Monumental Welsh Women - 5 statues of 5 women

Make history with us and Help Monumental Welsh Women raise money for the first five statues of real Welsh women in Wales.


Help us achieve our mission  by donating to our fundraiser which will be used to erect 5 statues to 5 historical Welsh women in 5 locations around Wales in the next 5 years - to honour the remarkable achievements of women who have contributed so much to our country over the centuries, but whose stories have been overlooked or forgotten.

As Marian Wright Edelman said, ‘You can’t be what you can’t see’.  In Wales, there was, until recently,  not one single public statue commemorating the achievements of real Welsh Women.  Welsh girls can’t see what they could be.  We are starting  to change this. 
 
In her recent book, Invisible Women, Caroline Criado Perez said, ‘I wasn’t being shown women I could look up to …I wasn’t being taught about female politicians, female activists, female writers, artists, lawyers, CEOs.  All the people I was taught to admire were men, and so in my head power, influence and ambition equated with maleness.’ 
 
Our Mission is to normalise female ambition and success by celebrating and commemorating the achievements of great Welsh Women and inspiring the next generation of great Welsh women, with statues of women in Welsh public spaces.  

In January 2019, the BBC, working with Monumental Welsh Women, hosted a public vote to decide which of 5 Welsh Hidden Heroines  should be immortalised as the first statue in Wales of a real Welsh woman. Betty Campbell, the first black headmistress in Wales, won the vote and a statue in her honour  was unveiled in Central Square, Cardiff, a stone’s throw away from her community in Bute Town in September 2021.  World renowned artist, Eve Shepherd, was commissioned to produce the statue which is already an iconic feature of Cardiff City centre.

Thanks to the generosity of our kind supporters, we  raised all of the money required for the  statue of Betty Campbell.  We have since unveiled our second statue or Elaine Morgan, the writer, screenwriter and anthropologist, in Mountain Ash.  The statue, created by Emma Rodgers, is a beautiful sculpture which perfectly captures Elaine's spirit and achievements.  It was unveiled in March 2022.

The other 3 women shortlisted for the Hidden Heroines vote were  Elizabeth Andrews, Sarah Jane Rees and Lady Rhondda. All of their biographies can be seen on www.monumentalwelshwomen.org . We want to erect statues to honour all of them and have secured seed funding from Welsh government which will enable us to start the commissioning process for the next 3 statues.  We are now trying to raise the rest of the money for each statue - the target being £75k per statue.   Please help us.


Monumental Welsh Women is established as a company limited by guarantee - a non profit organisation established by a group of Welsh women to achieve the objective set out above. The directors of the Company are Helen Molyneux, Cerith Mathias, Elin Pinnell and Kath Roberts. They are supported by a group of members who oversee the management of the projects and the fundraising activity.

Our mission is to erect 5 statues to 5 historical Welsh women in 5 locations around Wales in the next 5 years. Please help us by donating to our fundraising.   If you would like more information about the project, please contact us through www.monumentalwelshwomen.org


Helpwch Monumental Welsh Women i godi arian ar gyfer y pum cerflun cyntaf o fenywod Cymraeg go iawn yng Nghymru. 
 
Helpwch ni drwy gyfrannu i’n ymgyrch i godi 5 cerflun o 5 menyw ysbrydoledig Cymraeg mewn 5 lleoliad led-led Cymru yn y 5 mlynedd nesaf. Rydyn ni am anrhydeddu llwyddiannau rhyfeddol y menywod sydd wedi cyfrannu cymaint i hanes Cymru dros y blynyddoedd, ond mae eu hanesion wedi eu hanwybyddu neu eu hanghofio.
 
Fel y dywedodd Marian Wright Edelman, ‘Ni allwch fod yr hyn na allwch ei weld’. Yng Nghymru, tan yn ddiweddar, nid oedd un cerflun cyhoeddus yn bodiloi oedd yn dathlu llwyddiannau menyw go iawn o Gymru. Ni all merched Cymru weld beth allen nhw fod. Rydym yn dechrau newid hyn. Yn ei llyfr diweddar, ‘Invisible Women’, dywedodd Caroline Criado Perez, ‘Doeddwn i ddim yn gweld  menywod y gallwn i edrych i fyny atynt … doeddwn i ddim yn cael fy nysgu am wleidyddion benywaidd, ymgyrchwyr benywaidd, awduron benywaidd, artistiaid, cyfreithwyr, Prif Weithredwyr. Roedd yr holl bobl y cefais fy nysgu i’w hedmygu yn ddynion, ac felly yn fy mhen roedd grym, dylanwad ac uchelgais yn cyfateb i wrywdod.’
 
