Raise the Spirit Fund for Alesis

Organizer and beneficiary

Cynthia Garcia 
Organizer
Kissimmee, FL
Diana Santiago 
Beneficiary