Save Oscar Sajland

For English se below.

Vill du använda Swish så använd Görans telefonnummer +46 706 26 54 78

Hur berättar man för en 13-åring pojke med stark framtidstro och stora framtidsplaner att han har en mycket aggressiv och snabbväxande hjärntumör (DIPG – Diffust Pons Gliom) som det inte finns några behandlingsmetoder för i Sverige? Detta tvingades vi att göra i januari 2018 för vår son Oscar. Läkarna gav Oscar ca 9 månader kvar att leva dvs augusti 2018. Oscar bestämde sig för att inte ge upp. Vi bestämde oss för att inte ge upp och vi fick vår livs största utmaning – att rädda Oscar så han blir frisk igen! 

Som mamma och pappa rasar livet samman när ens barn får en diagnos som denna.
Men inte Oscars.
Denna hjärtesnälla och underbara kille har visat att han har en kämpaglöd som få.
Han planerar för framtiden – och han ler mot oss och säger ”mamma och pappa, detta klarar vi!”

När behandlingsmöjligheterna uteblev i Sverige börja vi söka efter behandlingskliniker runt om i världen och vi fann den – en privat klinik i Monterrey, México (https://www.idoimexico.com/). Kliniken i Monterey, México behandlar med erkända metoder och godkända preparat på ett sätt som inte sker någon annanstans i världen. Vi såg inget annat alternativ än att i februari 2018 ta det stora steget till México för att påbörja behandlingen. Metoden innebär framförallt intraarteriell kemoterapi dvs. cytostatika injiceras lokalt direkt till det området i hjärnan där tumören sitter, med de använder också immunterapi dvs. låter kroppens eget immunförsvar bekämpa cancercellerna.

Oscar är idag 14 år, härrörande från Lund. Oscar har alltid varit frisk, aktiv och enormt kunskapssökande. Så som det skall vara i den åldern. Livet kretsade kring skolan, där hans resultat är mycket bra, hans 4 syskon, handbollen, ett mycket stort matintresse och datorspel. Sedan eftermiddagen den 15 december 2017 är livet inte längre som det skall vara när man är tonåring. Denna dag strax före jul fick Oscar diagnosen hjärntumör – en hjärntumör som kallas DIPG (Diffust Pons Gliom). Tumören växer i den känsliga hjärnstammen som är den huvudsakliga kommunikationsvägen för en rad livsviktiga nervsignaler mellan hjärnan och kroppen (andning, hjärtrytm, blodtryck etc.). Därför går den inte heller att operera bort. 

Oscar liv har förändrats drastiskt för sedan februari bor han i Monterrey på heltid för att klara av behandlingarna, långt hemifrån, långt från skolan, kompisarna och den vardagliga tryggheten. Men det viktigaste av allt – han gör framsteg. Läkarna menar att Oscar svarar mycket bra på behandlingen. Tumören har minskat drastiskt i storlek och han blir stadigt bättre. Idag, 9 månader senare, vet vi att det var rätt beslut! Det har gett oss hopp om en annan, ljusare framtid.

Behandlingarna för att rädda Oscar kostar oerhört stora summor pengar ca $15500 (ca 150 000 kr) vilket sker var 3:e vecka. Endast intra-arteriella behandlingar kostar årligen 1,8 miljoner svenska kronor. Lägg sedan på immunoterapi och andra DIPG mediciner. Ja, det är mycket pengar men att låta pengar vara ett hinder för Oscars liv finns inte i vår värld. Det finns nog inte i någon förälders värld.

Vi behöver all hjälp vi kan få och är tacksamma för alla bidrag, varenda krona räknas. Hjälp oss att ge Oscar ett hopp om att kunna förverkliga sina framtidsplaner.  

Vill du använda Swish så använd Görans telefonnummer +46 706 26 54 78 

Eventuella medel som blir över kommer självklart att doneras till forskningsprojekt för DIPG-forskning och därmed komma till nytta för andra barn som Oscar. 

Stort tack på förhand,
Cecilia och Göran Sajland

English
In Sweden you can also donate through Swish on Göran's telephone number +46 706 26 54 78 

How does one tell a 13-year-old boy with strong confidence and great plans for the future that he has a very aggressive and fast-growing brain tumor (DIPG - Diffuse Punch Glioma) that there are no treatment methods for in Sweden? The chance that Oscar will be with us in 1 year is extremely small. Oscar has decided not to give up. And we have decided not to give up. Even how tough it looks right now. We will do everything in our power for Oscar to recover!

As mother and father, life collapses when one's child gets a diagnosis like this one.
But not Oscars.
This hearty and wonderful boy says we all have to look forward.
He has plans for his future – he smiles towards us and say - "Mom and Dad, we can do this!"
And he is determined to succeed. 

When treatment options were left in Sweden, we start looking for treatment clinics around the world and we found it - a private clinic in Monterrey, Mexico (https://www.idoimexico.com/). The clinic in Monterey, México deals with recognized methods and approved medications in a way that is not performed anywhere else in the world. We saw no other option than to take the big step to México in February 2018 to start the treatment. The method involves primarily intraarterial chemotherapy i.e. cytostatic are injected locally directly to the area in the brain where the tumour is located, but also immunotherapy is used that means that the body's own immune system fights the cancer cells.

Oscar is today 14 years old, from Lund, Sweden. Oscar has always been healthy, very active and has a huge interest to search for knowledge and get answers. Life has been around the school, where his results are very good, his siblings, around the handball, a very big food interest, friends and computer games. Since the afternoon of December 15, 2017 life is no longer as it should be when you are a teenager. This day just before Christmas, Oscar received the diagnosis of brain tumour - a brain tumour called DIPG (Diffuse Pons Gliom). The tumour grows in the sensitive brainstem which is the main communication pathway for a series of vital neuronal signals between the brain and the body (breathing, heart rhythm, blood pressure etc.). Therefore, it is also impossible to operate.

Oscar's life has changed drastically since February, he lives in Monterrey full time to cope with the treatments, far away from home, far from school, friends and a normal life. But the most important thing - he makes progress. Doctors says that Oscar is responding on the treatment very well. The tumour has decreased drastically in size and he is getting better. Today, 9 months later, we know it was the right decision! It has given us hope for another, brighter future.

The treatments for saving Oscar cost extremely large amounts of money about, $ 15500 (approximately 150,000 Swedish Kronor), every 3 weeks. Only intra-arterial treatments cost annually 1.8 million Swedish kronor. Then add immunotherapy and other DIPG medications. Yes, it's a lot of money and more than we can get together by our self. But letting money be an obstacle to Oscar's life is not in our world. Probably this is not in any parent´s world.

We need all the help we can get and are grateful for all contributions, each crown counting. Help us to give Oscar a hope to realize his plans for the future

In Sweden you can also donate through Swish on Göran's telephone number +46 706 26 54 78

Any funds left over will of course be donated to research projects for DIPG research and thus benefit other children like Oscar.

Thanks in advance,
Cecilia and Göran Sajland
 • Rolf Carlson 
  • kr2,500 
  • 28 mos
 • Frans Wiktorsson 
  • kr100 
  • 34 mos
 • Karin Arvidsson 
  • kr150 
  • 38 mos
 • Maria Mattsson  
  • kr150 
  • 41 mos
 • Från Swish! Tack alla fantastiska människor! 
  • kr90,410 (Offline)
  • 41 mos
See all

Organizer

Göran Sajland 
Organizer
Lund, Sweden