Koningspaar ontmoet slachtoffers Nederlandse Indië

- english below -

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen een Staatsbezoek aan Indonesië, van 10 tot en met 13 maart 2020. In hun kielzog nemen ze een zware handelsdelegatie mee. Deze inzameling is om enkele mensen die gezien hebben hoe hun vaders door Nederlandse soldaten werden geëxecuteerd in de gelegenheid te stellen dit staatsbezoek bij te wonen.


Een dergelijk bezoek kan natuurlijk niet los gezien worden van 350 jaar gewelddadige koloniale bezetting. Een bezetting waar juist het Nederlands koningshuis een zeer actieve rol in had en zich enorm verrijkt heeft. Een rijkdom waar het koningspaar nu nog van profiteren en nog nooit erkenning of excuus voor aangeboden heeft, laat staan herstelbetalingen heeft gedaan. Zo’n handelsdelegatie is een koloniale delegatie passend in het rijtje van de VOC, de Nederlandse Handelsmaatschappij en het cultuurstelsel. Dit bezoek komt in het jaar dat Indonesië jaar 75 jaar onafhankelijkheid viert. Toch kiest het koningspaar ervoor om niet aanwezig te zijn tijdens die viering van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag op. Precies dit deed Beatrix ook al in 1995 . Ook toen was het staatsbezoek een schaamteloze koloniale vertoning die gericht is op financieel gewin en niet op het belang van de bevolking.

Tot de dag van vandaag, erkent Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 nog altijd niet. Toen, 75 jaar geleden, was het Nederlandse antwoord op het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië, een invasie en meedogenloze oorlog die aan honderdduizenden Indonesische burgers en vrijheidsstrijders het leven kostte. Door, tot de dag van vandaag, de onafhankelijkheid van Indonesië per 17 augustus 1945 te blijven ontkennen, blijft Nederland doen alsof het volledig in hun recht stonden in die oorlog. Indonesië bestond niet, het was Nederlands- Indië, Nederlands eigendom. Het was geen invasie of oorlog, het was een zogenaamde politionele actie tegen Nederlandse onderdanen om de Koloniale inkomsten veilig te stellen. De eerste politionele actie heette niet voor niets 'Operatie Product'.

Het bezoek van het koningspaar met de handelsdelegatie belooft opnieuw een schaamteloze koloniale vertoning te worden. Sterker nog, op het programma staat nu al een receptie  waarbij alleen mensen met een Nederlands paspoort welkom zijn. Alsof de koloniale apartheidswetgeving nog onverminderd van kracht is.

Ter gelegenheid van dit bezoek van het koningspaar en de handelsdelegatie willen mensen die gezien hebben hoe hun vaders door Nederlandse soldaten werden geëxecuteerd of vermoord, naar Jakarta afreizen. Zij willen van de gelegenheid gebruik te maken gehoord te worden door de verantwoordelijke en om elkaar te treffen. Ze eisen in een brief dat het koningspaar en de Nederlandse Staat de verantwoordelijkheid erkent voor het zonder vorm van proces executeren en vermoorden van hun vaders.

Voor hun reis is geld nodig. Mensen die gezien hebben hoe hun vaders door Nederlandse soldaten werden geëxecuteerd of vermoord, wonen veelal op Zuid- Sulawesi, 1.500 km van Jakarta. Een reis die alleen per vliegtuig mogelijk is. Ook zal er verblijf in Jakarta geregeld moeten worden. We schatten op dit moment dat er ongeveer € 2.000,- nodig is.

Dus kan je wat missen om dit belangrijke onderwerp ook op de agenda te krijgen tijdens het bezoek van Willem-Alexander aan Indonesië? Iedere donatie is zeer welkom. Alvast bedankt, Jeffry Pondaag namens stichting Nederlandse Ereschulden (yayasan K.U.K.B.)
 ---

On March 10-13, 2020, King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands pay a state visit to Indonesia. A large trade delegation follows them there. This collection is to give people who saw their fathers executed and murdered by the Dutch military the opportunity to attend this state visit.

We cannot of course separate a visit like this from 350 years of violent colonial occupation, an occupation that the Dutch royal family in particular played an active role in and which added generously to their riches. The royal couple continues to live off of this riches today and has never acknowledged this or offered an apology for it, not to mention restitution. This trade delegation is a colonial affair reminiscent of the VOC, the Netherlands Trading Society, and the Dutch Cultivation System.

The visit comes in a year when Indonesia celebrated its 75th anniversary of independence from the Netherlands. And yet the monarchs choose to be absent from the Indonesian Independence celebrations. Beatric, the queen mother, did the same in 1995  at the 50th anniversary.  Then too, the royal Dutch visit was a shameless colonial display.

To this day, the Netherlands still does not legally recognise the Indonesian independence date of August 17, 1945. At that time, 75 years ago, the Dutch answer to Indonesia’s declaration of independence was an invasion and a ruthless war that cost the lives of hundreds of thousands of Indonesian civilians and freedom fighters. By continuing to deny Indonesian independence of August 17, 1945 today, the Netherlands maintains that it was fully in its right in that war: Indonesia did not exist at that time, this was the Dutch-Indies, Dutch property. 1945-1949 was not an invasion or a war but a “police action” against Dutch subjects in order to secure colonial income.

Now, the royal visit with trade delegation promises once more to become a shameless colonial spectacle. Worse yet, the itinerary includes a formal reception  where only people with a Dutch passport are welcome. As if colonial apartheid laws are still in full force.

To mark the royal visit and trade mission, people who saw their fathers executed and murdered by the Dutch military are traveling to Jakarta to use their voice and be heard by those responsible. In a letter, they demand that the monarchs and the Dutch State recognise responsibility for the summary executions and for murdering their fathers.

They need money for this. Most people who saw their fathers summarily executed or murdered by Dutch soldiers live on South Sulawesi, 1,500 kilometers from Jakarta. It is a trip that can only be made by air, and lodging needs to be covered in Jakarta. We estimate a total sum of € 2.000,- ($ 2.200,-) needed.

If you can spare some money to put this important topic on the map during king Willem-Alexander’s visit to Indonesia, any amount is welcome. Many thanks in advance, Jeffry Pondaag on behalf of Dutch Honorary Debts Foundation (yayasan K.U.K.B.)

Organizer

Jeffry Pondaag
Organizer
Heemskerk, NL

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.