Main fundraiser photo

Help mij de strijd tegen MS te winnen

Donation protected
** English version below**

Lieve mensen, mijn naam is Ana Everts. In 2019 stond mijn wereld op zijn kop toen ik op 26-jarige leeftijd wakker werd met een verontrustend doof gevoel in mijn rechterarm. Wat aanvankelijk leek op een onschuldig ongemak, groeide snel uit tot een uitdaging die mijn hele leven overhoop heeft gegooid. De diagnose was onverwacht en hard: Multiple Sclerose (MS).

Vier jaar later is mijn strijd tegen deze slopende ziekte nog steeds intens. Zelfs na zware tweedelijns medicatie blijft mijn MS actief en uitdagend. Na uitgebreid overleg met specialisten, heb ik de kans gekregen om te worden beoordeeld voor stamceltherapie (Hsct) - een behandeling die een keerpunt kan betekenen in mijn gevecht tegen MS.

Na een recente afspraak in het VUMC, waar de mogelijkheid van stamceltherapie werd besproken, voelde ik hoop en perspectief. Helaas werd deze hoop al snel overschaduwd. Ondanks dat ik aan alle strenge criteria voldoe en mijn artsen de behandeling ondersteunen, ben ik niet geselecteerd voor deze levensveranderende therapie in Nederland.

Het voelt onbegrijpelijk dat ik, ondanks mijn geschiktheid en de steun van mijn artsen, niet de kans krijg om mijn ziekte daadwerkelijk aan te pakken. Het vooruitzicht van een levenslang medicijnregime dat mijn al extreme vermoeidheidsklachten verergert, raakt me diep. Daarom heb ik besloten om niet langer af te wachten.

Ik wil actie ondernemen voor mijn toekomst en mijn gezondheid. Mijn bestemming ligt in Mexico, waar de behandeling die mijn lichaam nodig heeft beschikbaar is. Deze behandeling kost echter circa 60.000 euro... Met ons eigen spaargeld kunnen we een deel van de kosten dekken, maar het resterende bedrag van 40.000 euro is een uitdaging.

Ik vraag om jullie steun.

Met jullie hulp kan ik de rest van het benodigde bedrag bijeenbrengen om deze levensreddende behandeling mogelijk te maken. Elk gebaar, elke donatie, hoe klein ook, brengt me dichter bij de kans om mijn leven terug te winnen van deze genadeloze ziekte. Jullie steun betekent niet alleen een gift, maar een sprankje hoop en een stap richting een toekomst met meer mogelijkheden en minder strijd.

Dank jullie wel voor het delen van mijn verhaal, voor jullie steun en voor het helpen realiseren van mijn hoop op een leven met meer vrijheid en minder beperkingen.

Samen kunnen we deze strijd winnen.

Elke donatie telt. Laten we samen vechten tegen MS!

Met diepste dankbaarheid,
Ana Everts

Meer informatie over de behandeling in Mexico


Meer informatie over mijn ziekte MS


** English version **

Dear people, my name is Ana Everts. In 2019, my world turned upside down when I woke up at the age of 26 with a disconcerting numbness in my right arm. What initially seemed like a harmless discomfort quickly grew into a challenge that has upheaved my entire life. The diagnosis was unexpected and harsh: Multiple Sclerosis (MS).

Four years later, my battle against this debilitating disease is still intense. Even after rigorous second-line medication, my MS remains active and challenging. After extensive consultations with specialists, I have been given the opportunity to be evaluated for stem cell therapy (hsct)—a treatment that could be a turning point in my fight against MS.

After a recent appointment at VUMC, where the possibility of stem cell therapy was discussed, I felt hope and perspective. Unfortunately, this hope was soon overshadowed. Despite meeting all stringent criteria and having the support of my doctors for the treatment, I have not been selected for this life-changing therapy in the Netherlands.

It feels incomprehensible that, despite my suitability and the backing of my doctors, I am not given the chance to actively address my illness. The prospect of a lifelong medication regimen exacerbating my already extreme fatigue symptoms deeply affects me. Therefore, I have decided not to wait any longer.

I want to take action for my future and my health. My destination is Mexico, where the treatment my body needs is available. However, this treatment costs around 60,000 euros... While our own savings can cover a portion of the costs, the remaining amount of 40,000 euros is a challenge.

I am reaching out for your support.

With your help, I can gather the rest of the necessary amount to make this life-saving treatment possible. Every gesture, every donation, no matter how small, brings me closer to the chance to reclaim my life from this relentless disease. Your support means not just a contribution but a glimmer of hope and a step towards a future with more possibilities and less struggle.

Thank you for sharing my story, for your support, and for helping realize my hope for a life with more freedom and fewer limitations.

Together, we can win this battle.

Every donation counts. Let's fight against MS together!

With deepest gratitude,
Ana Everts

More information about the treatment in Mexico:


More information about my disease MS:


Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €20 
  • 2 d
 • Anonymous
  • €20 
  • 3 d
 • Alinda Hofstra
  • €30 
  • 3 d
 • Roelof Grit
  • €150 
  • 20 d
 • Anonymous
  • €213 
  • 23 d
Donate

Organizer

Ana Everts
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.