Ljiljana & her life struggle

[ English translation fallows below ]

⁎⁎⁎  Osnivam ovu fondaciju kao praktičnu pomoć mojoj nećakinji Ljiljani koja se našla u teškoj životnoj situaciji  ⁎⁎⁎

Ljiljana Hoić medicinska je sestra palijativne skrbi i samohrana majka dviju mladih djevojaka, Nine, (18) i Tare (16 ).

Prije nešto više od godinu dana, nervozu joj je počeo stvarati neprestani svrbež ruku.  Ljiljana je bila uvjerena da se radi o alergijskoj reakciji. Tek jednom, onako usput, obavila je pretrage. Dijagnosticiran joj je karcinom gušterače.  Ljiljana je operirana po hitnom postupku. Točnije, „otvorena“, i „zatvorena“! Rizik od oštećenja žila te moguće smrti na operacijskom stolu uzrokovane krvarenjem bio je previsok. Liječnici su odustali. Ponuđena joj je kemoterapija kao alternativa koja bi tek neznatno produžila njezin život. Oslabljeni organizam, teško bolesno tijelo, to ne bi izdržali! U tom trenutku, jedna su se uska vrata otvorila. Jedan liječnik je vjerovao! Ponudio je svoje ruke kako bi Gospodin po njima dozvolio Ljiljani da ostane uz svoje dvije mlade kćeri.

Ljiljana je  operirana po 2. puta. Odstranjeni su joj organi: gušterača, slezena, dio želuca, dio tankog i dio debelog crijeva, kao i tumor koji je zahvatio organe. Ljiljana je preživjela sam operativni zahvat. Mnogi su takav ishod pripisivali čudu. Ipak, Ljiljana se nije budila iz narkoze. Stanje je nanovo postalo kritično. Onda se dogodilo čudo. Drugo po redu! Ljiljana je otvorila oči.

Slijedio je dugotrajan i težak period liječenja. Ljiljana i njezine dvije kćeri, krenule su u bitku za život i zajedništvo. Odstranjivanjem gušterače Ljiljana je postala doživotni dijabetičar. Kontrola šećera u krvi potrebna je svaka 3 sata tijekom svih 24 sata u danu. Nina i Tara dijele dežurstva kroz noć te pokušavaju ne ometajući mamin san izmjeriti šećer i aplicirati injektivno inzulin. Idućih 5 mjeseci Ljiljana je primala hranu parenteralno (uvođenjem centralnog venskog katetera u vratu), a  tanko crijevo bilo je spojeno na vanjsku vrećicu preko trbušne stjenke  8 mjeseci. Igle i cjevčice postali su Ljiljanini novi organi.

Uslijedila je kemoterapija Gemzarom; ciklusi od 3 tjedna primjene i 1 tjedan pauze izmjenjuju se i danas. Tijelo je iznemoglo. Oporavak od svake sljedeće primjene sve je teži. Djevojke daju sve od sebe. Nina završava 4. godinu srednje medicinske škole, nastavljajući maminim stopama. Preuzela je na sebe kućanstvo vrlo odgovorno. Škola, učenje, praksa, kuhanje i pomoć mami, izmjenjuju se. Ali Nina sve stiže! Ima vremena čak i za sebe. Čudo je kako nas život nauči u 24 sata pronaći njih 36. Tara je učenica drugog razreda srednje kozmetičke škole. Najmlađa u kući, naučila je ravnopravno pomagati u svemu, slušajući upute svoje starije sestre. Koristeći se tišinom u sebi, u četiri kuta svoje sobe naučila je skrivati strah i izaći preko praga sa osmjehom na licu i velikim plavim očima koje čuvaju tajnu. Nina i Tara provele su ljeto bez školskih obaveza zamijenivši ih radnom obavezom kako bi doprinijele financijskoj stabilnosti u kući. Jedini prihodi za vrijeme bolovanja, majčina je plaća umanjena za 30% od redovne.

Nova školska godina ponovo je zahuktala atmosferu. Ove žene se ne predaju! Kemoterapija uzima svoje: snagu, mir, ali ne dotiče vjeru. Svima! Narušenu kvalitetu života Ljiljana pokušava poboljšati uzimanjem preparata koji podižu imunitet i dodatno osnažuju organizam. To ima svoju cijenu, onu koju je Ljiljana  za sada uspijeva namiriti: 1000kn/mj. 

Ljiljana je optimista. Ipak, strahuje u jednome: za vratom joj puše dug i kredit za otplatu stana u kojem žive. Naime, još prije nego je oboljela Ljiljana je hrabro krenula u akciju - kupnju stana, kako bi svojoj ženskoj obitelji osigurala krov nad glavom. Sve do ove bolesti, problema nije bilo jer Ljiljana je marljivo radila svoj posao i primala plaću koja je bila dostatna za sve potrebe, uključivši i kreditne troškove za stan. Sve do onog dana! A onda je svakodnevni život krenuo nizbrdo i pretvorio se u jednu potpuno drugačiju svakodnevicu ispunjenu trpljenjem i neizvjesnošću.

Život je često vrlo grub, ali nam tada daje priliku da naučimo  puno više nego bismo inače. Zato vas pozivam da sudjelujete u ovom pothvatu za Ljiljanu i usput, siguran sam, i sami osjetite nešto veliko i dobro kada stojite uz druge! Svim srcem vjerujem da će se kroz ovu akciju, osim  prikupljenih sredstava koja su od velike koristi za Ljiljanu i njezine kćeri, njezinoj borbi za zdravlje i sigurnost obitelji  nadodati i životna snaga u svakom sljedećem danu sve do onog jednog dana -kada će Ljiljana i njezine cure opet biti bezbrižne znajući da je život jedno veliko i vrijedno čudo.

