Ti za OMSA-u,OMSA za sve!

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) je studentska nevladina organizacija, registrovana u Crnoj Gori, koja ima za cilj razvijanje kolaborativne mreže među mladim ljudima iz Crne Gore koji studiraju ili rade u inostranstvu. Čvstro vjerujemo će ta mreža omogućiti jednostavnu razmjenu informacija, stvaranje poznanstava i unapređenje poslovne, profesionalne, naučne i drugih vidova saradnje među članovima. Sigurni smo da ujedinjeni i okupljeni oko organizacije možemo doprinijeti usavršavanju ambicioznih i talentovanih srednjoškolaca, te da možemo učestvovati u njihovom usmjeravanju kroz aktivnu mentorsku ulogu. Osim toga, organizacija nastoji i da ostvari interakciju i poboljša saradnju sa crnogorskim institucijama u nastojanju da se podigne svijest o bogatom humanom kapitalu koji Crna Gora posjeduje van svojih granica. Na kraju, cilj nam je da olakšamo sadašnjim i budućim crnogorskim studentima proces prilagođavanja na novu sredinu, ali i da podržimo studente na putu edukacije u međunarodnim obrazovnim ustanovama i potmognemo osvajanje domaćih i inostranih tržišta rada.
Od početka svog djelovanja, način finansiranja organizacije bazira se na donacijama  fizičkih i pravnih lica koja su spremna da odvoje finansijska sredstva za sprovođenje pojedinih aktivnosti i projekata organizacije. Godinu za godinom, sponzori su se odazivali našim molbama i zahtjevima, i tako nam omogućavali da napredujemo i postajemo sve uspješniji, a da naši projekti budu što kvalitetniji.
Kako se svakodnevno javlja sve više naših ljudi iz dijaspore, a koji su spremni da pomognu, ove godine smo se odlučili da malo unaprijedimo način rada. Otkrivši platformu GoFundMe, riješii smo da lansiramo kampanju koja za cilj ima kreiranje zbirnog fonda donacija koji će biti korišćen za potrebe djelovanja OCSI. Taj fond će se sastojati od donacija kako sponzora organizacije tako i njenih sadašnjih i bivših članova.
Organizacija Ljetnje Skupštine, Redizajn vebsajta, konsultacije za aplikante, Otvoreni dani nauke, MEOH(Montenegro Embassies Open House), štampanje publikacija, organizacija panel diskusija, konferencija, izložbi neki su od aktivnosti i projekata, trenutno u fokusu rada organizacije, za koje su potrebna značajna finansijska sredstva.
 
Nadamo se da vam je naša misija privukla pažnju i da će te biti voljni da nam pomognete da se ona nastavi još jedan dugi niz godina!

Izvještaj o potrošenim sredstvima prikupljenim preko godundme platforme će biti potpuno javan i transparentan.
 
Maše vam Upravni odbor Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu!


OMSA – Organization of Montenegrins Studying Abroad is non-political, non-profit, non-governmental organization registered in Montenegro. Our vision is uniting Montenegrin students abroad in promoting knowledge and experience. Mission as OMSA is creating a complete, information-wise rich network of Montenegrins studying abroad, with capacity to work globally, as well as regionally and locally. Main goal is establishing a platform for an efficient collaboration amongst the MSA population, aiming to stimulate professional, scientific, and other types of collaboration. We strongly believe that this network will enable easy exchange of information, creation of contacts and improvement of business, professional, scientific and other forms of cooperation among members. We are sure that united and gathered around the organization can contribute to the development of ambitious and talented high school students, and that we can participate in their direction through an active mentoring role. In addition, the organization strives to interact and improve cooperation with Montenegrin institutions in an effort to raise awareness of the rich human capital that Montenegro has outside its borders. In the end, our goal is to make it easier for current and future Montenegrin students to adapt to a new environment, but also to support students on the path of education in international educational institutions and help win domestic and foreign labor markets. From the beginning of its work, the way of financing the organization is based on donations of physical and legal persons who are ready to allocate financial resources for the implementation of certain activities and projects of the organization. Year after year, the sponsors responded to our requests, and thus enabled us to make progress and become more successful, and to make our projects as good as possible. As more and more of our people worldwide contact us on a daily basis, and who are ready to help, this year we decided to improve the way of work. Revealing the GoFundMe platform, we decided to launch a campaign that aims to create a donation fund that will be used for the needs of the OMSA. This fund will consist of donations of both sponsors of the organization and its current and former members. Organization of the Summer Assembly, Website redesign, Consultation for applicants, Open Days of Science, MEOH, printing of publications, organization of panel discussions, conferences, exhibitions are some of the activities and projects, currently in the focus of the work of the organization, which require significant financial resources. We hope that our mission has attracted your attention and that you will be willing to help us continue it for many more years!
A report on spent money collected through the GoFundMe platform will be completely public and transparent.
The Board of the Organization of Montenegrin Students Abroad salutes you!

Fundraising team: OMSA (3)

Filip Micijevic
Organizer
Raised €130 from 2 donations
Amsterdam Binnenstad en Oostelijk Havengebied, NL
Vildan Ramusović
Team member
Raised €940 from 39 donations
Katarina Gacevic
Team member
Raised €20 from 2 donations

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.