van twee zoons, en momenteel woonachtig in Amersfoort, Nederland. Het afgelopen jaar ben ik op zoek gegaan naar mijn levensdoel en roeping. Na veel bidden en gesprekken met God, ben ik er achter gekomen dat het de bedoeling is om als evangelist het evangelie te brengen aan de verlorenen en zieken in Zuid-Azië.

Mijn getuigenis
De afgelopen jaren zijn zwaar geweest, 13 jaar heb ik mijn zoons alleen opgevoed zonder financiële steun, terwijl er veel gezondheidsproblemen bij mezelf en mijn zoons speelden. Maar de Heer is heel trouw geweest en mijn geloof, vertrouwen en liefde voor Hem is enorm gegroeid.

Vanwege astma en allergieën had ik veel medicijnen en kwam ik vaak bij de specialist en in het ziekenhuis. In 2015 was ik mijn allergieën zo zat, dat ik vroeg om gebed in de kerk. Een week later had ik een allergietest in het ziekenhuis vanwege een heftige allergische reactie een paar maanden eerder. Verbazingwekkend genoeg toonde de test geen enkele allergische reactie. Een daarna afgenomen bloedtest toonde ook geen teken van allergieën. Ik wist dat ik genezen was!! Halleluja. 

Maar dit was slechts het begin. Ik wil heel graag werken voor Jezus, dus vertelde ik Hem dat ik dat niet volledig zou kunnen doen als ik niet van mijn astma was genezen. Ik bleef daarvoor bidden. Aan het einde van een conferentie in januari 2016 kwam ik in de kerk naar voren voor gebed voor leiders. Ik zei daar tegen God dat als Hij nu een oproep zou doen voor genezing, dit mijn moment zou zijn. En dat was het! Je moet weten dat ik op dat moment al twee maanden zeer veel en hoog gedoseerde medicatie moest nemen waaronder antibiotica en prednison. Er werd voor me gebeden, maar ik voelde helemaal niets. Toch stopte ik met mijn antibiotica en prednison en ik werd niet ziek. Langzaam bouwde ik elk medicijn af en kwam ik erachter dat ik na 34 jaar volledig genezen was van astma. Sindsdien heb ik nooit meer astma of allergiemedicatie hoeven nemen en in september 2016 vertelde mijn longarts dat mijn longfunctie normaal was en ontsloeg ze me van mijn controles!! Dank u Heer voor dit wonder! 

Een reis naar Zuid-Azië
Ik wist dat God zich zijn belofte dat Hij nog altijd geneest was nagekomen. Maar ik wist niet wat hij van plan was.
Begin 2017, tijdens mijn stille tijd met God, riep de Heer me om evangelist te worden. Ik omarmde deze roeping, ontving bevestiging en in april 2018 ging ik voor training naar de School of Evangelism van Christ for all Nations in Orlando (CfaN USA) om onderwijs te krijgen van geweldige evangelisten zoals Daniel Kolenda (opvolger van Reinhard Bonnke) en Peter van den Berg in evangelisatie. Tijdens deze School begon de Heer zijn plannen te onthullen voor mij als evangelist, beginnend in Azië en Afrika. Daarbij gaf Hij me de contacten om in deze landen Zijn werk te doen.

De afgelopen maanden zijn spannend en verbazingwekkend geweest, uitdagend en vol gebed, openbaring, vragen en ook met moeilijke momenten. Zo heb ik voor het eerst in Zuid-Azië mogen spreken via de mobiele telefoon met behulp van Messenger en WhatsApp (terwijl ik gewoon hier in Nederland was). Tot nu toe heb ik daar door Zijn genade ongeveer 50 mensen naar de Heer mogen leiden en zijn 5 mensen na gebed genezen. Zijn wegen gaan zoveel verder dan wij ons ooit kunnen voorstellen. 

Nu is het moment aangebroken om eind oktober 2018 naar Zuid-Azië te gaan. Ik zal via mijn eigen bediening genaamd Charism Fire Ministries  het evangelie gaan brengen aan vele “hongerige” mensen en bidden voor de zieken. Tijdens mijn bezoek van 10 dagen zal ik spreken in verschillende kerken, op vrouwenconferenties en voor Zondagschool kinderen. Ook zal ik lokale projecten bezoeken, die mogelijk in de toekomst vanuit CFM zullen worden ondersteund. 

Kosten reis en verblijf
De kosten voor de reis en het verblijf in Pakistan bedragen in totaal € 2500,--.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
- vliegticket                                  € 1000,---
- inentingen (eigen risico)    €       16,--
- visum                                            €     148,--
- hotel, voedsel, drinken      €      500,--
- vervoer                                       €      200,--
- telefoonkosten                       €     100, --
- onvoorziene kosten             €     500,--

Partner worden
Het uitstappen als evangelist in deze geweldige bediening is natuurlijk onmogelijk zonder jouw steun. Daarom wil ik jou vragen of je regelmatig wilt bidden voor het werk van CFM en mij wil helpen om samen deze evangelische bediening te dragen.

Je kunt al biddend overwegen om partner te worden:  
1. door een eenmalige of maandelijkse financiële donatie
                    a. via IBAN: NL54INGB0000550493 t.n.v. H.A.M. Blom o.v.v. donatie CFM + jouw emailadres;
                    b. online via de link www.gofundme.com/missionasia2018 (alleen voor creditcard of bankkaart met cvv).
2. door mee te bidden in het gebedsteam (WhatsApp groep);
3. door praktische hulp als vrijwilliger in communicatie, PR, boekhouding en administratie.
4. door je op te geven voor updates via email of nieuwsbrief.
 
