Main fundraiser photo

ABC EduLibrary Company Limited by Guarantee

Donation protected
ABC EduLibrary is a well-equipped and professionally functioning Polish library (with diversified collection of over 10 000 books ) as well as a flourishing Cultural Centre.  We are Polish cultural and educational institution in Cork and Co. Cork. Our offer is directed both to the whole local community and also thorough online events to the much wider audience. We organize exhibitions, competitions and events based on different cultural, atrs and educational interests. Our cyclical events among others are: " Poetry Evenings",  Film Club, programmes supporting mental health like "Togheter on the Island", Women Circles,  Books Market and Exchange.  We run also lots of activities for children and teenagers e.g. Toddler Playgroup and Kids Club, art workshops and programming classess.  ABC EduLibrary is a place where people missing for culture and conversation can meet, where you can get togheter and spend time in good company.  
We had plans to further expand our activities for the benefit of children and adults, their education,  development and wellbeing through books, art and various types of activities but then Pandemic came, everything stopped and we had to cancel all what we did and planned.  Since then our doors are mostly closed and situation became very diffcult for us as we are non - profit organization that cannot expect any pandemic support from governmet, council and even Polish embassy.  But still have to paid rent, utilities bills (like broadband, electricity, software, insurance) whereas all our income that was based on the voluntary or priced payments from different activities and library membership is gone.  Now we just need money to survive and be able to open our doors again when better times will be back to continue our mission of creating cultural place with soul for everybody. Please help us save this place for you and for books. Each donation is valuable as well as making this collection available to a wider group. Thank you very much.

ABC EduLibrary to dobrze wyposażona i profesjonalna polska biblioteka (ze zróżnicowanym księgozbiorem ponad 10 000 książek) oraz prężnie działające Centrum Kultury. Jesteśmy polską instytucją kulturalno-oświatową z siedzibą w Cork and Co. Cork. Naszą ofertę kierujemy bezpośrednio do społeczności lokalnej, a poprzez wydarzenia online staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.  Organizujemy wystawy, konkursy i imprezy o o różnorodnej tematyce kulturowej, artystycznej i edukacyjnej. Nasze cykliczne wydarzenia to między innymi:  Wieczory Poezji, Klub Filmowy, programy wspierające zdrowie psychiczne jak „Wspólnie na Wyspie”, Krąg Kobiet , Kiermasze i Wymiany Książek. Prowadzimy również wiele zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. Klub Malucha i Spotkania Maluszków, warsztaty plastyczne i zajęcia z programowania. ABC EduLibrary to miejsce, w którym spotykają się ludzie tęskniący za kulturą i rozmową, gdzie można spędzić czas w dobrym towarzystwie.
Mieliśmy plany dalszego rozszerzania naszych działań na rzecz dzieci i dorosłych, ich edukacji, rozwoju i dobrego samopoczucia poprzez kontakt z książkami, sztuką i różnego rodzaju zajęciami rozwojowymi. Niestety nadeszła Pandemia, wszystko stanęło i musieliśmy zawiesić nasze działania i plany. Od tego czasu nasze drzwi są przez większość czasu zamknięte, a sytuacja stała się dla nas bardzo trudna, ponieważ jesteśmy organizacją non-profit, która nie może liczyć na żadne finansowe pandemiczne  wsparcie rządu, rady miasta, a nawet polskiej ambasady. Nadal jednak musimy płacić czynsz za lokal, rachunki za media (takie jak dostęp do Internetu, prąd, oprogramowanie, ubezpieczenie), podczas gdy cały nasz dochód, który był oparty na dobrowolnych lub ustalonych opłatach z różnych działań i członkostwa w bibliotece, przepadł. Teraz potrzebujemy tylko pieniędzy, aby przetrwać i móc ponownie otworzyć nasze drzwi, gdy powrócą lepsze czasy, aby kontynuować naszą misję tworzenia kulturalnego miejsca z duszą dla wszystkich. Prosimy pomóż nam ocalić to miejsce dla Ciebie i dla książek. Cenna jest zarówno każda wpłata jak i udostępnienie tej zbiórki dla szerszego grona. Serdecznie dziekujemy.

Organizer

Alicja Zając
Organizer
County Cork

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.