Independent Estonia investigation

English version futher down.

När haverikommissionens slutrapport kom i december 1997 så konstaterade den "Ingen yttre skada på Estonia". Trasigt bogvisir var orsaken, ansåg man. Med andra ord, exakt samma konstaterande som Carl Bildt gick ut i media och sade 15 timmar efter att Estonia sjunkit. Många skrek sig hesa om att det var en uppenbar mörkläggning men de stod maktlösa inför Sveriges koordinerade beslutsfattande organ.

Oberoende experter ställde sig frågande till hur förlisningen kunde ske så snabbt. Anhöriga var besvikna och otaliga obesvarade frågor och märkliga omständigheter förblev obesvarade.

När programmet Uppdrag Granskning år 2004 avslöjade att man smugglade militärhemligheter på Estonia så höjdes återigen röster om att en ny oberoende utredning måste göras. De beslutsfattande organen lade återigen locket på och kritiken rann ut i sanden. Anhöriga som krävde en sanningskommission ignorerades.

År 2020, efter att dokumentären-serien "Estonia - fyndet som ändrar allt" uppdagat att Estonia har ett 4x1,2 meter stort hål i skrovet på styrbord sida, så har debatten om en ny oberoende utredning återigen blossat upp. Ännu en gång kommer locket läggas på och vi som kräver att få veta sanningen står handfallna.

Den 1: juni 1995 enades regeringarna i Estland, Finland och Sverige om att göra det olagligt att dyka vid vraket. De tre länderna införde gemensamt en särskild lag om gravfrid.

Eftersom Estonia ligger på internationellt vatten gäller lagen endast för medborgarna i de länder som anslutit sig till gravfridsavtalet. För att ge vraket ett meningsfullt skydd har ett omfattande arbete lagts ner på att få fler länder att ansluta sig till gravfridsavtalet. Den 31 december 2008 hade Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Ryssland anslutit sig. Det betyder att alla länder runt Östersjön utom Tyskland har anslutit sig till avtalet om gravfrid.

Det här är en GOFUNDME för de som kräver att få veta sanningen om Estonia.

Tillvägagångssättet är att anlita ett privat tyskt företag som samlar ihop nödvändig oberoende expertis som gör en grundlig utredning och avger en ny slutrapport som går att ha förtroende för.

Sanningen måste fram!

ENGLISH VERSION FROM GOOGLE TRANSLATE:

When the Accident Investigation Board's final report came in December 1997, it stated "No external damage to Estonia". Broken bow visor was the cause stated. In other words, exactly the same statement as Carl Bildt went out in the media and said 15 hours after Estonia sank. Many shouted hoarsely that it was an obvious cover up, but they were powerless before Sweden's coordinated decisionmaking body.

Independent experts questioned how the sinking could take place so quickly. Relatives were disappointed and countless unanswered questions and strange circumstances remained unanswered.

When the Assignment Review program in 2004 revealed that military secrets were being smuggled into Estonia, voices were raised again that a new independent investigation must be conducted. The decision-making bodies put the lid on again and the criticism ran out of steam. Relatives who demanded a truth commission were ignored.

In 2020, after the documentary series "Estonia - the find that changes everything" discovered that Estonia has a 4x1.2 meter large hole in the hull on the starboard side, the debate about a new independent investigation has flared up again. Once again, the lid will be put on and we who demand to know the truth are handcuffed.

On June 1, 1995, the governments of Estonia, Finland and Sweden agreed to make it illegal to dive at the wreck. The three countries jointly introduced a special law on grave peace.

As Estonia is located on international waters, the law applies only to the citizens of the countries that have acceded to the Tomb Peace Agreement. To give the wreck meaningful protection, extensive work has been done to get more countries to join the peace agreement. On 31 December 2008, Latvia, Lithuania, Poland, Denmark and Russia had joined. This means that all countries around the Baltic Sea except Germany have acceded to the peace agreement.

This is a GOFUNDME for those who demand to know the truth about Estonia.

The approach is to hire a private German company that gathers the necessary independent expertise that makes a thorough investigation and submits a new final report that can be trusted.

The truth must come forth!

Donations

 • Henri Intonen  
  • kr100 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • kr50 
  • 1 mo

Organizer

Peter Berg 
Organizer
Haninge, AB, Sweden

 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more