Armenia Disability NGO Needs Office

This is an appeal to assist an NGO that helps the disabled in Lori province, Armenia find permanent space.  Their mission is to help disabled persons gain independence and some measure of hope.  The free space that they were able to find was sold.  Now they are trying to find a permanent space in Vanadzor - province of Lori that would be used as their center of operations.  A property in that region can be purchased for $15,000. 

Find out more here https://tinyurl.com/y9dpvpjh  

Սիրելիներ՝  կոչ կ՛ողղԵնգ որ միասնաբար օքնենք սա կազմակերպութիւնը որ օգնում է հաշմանդամներին Լոռի նահանգի մէջ՝ նրանց աշխատանգի տարածք ապահելով։

Նրանց առաքելությունն է օգնել հաշմանդամներին ձեռք բերել անկախություն եւ որոշ չափով հույս: Ազատ տարածքը՝ որին նրանք կարողացան գտնել՝ վաճառվել էր:  

Այժմ նրանք փորձում են Վանաձոր (Լոռի նահանգ)  մշտական տարածություն գտնել՝ որը կգործի որպես գործողությունների կենտրոն: Այդ տարածքի սեփականությունը կարելի է ձեռք բերել 15,000 տոլարով:

Պարզեք այստեղ https://tinyurl.com/ycp54ktc
 


Watch Timothy Straight explain the importance of the campaign. https://www.facebook.com/timothy.straight/videos/10217084884093549/
https://www.facebook.com/timothy.straight/videos/10217082553075275/
 • Jirair Ratevosian  
  • $500 
  • 47 mos
 • Susie Baker Airumian 
  • $100 
  • 47 mos
 • Lisa Bozkurtian  
  • $25 
  • 47 mos
 • Anonymous 
  • $100 
  • 47 mos
 • Baronne Samedi 
  • $400 
  • 47 mos
See all

Fundraising team: EREO (2)

Shahe Michael Momjian 
Organizer
Raised $7,476 from 17 donations
Longboat Key, FL
Timothy Straight 
Team member
Raised $1,874 from 9 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help.

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee