Kinderen willen afscheid van papa nemen.

Mijn neefje en nichtje, van 15 en 13 jaar zijn hun papa verloren.

Mijn naam is Lesley, deze campange start ik voor mijn neefje en nichtje.

Op 5 januari 2019 is hun vader omgekomen door een eenzijdig auto ongeluk, hij is tegen een boom aan gereden nadat hij een epilepsie aanval heeft gehad, hij is de macht over het stuur verloren en overleden.

Zijn auto was er heftig aan toe, hij zelf zat niet eens meer in zijn auto, hij lag achter zijn auto, op de koude harde straat, moederziel alleen, hij is pas een uur na het ongeluk gevonden.

En toen kwam de politie bij zijn kinderen uit, mijn neefje en nichtje. Om hen te vertellen dat hun papa dood is. Wat kunnen we meer doen dan hun troosten, nou een campagne opstarten.

Hun papa was van Poolse afkomst, maar al jaren in Nederland, als hardwerkende papa van 2 kinderen, .

Mijn neefje en nichtje wonen in Nederland, het ongeluk is vlakbij hun huis gebeurd.

Hun papa word gecremeerd in Nederland, dit heeft al het spaargeld gekost van familie leden.

Maar hij word bijgezet bij zijn papa's graf, dat graf is in Polen.

Nu komt het probleem: door dat al het geld in de crematie zit. (en die crematie is niet heel bijzonder zelfs, want er was niet meer geld) kunnen zijn kinderen (mijn neefje en nichtje dus) niet mee naar Polen om afscheid te nemen, en hun papa naar zijn laatste rust plaats te brengen.

Er moet van alles geregeld worden om hem überhaupt naar Polen te krijgen. Een medische verklaring dat hij geen infecties bij zich draagt om de Douane door te kunnen. Vervoer, en dan de kosten om hem bij te zetten bij zijn vader, maar ook om iets moois achter te laten vanuit de kinderen. We hebben alle bankrekeningen die we konden belasten met een bedrag al  leeg gehaald, en meer is er gewoonweg niet.

Ik wil zo graag voor mijn neefje en nichtje het geld bij elkaar krijgen zodat zij ook waardig afscheid kunnen nemen van hun papa. Hun allergrootste held.----------------------------

My nephew and niece, aged 15 and 13, lost their daddy.
My name is Lesley, this campange I start for my nephew and niece.

On January 5, 2019 their father was killed by a one-sided car accident, he was driven against a tree after he had an epileptic attack, he lost control and died.

His car was fierce, he himself was not even in his car anymore, he was behind his car, on the cold hard street, mother alone, he was only found an hour after the accident.

And then the police came out with his children, my nephew and niece. To tell them that their dad is dead. What can we do more than comfort them, start a campaign now.

Their dad was of Polish origin, but for years in the Netherlands, as hard working dad of 2 children.

My nephew and niece live in the Netherlands, the accident happened near their house.

Their dad is cremated in the Netherlands, this has already cost the savings of family members.

But he is buried at his dad's grave, which is a grave in Poland.

Now comes the problem: because all the money is in the cremation. (and that cremation is not very special even, because there was no more money) can not his children (my nephew and niece) come to Poland to say goodbye, and to take their dad to his last resting place.

Everything has to be arranged to get him to Poland at all. A medical certificate that he does not carry any infections to pass through Customs. Transport, and then the costs to join him with his father, but also to leave something beautiful from the children. We have already cleared all bank accounts that we could charge with an amount, and more is simply not there.

I want so much for my nephew and niece to get the money together so that they can also say goodbye to their daddy. Their greatest hero.


------------
Mój bratanek i siostrzenica, w wieku 15 i 13 lat, stracili tatusia.
Nazywam się Lesley, w tym obozie zaczynam dla mojego siostrzeńca i siostrzenicy.

W dniu 5 stycznia 2019 r. Ich ojciec został zabity przez jednostronny wypadek samochodowy, został on popędzony na drzewo po ataku epilepsji, stracił kontrolę i zmarł.

Jego samochód był groźny, sam nie był już nawet w samochodzie, był za samochodem, na zimnej, twardej ulicy, tylko matka, znaleziono go tylko godzinę po wypadku.

A potem wyszła policja ze swoimi dziećmi, moim siostrzeńcem i siostrzenicą. Powiedzieć im, że ich tata nie żyje. Co możemy więcej zrobić, niż je pocieszyć, teraz rozpocząć kampanię.

Ich ojciec był pochodzenia polskiego, ale od lat w Holandii, jako ciężko pracujący tata 2 dzieci.

Mój bratanek i siostrzenica mieszkają w Holandii, wypadek miał miejsce w pobliżu ich domu.

Ich tata jest kremowany w Holandii, co już kosztowało oszczędności członków rodziny.

Został pochowany na grobie swojego ojca, który jest grobem w Polsce.

Teraz przychodzi problem: ponieważ wszystkie pieniądze są w kremacji. (i że kremacja nie jest jeszcze czymś specjalnym, bo nie było już pieniędzy), czy jego dzieci (mój bratanek i siostrzenica) nie mogą przyjechać do Polski, by się pożegnać, i zabrać ojca do jego ostatniego miejsca spoczynku.

Wszystko musi być zorganizowane, aby w ogóle dostać się do Polski. Zaświadczenie lekarskie, że nie ma żadnych infekcji, aby przejść przez Urząd Celny. Transport, a potem koszty dołączenia do niego z ojcem, ale także zostawienia czegoś pięknego od dzieci. Usunęliśmy wszystkie konta bankowe, które mogliśmy obciążyć kwotą, a więcej po prostu nie istnieje.

Tak bardzo chcę dla mojego siostrzeńca i siostrzenicy, aby zebrać pieniądze, aby mogli również pożegnać się z tatusiem. Ich największy bohater.


Donations

No donations yet. Be the first to help.

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2) 

Lesley Zoet 
Organizer
Kort Haarlem, NL
Silvia Brinkerink 
Team member
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more