HELP RAFAYEL TO HEAR THE WORLD

HELP RAFAYEL HEAR THE WORLD

This wonderful little boy is Rafayel. He has a hearing impairment and CAN NOT HEAR AT ALL. This miracle child was born only 800 grams and had to face a lot of obstacles, but being very strong he fought and is with us today. However, those obstacles have left their mark - a bilateral sensorineural hearing loss, IV degree, as a result of which the child lives in complete silence: he can neither hear nor speak.

Both Rafayel’s parents and deaf educators work hard with 3-year-old Rafayell, but all in vain. The only solution is Cochlear Implantation (CI), which will help the child to hear, fully integrate into the society, and most importantly, listen to his mother's sweet voice and ask thousands of questions a day.

The total amount required for the operation is 19,500 (nineteen thousand five hundred) Euros, out of which 10,500 (ten thousand five hundred) Euros was raised with the help of the team, Lilit Abrahamyan and Klaus Gollnick from the German Help Organization A'Ein Herz für Kinder'. Around 9000 Euros are missing. We have the opportunity to perform the operation in Gustrow, Germany.

Please, let's help Rafayel to hear the world around him, start speaking, playing with his peers. Even your small contribution can give him the opportunity to become a full member of our society.

In case of questions, you can call Rafayel's father Karlen at +(374) 98685060.

ՕԳՆԵ՛ՆՔ ՌԱՖԱՅԵԼԻՆ ԼՍԵԼ

Ծանոթացե’ք հրաշամանուկ Ռաֆայելի հետ։ Ռաֆայելը ՉԻ ԼՍՈՒՄ։ Այս հրաշքը ծնվել է ընդամենը 800 գրամ, բազմաթիվ փորձությունների միջով է անցել, բայց շատ ուժեղ լինելով պայքարել է եւ այսօր մեզ հետ է։ Սակայն փորձությունները թողել են իրենց հետեւանքը՝ չորրորդ աստիճանի սենսոնեւրալ ծանրալսություն, որի արդյունքում երեխան ապրում է լռության մեջ՝ ո՛չ լսում է, ո՛չ խոսոմ։ 

Երեքամյա Ռաֆայելի հետ շատ մեծ աշխատանք են տանում թե՛ տանը, թե՛ սուրդոմանկավարժները, բայց լսողությունը չի վերականգնվում։ Երեխայի խոսքի զարգացման տարիքն անցնում է եւ միակ լուծումը կոխլեար իմպլանտացիան է, որը կօգնի փոքրիկին լսել, ամբողջովին ինտեգրվել հասարակությանը, և ամենակարեւորը՝ լսել իր մայրիկի քաղցր ձայնն ու տալ օրական հազարավոր հարցեր։ 

Վիրահատության համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը կազմում է 19,500 (տասնինը հազար հինգ հարյուր) եվրո, որից 10,500 (տասը հազար հինգ հարյուր) եվրոն տրամադրվել է German Help Organization 'Ein Herz für Kinder'֊ի կողմից Լիլիթ Աբրահամյանի և Կլաուս Գոլլնիքի թիմի ջանքերի շնորհիվ։ Պակասում է շուրջ 9000 եվրո։ Հնարավորություն ունենք վիրահատությունը իրականացնել Գերմանիայի Գյուստրո քաղաքում։ 

Օգնե’նք Ռաֆայելին լսել աշխարհը, սկսել խոսել, խաղալ իր հասակակիցների հետ եւ լինել ընկալված։ Անգամ Ձեր փոքր նվիրատվությունը կարող է նրան հնարավորություն տալ դառնալու հասարակության լիարժեք անդամ։ 

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել Ռաֆայելի հայրիկ Կառլենին ` +(374) 98685060.

49069816_1592982787834290_r.jpeg
49069816_1592982835235618_r.jpeg
49069816_159298292494031_r.jpeg

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • €200 
  • 3 mos
 • Taguhi Mirzoian 
  • €50 
  • 4 mos
 • Anonymous 
  • €11 
  • 8 mos
 • Atsuko Hirakawa 
  • €100 
  • 9 mos
 • Hasmik Karapetyan 
  • €5 
  • 9 mos
See all

Organizer and beneficiary

Sona Mirzoyan 
Organizer
Marseille
Onik Mirzoyan 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more