Svima vam unaprijed zahvaljujem  na  SVAKOJ donaciji,  ali i na  DIJELJENJU  Ljiljanine priče koje je jednako važno za uspjeh ove akcije. A kako su reagirali Ljiljanini prijatelji i kolege te što imaju za reći o Ljiljani, pogledajte na njezinom facebook profilu

https://www.facebook.com/ljiljana.hoic 


U  ime Ljiljane Hoić,
Mirko Djurić

44946962_1580009311717705_r.jpeg

[ English translation ]

⁎⁎⁎  I am establishing this foundation as a practical help to my niece Ljiljana, who is in a very difficult life situation  ⁎⁎⁎ 

Ljiliana Hoic is a palliative care nurse and a single mother of two young girls, Nina (age 18), and Tara, (age 16).

Just over a year ago, she become nervous because her arms and hands were constantly itching. Ljiljana was convinced that it was an allergic reaction. Once, as by the way, she went to take medical tests. She was diagnosed with pancreatic cancer. Ljiljana was operated by emergency procedure. More precisely, "open" and "closed"! The risk of vascular damage and possible death on the operating table caused by bleeding was too high. The doctors gave up. She was offered chemotherapy as an alternative that would only slightly extend her life. A weakened organism, a severely ill body, would not stand it! At that moment, one narrow door opened. There was one doctor who believed! He offered his hands may the Lord allow Ljiliana to stay around her two young daughters.

Ljiljana was operated for the 2nd time. Her organs were removed: pancreas, spleen, part of the stomach, part of the small and part of the large intestine, as well as a tumor that engulfed the organs. Ljiljana survived the surgery. Many have attributed such an outcome to a miracle. However, Ljiliana did not wake up from the narcosis. The situation became critical again. Then, a miracle happened. It was  the second  one! Ljiljana opened her eyes.

A lengthy and difficult period of treatment followed. Ljiljana and her two daughters went to battle for life and togetherness. With the removal of the pancreas, Ljiljana became a lifelong diabetic. Blood sugar control is required every 3 hours throughout the 24 hours of the day. Nina and Tara share on-call nights and try to measure sugar and inject insulin without disturbing Mom's sleep. For the next 5 months, Ljiljana received the food parenterally (by inserting a central venous catheter in her neck), and the small intestine was connected to the outer sac through the abdominal wall for 8 months. Needles and tubes became Ljiljana's new organs.

Gemzar chemotherapy followed; cycles of 3 weeks of application and 1 week of break are still exchanging. The body is faint. Recovery from each subsequent application is increasingly difficult. The only thing that isn't is Ljiliana's faith. The girls are doing their best. Nina is completing her 4th year of  medical high school, fallowing  her mom's steps. She took over the household very responsibly. Classes, homework, school practice, cooking, and helping mom, they alternate. But Nina manages all! She even has time for herself. It's a wonder how life teaches us to find 36 hours in 24 real ones. Tara is a 2nd grade student in high school specializing for beautician. Although the youngest in the house, she manage to contribute equally, listening to her older sister's instructions. Using the silence within herself, in the four corners of her room, she learned to hide her fear and step out with a smile on her face and big blue eyes that kept a secret. Nina and Tara spent the summer without school obligations, replacing them with work responsibilities to contribute to financial stability in the home. The only income during sick leave is a maternity wage less 30% of the regular salary.

The new school year has reawakened the atmosphere. These women are not surrendering! Chemotherapy takes its toll: strength, peace, but it does not touch faith. To all! Ljiljana tries to improve the impaired quality of life by taking preparations and supplements that boost immunity and further strengthen the body. That has its price, the one that Ljiljana is able to pay for now: 140€ / month.

Ljiljana is optimistic. Still, she fears one thing: she has a debt and bank loan to repay the apartment they live in. Namely, even before she became ill, Ljiljana went bravely into action - buying an apartment to provide a home for her female family. Until this illness, there were no problems because Ljiljana was diligently doing her job and receiving a salary that was sufficient for all needs, including credit costs for the apartment. Until that day! And then everyday life went downhill and transformed into a completely different everyday life fulfilled with suffering and uncertainty.

Life is often very rough, but then it gives us the opportunity to learn a lot more than we normally would. That is why I am inviting you to participate in this venture for Ljiljana and, I am sure, you are going to have  opportunity to feel  great and good in yourself when standing  by somebody! With all my heart, I believe that, in addition to the funds raised, which will be of great benefit to Ljiljana and her daughter, her fight for the health and safety of the family will be added to her life force in every day until that day - when Ljiljana and her girls are going to be carefree again knowing that life is a great and worthwhile miracle.

I thank you all in advance for EACH AND EVERY donation, but also for  SHARING Ljiljana's story that is equally important for the success of this action. See how Ljiljana's friends and colleagues reacted and what they have to say about Ljiljana, all on her facebook profile

https://www.facebook.com/ljiljana.hoic 


On Ljiljana's behalf,
Mirko Djuric


44946962_1580009492231676_r.jpeg
44946962_1580009601573095_r.jpeg
44946962_1580009669379111_r.jpeg
44946962_158000982663470_r.jpeg

Donations

 See top
 • Nino M 
  • €40 
  • 2 d
 • Viviana Bartoluzzi  
  • €40 
  • 7 d
 • Anonymous 
  • €30 
  • 12 d
 • Anonymous 
  • €200 
  • 3 mos
 • Anonymous 
  • €100 
  • 3 mos
See all

Organizer

Mirko Djuric 
Organizer
Vienna, Austria
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more