Aanmelden als vrijwilliger, voor het ontvangen van updates of voor het gebedsteam kan door het sturen van een e-mail aan [email redacted]. 

 Alle partners zullen een update via email of nieuwsbrief ontvangen. Na afloop van elk jaar zullen zij ook een financieel overzicht ontvangen over de besteding van de giften. 

Ik dank je enorm voor wie je bent en voor jouw liefde en steun voor deze bediening. 

Ik bid dat de Heer je zal zegenen en behoeden. Dat de Heer zijn aangezicht op jou laat schijnen en je genadig zal zijn. Dat God je Zijn vrede geeft. Amen.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Isaiah 61:1 ~

Hi, my name is Angelique Blom, a devote Christ follower and a mother of two who is currently residing in Amersfoort, the Netherlands. In the last year, I’ve been exploring my life purpose and calling. After many prayers and speaking with God, I have come to know and found my destiny in reaching out as an evangelist to bring the gospel to the sick and lost in South-Asia.

My Testimony
The years have been difficult, raising my two sons by myself for 13 years, no financial support and with lots of health issues for myself and my sons. But the Lord has been very faithful and my faith, trust and love for Him has grown tremendously.

Having asthma and allergies I had many medicines and lots of doctor- and hospital visits. In 2015 I was so sick of my allergies I asked for prayer in church. A week later I had an allergy test in hospital because of strange allergic reactions a couple of months prior. Amazingly enough the test didn’t show any allergic reactions. A blood test taken afterwards showed no sign of allergies either. I knew I was healed!! Hallelujah. But this was only the start. 

I really want to work for Jesus so I told Him that I wouldn’t be able to do that fully if I wasn’t healed of my asthma. I kept praying for it. At the end of a conference in January 2016 I came to the altar in church for prayer for leaders. I told the Lord that if He would call out next for people to come forward for healing, this would be my moment. And He did! You must know that at that moment I was on very high prescribed medicine including antibiotics and prednisone for 2 months. I got prayed for and didn’t feel anything. But after stopping my antibiotics and prednisone I didn’t get sick. I slowly took off one medicine at a time and I found out I was completely healed after 34 years of having asthma. Ever since I never had to take any asthma or allergy medicine again and in September 2016 my pulmonologist told me my lung function was normal and she released me!! Praise the Lord for this miracle! 

A Trip to South-Asia
I knew God had kept His promise that He still heals today. But I didn’t know what He was up to.
In the beginning of 2017, during my personal time, the Lord called me to be an evangelist. I embraced this calling, received confirmation, and in April 2018 I went for training to the School of Evangelism from Christ for All Nations in Orlando (CfaN USA) to be trained by amazing evangelists as Daniel Kolenda (successor of Reinhard Bonnke) and Peter van den Berg in evangelism. During this School the Lord started revealing His plans for me as an evangelist, starting in Asia and Africa and He gave me the contacts in these countries to do His work.

These past few months have been exciting and amazing, challenging, full of prayer, revelation, questions and hard times too. I have been given the opportunity to start preaching in South-Asia by cellphone using Messenger and WhatsApp (while being in The Netherlands). Until now by His grace I’ve had the privilege to lead around 50 people in Asia to the Lord and see 5 people getting healed. His ways go far beyond any imagination. 

Now the moment for me has come to go to South-Asia at the end of October 2018. I will step out in my own ministry called Charism Fire Ministries   to preach the gospel to many hungry people over there and to pray for the sick. During my 10 day visit I will preach in several churches, at women conferences and speak at children’s Sunday school. I will also visit local projects, which possibly will be supported from CFM in the future.

Costs travelling and residence
The expenses for travelling and residence will be € 2500,--: 
-        flight ticket                           € 1000,--
-        shots (own risk)                  €       16,--
-        visa                                            €    148,--
-        hotel, food, drinks             €   500,--
-        transportation                    €    200,--
-        phone costs                          €    100,--
-        unforeseen costs               €    500,--

Becoming a partner
Stepping out as an evangelist in this ministry is of course impossible without your support. That’s why I graciously ask you to pray for the work of CFM regularly and to carry this evangelistic ministry with me.

You can prayerfully consider to become a partner of CFM by:
1. a one time or fixed monthly financial donation:
              a. via IBAN: NL54INGB0000550493 attn H.A.M. Blom stating "partnering CFM" + your email;
              b. online via the link www.gofundme.com/missionasia2018 (only for credit card or bank card with a cvv).
2. praying in the Prayer Group (WhatsApp group);
3. practical help as a volunteer in communication, PR, bookkeeping and administration.
4. signing up for updates by mail or newsletter.  
 
Signing up as a volunteer, for receiving updates or for the Prayer Group is possible by mailing to [email redacted]. 

All partners will receive updates by mail or newsletter. After each year all partners will also receive a financial break-down of how the funds have been allocated and used.

I greatly appreciate you for who you are and thank you for your love and support of this ministry. You make all the difference.

May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, and be gracious to you. May God grant you His peace. Amen.

 • Anonymous 
  • €100 (Offline)
  • 49 mos
 • Anonymous 
  • €20 (Offline)
  • 49 mos
 • Anonymous 
  • €50 (Offline)
  • 49 mos
 • Anonymous 
  • €100 (Offline)
  • 49 mos
 • L Law 
  • €50 
  • 49 mos
See all

Organizer

Angelique Blom 
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.