Herbegraven Veteraan op Ereveld Loenen

52074432_1603397060251909_r.jpeg 

Beste mensen en mede veteranen.

 Ik, Marcel van de Vin woonachtig in Sittard Netherlands,  heb een verzoek voor wijlen Robert-Jan van der Heijden , Bosnië veteraan.

Geplaatst in Vitez-Santici met rotatie T5 in 1993, werkzaam in het peloton van  Lt. Jim Gubbels.

Hij was voor ons een fijne collega, en altijd bereid om je te helpen.

Was serieus maar kon ook goed uit de hoek komen

RJ is na Bosnië in zijn hoofd sterk bezig geweest met de uitzending en de gevolgen daarvan.

Dit werd hem op 24 juni 2005 teveel en schreef een afscheidsbrief.

Waaruit bleek dat mede de uitzending hem teveel werd en niet meer kon leven zoals het hoorde.

Er was geen diagnose van PTSS , maar velen weten dat aan de hand van de symptomen , dat je het hebt.

RJ wilde de strijd met zijn demonen niet aangaan, hij zocht naar andere oplossingen en dat was , RUST!!!!

Dit kreeg hij door uit het leven te stappen.

Zijn laatste rustplaats is in Soest op de algemene begraafplaats.

Hier moet het graf geruimd worden, en is zijn rustplek in gevaar.

Nu hoorde ik een tijd geleden van Caroline , de zus van, Robert-Jan van der Heijden, dat zij RJ kan herbegraven op het Ereveld in Loenen.
Contact aldaar is gelegd en toegezegd.
Eind van 2020 word dit mogelijk voor veteranen om daar op het veteranenveld begraven te worden.

 Nu komt daar toch wel een en ander aan kosten bij kijken.
En Caroline is alleen en kan niet alle kosten dragen.

Nu kreeg ik het idee omdat middels een inzamelactie te proberen te bekostigen van de herbegraving.
Vandaar deze crowdfunding.

Omdat ik als veteraan met Chronische PTSS, precies kan weten hoe je hoofd als achtbaan werkt, en nooit doet zoals je zelf het zou willen.

Ik vind dat Robert-Jan zijn laatste rustplaats moet krijgen op het Ereveld.

En wij kunnen met zijn allen hieraan meewerken.

Sterker verteld , misschien wel onze morele plicht.

Broeders en zusters voor altijd.

 

NIL NOBIS ABSURDUM ,

 

Gegroet van Robert-Jan van der Heijden.

Caroline van der Heijden word begunstiger en heeft alle rechten over het ingezamelde geld.
We willen het zo snel mogelijk afhandelen voor Caroline en  Robert-Jan, liefs nog voor de jaarwisseling.Dear people and fellow veterans.

I, Marcel van de Vin living in Sittard Netherlands, have a request for the late Robert-Jan van der Heijden, Bosnia veteran.

Posted in Vitez-Santici with rotation T5 in 1993, working in the peloton of Lt. Jim Gubbels.

He was a great colleague for us, and always ready to help you.

Was serious but could also come off the corner

After Bosnia, RJ has been heavily involved in the broadcast and its consequences.

This became too much for him on June 24, 2005 and he wrote a farewell letter.

Which showed that the broadcast was too much for him and could no longer live as it should.

There was no diagnosis of PTSD, but many know from the symptoms that you have it.

RJ didn't want to fight his demons, he looked for other solutions and that was, REST !!!!

He got this by stepping out of life.

His final resting place is in Soest at the general cemetery.

Here the grave has to be cleared, and his resting place is in danger.

Now I heard a while ago from Caroline, the sister of Robert-Jan van der Heijden, that she can rebury RJ at the Field of Honor in Loenen.
Contact there has been established and promised.
At the end of 2020 this will be possible for veterans to be buried there on the veteran field.

Now there are some costs involved.
And Caroline is alone and cannot bear all the costs.

Now I got the idea because to try to pay for the reburial through a collection campaign.
Hence this crowdfunding.

Because as a veteran with Chronic PTSD, I can know exactly how your head works as a roller coaster, and never do the way you want it to.

I think that Robert-Jan should get his final resting place at the Field of Honor.

And we can all cooperate in this.

In fact, perhaps our moral duty.

Brothers and sisters forever.NIL NOBIS ABSURDUM,Greetings from Robert-Jan van der Heijden.

Caroline van der Heijden becomes a patron and has all rights over the collected money.
We want to settle it for Caroline and Robert-Jan as soon as possible, preferably before the turn of the year.

Liebe Leute und Mitveteranen.

Ich, Marcel van de Vin, wohnhaft in Sittard, Niederlande, habe eine Anfrage für den verstorbenen bosnischen Veteranen Robert-Jan van der Heijden.

Gepostet in Vitez-Santici mit Rotation T5 im Jahr 1993, arbeitet im Peloton von Lt. Jim Gubbels.

Er war ein großartiger Kollege für uns und immer bereit, Ihnen zu helfen.

War ernst, konnte aber auch von der Ecke kommen

Nach Bosnien war RJ stark an der Sendung und ihren Folgen beteiligt.

Dies wurde ihm am 24. Juni 2005 zu viel und er schrieb einen Abschiedsbrief.

Was zeigte, dass die Sendung zu viel für ihn war und nicht mehr so ​​leben konnte, wie es sollte.

Es gab keine Diagnose von PTBS, aber viele wissen aus den Symptomen, dass Sie es haben.

RJ wollte seine Dämonen nicht bekämpfen, er suchte nach anderen Lösungen und das war, REST !!!!

Er bekam dies, indem er aus dem Leben trat.

Seine letzte Ruhestätte ist in Soest auf dem allgemeinen Friedhof.

Hier muss das Grab geräumt werden und seine Ruhestätte ist in Gefahr.

Jetzt habe ich vor einiger Zeit von Caroline, der Schwester von Robert-Jan van der Heijden, gehört, dass sie RJ auf dem Ehrenfeld in Loenen reburyen kann.
Kontakt dort wurde hergestellt und versprochen.
Ende 2020 können dort Veteranen auf dem Veteranenfeld beigesetzt werden.

Jetzt sind einige Kosten damit verbunden.
Und Caroline ist allein und kann nicht alle Kosten tragen.

Jetzt kam mir die Idee, die Bestattung durch eine Sammelkampagne zu bezahlen.
Daher dieses Crowdfunding.

Denn als Veteran mit chronischer PTBS kann ich genau wissen, wie Ihr Kopf als Achterbahn funktioniert, und niemals so tun, wie Sie es möchten.

Ich denke, dass Robert-Jan seine letzte Ruhestätte auf dem Ehrenfeld bekommen sollte.

Und wir können alle dabei zusammenarbeiten.

In der Tat vielleicht unsere moralische Pflicht.

Brüder und Schwestern für immer.NIL NOBIS ABSURDUM,Grüße von Robert-Jan van der Heijden.

Caroline van der Heijden wird Schirmherrin und hat alle Rechte an dem gesammelten Geld.
Wir wollen es so schnell wie möglich, vorzugsweise vor dem Jahreswechsel, für Caroline und Robert-Jan regeln.

Donations

 See top
 • Raf Peperkamp 
  • €25 
  • 19 hrs
 • Frits Smit 
  • €10 
  • 4 d
 • Debby Roelofs 
  • €5 
  • 19 d
 • Anonymous 
  • €100 
  • 22 d
 • Anonymous 
  • €10 
  • 29 d
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

Marcel Van De Vin 
Organizer
Raised €615 from 21 donations
Sittard, NL
Caroline Van Der Heijden 
Beneficiary

 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more