Welzijnswerk Zuid-Afrika Noor Sprangers

Hallo allemaal, ik ben Noor Sprangers en ik ben 16 jaar oud.

Ik zit in vwo 5 van De Nassau, een middelbare school in Breda. In april van dit jaar werd aangekondigd dat er in 2023 een expeditie naar Zuid-Afrika plaatsvindt met de bedoeling om daar kinderen en scholen te gaan helpen. Dit sprak mij gelijk aan! Ik heb me met nog 88 andere leerlingen aangemeld en ben een van de 20 geluksvogels die mee mag. Maar we gaan niet alleen. We gaan samen met mensen van de Stichting Bambanani en ook drie leraren van school.

De Stichting Bambanani zet zich sinds 2005 in voor het welzijn van kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. Op dit moment telt het Bambanani netwerk al 89 scholen met bijna 5000 kinderen die deze scholen elke dag bezoeken. Bambanani's mooie doel is om alle scholen naar een duurzame zelfraadzaamheid te brengen.

Samen met de 389 medewerkers op de verschillende scholen ontvangen deze kinderen een dagbesteding, onderwijs, ontbijt en een warme maaltijd, maar vooral aandacht en interactie. Ook zorgt Bambanani voor gespecialiseerde dagopvang en onderwijs voor verstandelijke gehandicapten. Deze groep mensen wordt vaak verwaarloosd en kunnen de hulp daarom extra goed gebruiken. Voor meer informatie over de Stichting Bambanani, kunt u hier terecht: https://bambanani.org/

Wij gaan samen met de Stichting Bambanani werken aan voedselprojecten. Verder gaan we helpen op de scholen om ze nog beter geschikt te krijgen voor de kinderen in de arme delen van Zuid-Afrika. Daarvoor zal ik mijn handen letterlijk uit de mouwen moeten steken. Maar ook is daarvoor geld nodig.

Nog teveel kinderen in Zuid-Afrika leven namelijk in armoede. Ik hoop hieraan mijn steentje te kunnen gaan bijdragen en kan daarbij uw hulp goed gebruiken. Wilt u aan mij een bedrag(je) doneren om dit mogelijk te maken? Elke bijdrage helpt!

Alvast super bedankt!
Noor Sprangers


Hi everyone, I'm Noor Sprangers and I'm 16 years old.

I am in VWO 5 at De Nassau, a secondary school in Breda. In April of this year, it was announced that an expedition to South Africa in 2023 will be launched with the intention of helping children and schools there. This appealed to me right away! I signed up with 88 other students and I am one of the 20 lucky ones who can come. But we don't go alone. We will go together with people from the Bambanani Foundation and also three teachers from school.

The Bambanani Foundation has been committed to the well-being of vulnerable children in South Africa since 2005. The Bambanani network currently has 89 schools with nearly 5000 children attending these schools every day. Bambanani's beautiful goal is to bring all schools to a sustainable self-advocacy.

Together with the 389 employees at the various schools, these children receive daytime activities, education, breakfast and a hot meal, but above all attention and interaction. Bambanani also provides specialized day care and education for the mentally handicapped. This group of people is often neglected and can therefore use the help extra well. For more information about the Bambanani Foundation, please visit: https://bambanani.org/

We will work together with the Bambanani Foundation on food projects. We will also help at the schools to make them even better suited for the children in the poor parts of South Africa. I will literally have to roll up my sleeves for that. But it also requires money.

Too many children in South Africa still live in poverty. I hope to be able to contribute to this and can use your help. Would you like to donate an amount to me to make this possible? Every contribution helps!

Thank you very much!
Noor Sprangers
 • Wies Schaerlaeckens
  • €5 
  • 3 mos
 • Karin Kremers
  • €20 
  • 3 mos
 • Hanneke van den Boom
  • €10 
  • 3 mos
 • Jeroen Meeuwissen
  • €15 
  • 3 mos
 • Renate En Kris
  • €10 
  • 3 mos
See all

Organizer and beneficiary

Noor Sprangers
Organizer
Breda
Johannes Sprangers
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.