Inzamelingsactie voor een waterput

( See below for the English version)

Hallo, mijn naam is Mohamed Cisse, geboren in Guinee en op jonge leeftijd ben ik met mijn familie naar Nederland gevlucht met de hoop op een beter toekomst. Nu dat ik al meer dan 18 jaar in Europa woon, kan ik zeggen dat ik er veel beter af ben dan mijn voormalige landgenoten.


Als een jongetje moest ik heel lang lopen om de familie van drinkbaar water te voorzien. Nu, 18 jaar later,  zie ik dat er in mijn land niet veel aan deze situatie is veranderd. Nog steeds moeten jongeren en vooral meisjes deze onzinnige taak op zich nemen waardoor zij niet naar school kunnen. Bovendien draagt de hedendaagse politieke onrust bij aan de stijging van de armoede en verdeeldheid onder de bevolking. Laten we het niet eens hebben over de gevolgen van de huidige pandemie.

Dagelijks volg ik het nieuws uit Guinee en ik merk op hoeveel verdriet en boosheid er in mij wordt aangewakkerd door al het ellende en uitzichtloosheid. Na momenten van zelfreflectie dacht ik bij mijzelf van  “ok, in plaats van telkens boos te worden over de gebeurtenissen en de negatieve emoties van machteloosheid te voeden, is het niet beter om te bedenken wat ik wel voor mijn landgenoten kan betekenen?”.  Zo ben ik op het idee gekomen om hen van een primair levensbron te voorzien. 


De missie
Het slaan van een openbare waterput zodat iedereen van jong tot oud op ieder ogenblik van de dag toegang heeft tot een schoon drinkwaterbron. Hiervoor moet men eerst tot 10m of dieper in de grond boren.
Vervolgens door middel van een waterpomp (hydrofoorpomp) ervoor zorgen dat de druk op de waterleiding blijft staan. 
Uit mijn onderzoek is gebleken dat deze missie 3000 euro zal kosten. 


Transparantie
Ik zal ervoor zorgen dat het proces van begin tot eind wordt gedocumenteerd zodat de schenkers kunnen zien wat er dankzij hun steun is waargemaakt. Dit betekent ook dat ik persoonlijk naar Guinee zal afreizen om de missie te voltooien. 


Wil je samen met mij een goed doel steunen? Ik zamel geld in voor de inwoners van Coyah, Guinee en jouw bijdrage zal impact hebben, of je nu 5 euro of 500 euro doneert. Elk kleine beetje helpt. Bedankt voor je steun. Ik heb hieronder informatie over de inwoners van Coyah, Guinee vermeld.


Tot slot, wil ik graag vermelden dat deze project wordt gesteund door de Guinese consulaat in Nederland en de stichting Milly Mamoudou in Coyah, Guinee. Deze stichting levert (tijdelijke) financiële ondersteuning voor de opzet van ondernemende (non-profit) initiatieven in Guinee.


http://www.mamoudou.nl

https://www.consulatdeguineeauxpaysbas.org


English version below
Hello, my name is Mohamed Cisse, born in Guinea and at a young age I fled with my family to the Netherlands, in the hope of a better future. Now that I have lived in Europe for over 18 years, I can say that I am much better off than my former countrymen.


As a boy I had to walk for a very long time to provide the family with drinkable water. Now, 18 years later, I see that this situation has not changed much in my country. Young people, especially girls, still have to take on this absurd chore which prevents them from attending school. In addition to that, today's political turmoil is contributing to the increase of poverty and division among the population. Let us not even mention the consequences of the current pandemic.

Every day, I follow the news from Guinea and I notice how much sadness and anger is being stirred up within because of all the misery and hopelessness. After moments of self-reflection, I thought to myself, "OK, instead of getting upset about the events and instead of feeding the negative emotions of powerlessness, wouldn't it be better to consider what I can do for my countrymen?".  This is how I came up with the idea of providing them with a primary source of life. 


The mission
The construction of a public well so that everyone, young and old, can have access to clean drinkable water at any time of the day. In order to do this, it is first necessary to drill a hole into the ground to a depth of 10m or more.
Then, by installing a water pump (hydrophore pump), ensure that the pressure remains on the water pipe. 
My research has shown that this mission will cost EUR 3 000. 


Transparency
I will personally ensure that the process is documented from start to finish so that our donors can see what has been achieved due to their support. This also mean that I will personally travel to Guinea to complete the mission.


Would you like to support a good cause with me? I am raising money for the people of Coyah, Guinea and your contribution will have an impact, whether you donate EUR 5 or EUR 500. Every little bit helps. Thank you for your support. I have listed information about the people of Coyah, Guinea below.


Finally, I would like to mention that this project is supported by the Guinean Consulate in the Netherlands and the Milly Mamoudou Foundation in Coyah, Guinea. This foundation provides (temporary) financial support for the development of entrepreneurial (non-profit) initiatives in Guinea.


http://www.mamoudou.nl

https://www.consulatdeguineeauxpaysbas.org

Donations

 • M.D.A. Koufie 
  • €10 (Offline)
  • 1 mo
 • Sajid Quadri 
  • €15 (Offline)
  • 1 mo
 • Mohamed Dabo 
  • €15 (Offline)
  • 1 mo
 • Sander Vandeboel 
  • €10 
  • 1 mo
 • Idriss Ly 
  • €5 
  • 1 mo
See all

Organizer

Mohamed Cisse 
Organizer
Antwerpen, VLG, Belgium
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more