Ein nod yw normaleiddio llwyddiant benywaidd trwy ddathlu a choffau llwyddiannau menywod Cymraeg gwych ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ferched Cymraeg gwych, gyda cherfluniau o fenywod mewn mannau cyhoeddus Cymru.. Ym mis Ionawr 2019, cynhaliodd y BBC, ar y cyd â Monumental Welsh Women, bleidlais gyhoeddus i benderfynu pa un o’r 5 Menywod Mawreddog o Gymru  ddylai fod y cerflun cyntaf yng Nghymru o Gymraes go iawn. Betty Campbell, prifathrawes ddu gyntaf Cymru, enillodd y bleidlais a dadorchuddiwyd cerflun er anrhydedd iddi  yn Sgwâr Canolog, Caerdydd, dafliad carreg i ffwrdd o’i chymuned yn Nhre Biwt, ym mis Medi 2021.  Comisiynwyd yr artist byd-enwog, Eve Shepherd i gynhyrchu'r cerflun sydd eisoes yn nodwedd eiconig o ganol dinas Caerdydd. Diolch i gefnogaeth ein cefnogwyr caredig, fe wnaethom  godi’r holl arian oedd ei angen ar gyfer y  cerflun o Betty Campbell. Ers hynny rydym wedi dadorchuddio ein hail gerflun - Elaine Morgan, y llenor, awdur ac anthropolegydd, yn Aberpennar. Mae’r cerflun, a grëwyd gan Emma Rodgers, yn gerflun anhygoel sy’n cyfleu personoliaeth a chyflawniadau Elaine yn berffaith. Fe’i dadorchuddiwyd ym mis Mawrth 2022.
 
Y 3 menyw arall ar restr fer pleidlais Menywod Mawreddog oedd  Elizabeth Andrews, Sarah Jane Rees (Cranogwen) ac Arglwyddes Rhondda. Gellir gweld eu holl fywgraffiadau ar www.monumentalwelshwomen.org . 
 
Rydym am godi cerfluniau i anrhydeddu pob un ohonynt ac rydym wedi sicrhau arian sbarduno gan Lywodraeth Cymru a fydd yn ein galluogi i gychwyn y broses gomisiynu ar gyfer y 3 cerflun nesaf. Rydym nawr yn ceisio codi gweddill yr arian ar gyfer pob cerflun - y targed yw £75k y cerflun. Helpwch ni os gwelwch yn dda. Mae Monumental Welsh Women wedi’i sefydlu fel cwmni cyfyngedig trwy warant – sefydliad di-elw a sefydlwyd gan grŵp o fenywod Cymraeg i gyflawni’r amcan a nodir uchod. Cyfarwyddwyr y Cwmni yw Helen Molyneux, Cerith Mathias, Elin Pinnell a Kath Roberts. Cânt eu cefnogi gan grŵp o aelodau sy'n goruchwylio rheolaeth y prosiectau a'r gweithgareddau codi arian. Ein nod yw codi 5 cerflun o 5 menyw ysbrydoledig Cymraeg mewn 5 lleoliad led-led Cymru yn y 5 mlynedd nesaf.. Helpwch ni drwy gyfrannu at ein gweithgareddau codi arian. Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni drwy www.monumentalwelshwomen.org
 
 

Donations (52)

See top
 • Maura High
  • £100 
  • 6 mos
 • Anonymous
  • £20 
  • 6 mos
 • Sarah Bennett-Green
  • £20 
  • 7 mos
 • Linda James
  • £25 
  • 11 mos
 • Anastazia Thomas
  • £10 
  • 1 yr
See all

Fundraising team: Monumental Welsh Women (2)

Helen Molyneux
Organizer
Raised £565 from 11 donations
Emma Price
Team member
Raised £100 from 2 donations
This team raised £1,275 from 39 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.