Our Daddy’s Fearless Fight

For English scroll down.

Ik ben Agnes De Cauwer, dochter van Peter De Cauwer (58). Mijn vader is begin juli opgenomen in een ziekenhuis in de Filipijnen (Metro Davao Medical and Research Center Inc.) met een darminfarct. Deze operatie was geslaagd. Hij kreeg een stoma omdat ze een stuk van zijn darm hebben moeten weghalen omdat die afgestorven was. Hij herstelde en mocht naar huis om verder te revalideren. Na twee weken thuis te zijn, traden er complicaties op; hij viel steeds flauw omdat hij niet genoeg vloeistof en voedingsstoffen kon binnenhouden. Mijn vader werd terug met spoed opgenomen, waar hij voor de tweede keer geopereerd werd. Een paar dagen na zijn tweede operatie traden er weer complicaties op waardoor hij voor een derde keer moest geopereerd worden. Hij ligt nu op Intensive Care aan de beademing maar is bij bewustzijn en is een echte vechter.

In de Filipijnen is het zo dat als je het geld niet hebt, je ook niet langer geholpen wordt.

Tot nog toe hebben wij alle ziekenhuiskosten betaald met ons spaargeld en met hulp van vrienden. De Belgische ziektekostenverzekering vergoedt helaas niets. Vele telefoontjes en e-mails naar onze ziekteverzekering brachten niks op. Ze kunnen ons niet helpen omdat ze geen overeenkomst hebben met de Filipijnen. Alles is op eigen bijdrage.

Ik hoop dat dit ziekenhuis het laatste ziekenhuis zal zijn waar onze vader moet worden opgenomen en dat hij aan het einde naar huis kan gaan. Met grote schaamte moeten wij u echter om hulp vragen om deze aankomende medische kosten van ongeveer €30 000 te kunnen betalen en om onze vader in leven te houden zodat hij hopelijk weer zelfstandig kan eten, praten en bewegen.

De kosten lopen heel hoog op om jullie een beeld te geven: pijnstilling die door zijn baxter gaat en die hij alle dagen nodig heeft kost €500. Zo zijn er elke dag kosten. Een dag op de intensieve vragen ze meer dan €1000, enkel en alleen voor de kamer en de toestellen die hem nu in leven houden.

Naast de grote zorgen om de gezondheid van mijn vader, zijn er nu ook grote financiële zorgen.

Wat zou het fijn zijn als  we financiële ondersteuning zouden kunnen bieden, voor zijn behandeling.

Wij spreken onze dank bij voorbaat uit,

Agnes, Didier (zijn zoon) en Minda (zijn vrouw)

51386338_1600949046184324_r.jpeg

We are forever grateful.


I am Agnes De Cauwer, daughter of Peter De Cauwer (58). My father was admitted to a hospital in the Philippines (Metro Davao Medical and Research Center Inc.) in early July with an intestinal infarction. This operation was successful. My father got a stoma because they had to remove part of his intestine because it had died. He recovered and was allowed to go home for further convalescence. After being home for two weeks, complications arose; he kept passing out because he couldn't take in enough liquid and nutrients. He was rushed back into hospital, where he was operated on for the second time. A few days after his second operation, complications arose again and he had to undergo a third operation. He is now on a ventilator in Intensive Care Unit but conscious and a real fighter.

In the Philippines, if you don't have the money, you will no longer be helped.

So far we have paid all hospital costs with our savings and with the help of friends. Unfortunately, Belgian health insurance does not reimburse anything. Many phone calls and e-mails to our health insurance company were unsuccessful. They can't help us because they don't have an agreement with the Philippines. Everything is on your own contribution.

I hope this hospital will be the last hospital where our father is to be admitted and that he can go home at the end. It is with great shame, however, that we have to ask for your help to pay for these upcoming medical costs of about €30 000 and to keep our father alive so that he can hopefully eat, talk and move independently again.

The costs are very high to give you an idea: pain relief that goes through his baxter and that he needs every day costs € 500. So there are costs every day. A day at the intensive they ask more than € 1000, just for the room and the appliances that now keep him alive.

In addition to the major concerns for my father's health, there are now also major financial concerns.
Wouldn't it be nice if we could provide financial support for his treatment.

We express our thanks in advance,

Agnes, Didier (his son) and Minda (his wife)

We are forever grateful.

51386338_1600948976354891_r.jpeg

Donations

 • Anonymous 
  • €50 
  • 28 d
 • Mercedes Masuo 
  • €50 
  • 29 d
 • Anonymous 
  • €100 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €50 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €500 
  • 1 mo
See all

Organizer

Agnes De Cauwer 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more