Boeken in plaats van vuurwapens in Honduras

Deze campagne vloeit voort uit de film Behind the Blood. Als je het nog niet hebt gezien kijk hem dan terug op 2Doc via:  https://www.npostart.nl/2doc/22-07-2020/VPWON_1268663 


NL: Op bijgaande foto gemaakt tijdens het filmen staat hoofdpersoon van de film Pastor Daniel Pacheco in een verlaten huis dat als martelkamer wordt gebruikt door lokale bendeleden. Deze held zet zich elke dag in om dit soort praktijken te voorkomen, en komt woensdag jouw huiskamer in. Ben jij na het zien van Behind the Blood op 22 juli om 22:45 op NPO2 ook dankbaar dat we het hier in Nederland zo goed hebben? En wil je een steentje bijdragen aan een hele concrete zaak op een plek waar kinderen opgroeien met geweld, armoede en corruptie? Hou dan deze fundraiser in gedachten. “Door onderwijs naar mijn buurt te brengen willen we zoveel mogelijk pistolen van kinderen inruilen voor boeken.” - Pastor Daniel Pacheco In de film bemiddelt een Pastoor met bendeleden, gaat een misdaadverslaggever gebukt onder toenemende gevaren voor journalisten en vertelt een moordenaar over zijn gruwelijke daden. De film laat zien wat er met mensen gebeurt als de rechterlijke macht, het leger en de politie corrupt zijn, en wanneer schendingen van de mensenrechten ongestraft blijven. Desondanks blijven zowel journalist Orlin Castro als pastor Daniel Pacheco zich in de meest gevaarlijke buurten inzetten voor Honduras, en ze hebben jullie steun nu meer dan ooit nodig. “Deze gemeenschappen zijn doordrongen van geweld, criminaliteit, kindhuwelijken, verkrachting, drugs, drugskartels en bovenal; een groot gebrek aan mogelijkheden om onderwijs te volgen. Onderwijs is dé manier om het verschil te maken. Hiervoor zet ik mij elke dag in met behulp van lokale onderwijzers. Maar om het onderwijs te kunnen geven heb ik financiële steun nodig.

Dit wil ik gebruiken voor o.a.” :
• Drie kopieermachines.
• 15-18 computers (15 voor studenten en 3 voor leraren)
• Projector
• Tafels
• Internet
• Teksten per vak en niveau
• Financiële vergoedingen voor docenten en mentoren
• Apparatuur voor educatieve workshops

Meer informatie over het project van de Pastor is te vinden via www.behindtheblood.com En elk jaar op de nationale kinderdag van Honduras (10 september) organiseert misdaadverslaggever Orlin Castro in een aantal van de meest gevaarlijke buurten een groot feest voor kinderen, met piñatas, taart, en spelletjes. Het is voor deze kinderen zeer uniek en essentieel om dit soort aandacht te krijgen. Want alleen kinderen die zich gewaardeerd voelen zijn te behoeden voor rekrutering door bendes. Wat we met deze fundraiser ophalen gaat direct naar deze initiatieven. Kijk vooral op de website, instagram en facebook van Behind the Blood om op de hoogte te blijven. Elk beetje helpt zo ongelooflijk veel. Met jouw steun weet ik dat we dit doel kunnen halen!

ENGLISH:

The above photo shows Pastor Daniel Pacheco in an abandoned house used as a torture chamber by local gang members. This hero is committed every day to prevent these atrocities and will enters your living room in The Netherlands on Wednesday. If, after seeing Behind the Blood on July 22 at 22:45 on NPO2, you feel grateful for the security you enjoy at home, please contribute to a very concrete cause in a place where children grow up with violence. “By bringing education to my neighborhood, we want to exchange as many children's pistols as possible for books.” - Pastor Daniel Pacheco In the film, the Pastor mediates with gang members, a crime reporter suffers from increasing dangers for journalists and a murderer tells about his horrific acts. The film shows what happens to people when the judiciary, military and police are corrupt and when human rights violations go unpunished. Despite this, both journalist Orlin Castro and Pastor Daniel Pacheco remain committed to Honduras in the most dangerous neighborhoods, and they need your support now more than ever. “These communities are permeated with violence, crime, child marriage, rape, drugs, drug cartels and above all; a great lack of opportunities to attend education. Education is the way to make a difference. I do this every day with the help of local teachers. But in order to give education I need financial support. I want to use this for eg. ”
• Three copiers.
• 15-18 computers (15 for students and 3 for teachers)
• Projector
• Tables
• Internet
• Texts per subject and grade
• Financial compensation for teachers and mentors
• Equipment for educational workshops

More information about the Pastor's project can be found at www.behindtheblood.com And, every year on Honduras National Children's Day (September 10), crime reporter Orlin Castro throws a big party for kids in some of the most dangerous neighborhoods, with piñatas, cake, and games. It is very unique and essential for these children to receive this kind of attention. Because only children who feel valued can be protected from recruitment by gangs. What we collect with this fundraiser goes directly to these initiatives.

Check the Behind the Blood website www.behindtheblood.com , instagram  and facebook  to stay up to date. Every little bit helps so much. With your support, I know we can achieve this

Organizer

Loretta van der Horst
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.