Main fundraiser photo

Save FemLibrary from losing its space

Donation protected
Dear friends and supporters,

FemLibrary is a queer feminist collective that created a safe space with minimal resources but with endless communal devotion for feminist organising, resistance and knowledge building.
Since we have opened our doors in 2018, we have managed to organize dozens of public events, presentations, discussions, lectures, feminist camps, reading clubs and festivals. We offered our space and books to various circles, including feminist and queer communities, activists from intersecting movements. Our place became recognized as a post-war healing space and a refuge for marginalized voices.
Our path was rocky. We had to change our physical space twice because of homophobic neighbors. In late 2019, we opened a crowdfunding platform to mobilize resources for our own space.
You have a unique chance now to help us, to make us believe that what we do is important. Every contribution matters. Please donate and share.

Warmly, Anna, Arpi, Armine and Hasmik

Սիրելի ընկերներ և աջակիցներ,

ՖեմԳրադարանը քվիր ֆեմինիստական կոլեկտիվ է, որը համեստ միջոցներով, բայց անսահման նվիրումով ապահով տարածք է ստեղծել ֆեմինիստական կազմակերպման, դիմադրության ու գիտելիքի ստեղծման համար։
2018-ին մեր դռները բացելուց ի վեր մենք կարողացել ենք կազմակերպել բազմաթիվ հանրային միջոցառումներ, քննարկումներ, դասախոսություններ, ֆեմինիստական ճամբարներ ու ֆեստիվալներ։ Գրադարանի տարածքն ու գրքերը սիրով կիսել ենք տարբեր մարդկանց հետ, այդ թվում՝ ֆեմինիստական ու քվիր համայնքների, փոխհատվող շարժումներում ներդրվող ակտիվիստների հետ։ Վերջերս մեր տարածքը դարձել էր հետպատերազմյան ամոքման տեղ, վայր, որտեղ ճնշված ձայները ապաստան ու զորություն են գտնում։
Մեր ճանապարհը, սակայն, չափազանց խորդուբորդ է։ Մենք ստիպված էինք մեր ֆիզիկական տարածքը երկու անգամ լքել ու կորցնել հոմոֆոբ հարևանների պատճառով։ 2019-ի վերջին օրերին մենք սկսեցինք այս դրամահավաք-արշավը, որպեսզի գնենք սեփական տարածք։ Այժմ դուք կարող եք օգնել ու ուժ տալ մեզ, թե համարում եք, որ այն, ինչ անում ենք, կարևոր է։ Յուրաքանչյուրիդ ներդրումը եղանակ է փոխելու։ Մեզ կարող եք աջակցել թե՛ գումար փոխանցելով, թե՛ պարզապես տարածելով արշավի հղումը ձեր ծանոթների շրջանակներում։

Մեծ սիրով՝
Արմինե, Արփի, Աննա և Հասմիկ
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • $5 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • $20 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • $50 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • $100 
  • 3 mos
 • Gohar Khachatryan
  • $50 
  • 4 mos
Donate

Organizer and beneficiary

Anna Nikoghosyan
Organizer
Boston, MA
Melissa Bilal
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee