Help mijn vader zijn droom verwezenlijken.

Beste mensen, Super leuk dat jullie geïnteresseerd zijn om mijn verhaal te lezen. Het gaat hierbij om me vadertje een man op wie ik trots kan zijn en mede dankzij hem een super mooi leven te danken heb. Ik, Nicolai, ben inmiddels 37 jaren oud, geboren in Den Haag en mijn vader, Klaus, inmiddels al de leeftijd van 76 te hebben bereikt afkomstig uit Duitsland het voormalig DDR, beide woonachtig in Den Haag. Ik ben opgegroeid in een zogezegd arbeidersgezin met een vader die van s'ochtends tot s'avonds altijd keihard werkte om voor ons, me moeder en ik te zorgen en ons te voorzien in al het broodnodige wat wij nodig hadden.  Al heel me leven herinner ik mijn vader ook als een man die een gepassioneerd schrijver is met een hart van goud. Vroeger in zijn jongere jaren heeft hij meerdere dun romans in Duitsland uitgegeven ( Pseudoniem ) met veel trots, nog op de dag van vandaag  liggen de desbetreffende boekjes nog in de kast. Hij zei altijd tegen me dat op een dag, hij een roman zal schrijven over zijn ervaringen en reizen in het leven. Ik heb altijd in hem geloofd en zag aangezien ik vanaf mijn 17e levensjaar woonachtig was bij mijn vader hem dagelijks typen op zijn oude Duitse Typ machine, aangezien hij in het Duits schrijft. Tot op heden kom ik met me vriendin nog steeds veel bij hem over de vloer en ben ik eigenlijk nooit weggeweest, drie keer in de week slapen we nog steeds bij hem i.v.m gezondheid en het huis op orde houden en natuurlijk omdat hij het fijn en gezellig vindt. "2016 was het dan zover" na bloed zweet en tranen en vele jaren werken aan het boek was er interesse door een desbetreffende partij genaamd Novum verlag gelegen in Duitsland/Oostenrijk met vele vestigingen in Europa. Natuurlijk hield ik me op de achtergrond, maar kreeg wel mee met het hele verhaal dat je zelf een behoorlijk bedrag moest investeren, naar mijn weten bedroeg het zo'n € 5800,-. Gouden bergen werden er beloofd en het kon niet op. Honderden kranten zouden worden aangeschreven, vele reclame's zouden er verworven worden etc. Op het internet wordt het als softcover en e-book overal aangeboden door verschillende grote Web bedrijven zoals Amazon, Bol.com etc etc. Mijn vriendin en ik hebben op verschillende websites de e-book gekocht om te kijken of het überhaupt verkocht werd. Mijn vader heeft nog nooit op geen enkele manier inzage gekregen in de verloop van het boek.  U raadt het al en vele schrijvers zullen dit herkennen dat dit op grote schaal gebeurd. Nu 4 jaar verder te zijn en 5 aangetekende brieven is er niemand thuis!  Het brak me hart en vond het verschrikkelijk voor al zijn inzet ( levenswerk ) aangezien dit niet eens om geld gaat met me vader, maar gewoon om het verhaal dat het gelezen zal worden, het stukje erkenning en waardering daar gaat het in grote lijnen natuurlijk om. Ik ben niet erg meer thuis in het Duits en weet me weg erin niet te vinden en heb het geprobeerd, maar is water naar de zee brengen, dus bedacht ik mij persoonlijk om het boek te laten vertalen in het Nederlands, zodat ik dit zelf zou kunnen lezen en begrijpen waar het verhaal over gaat en ja het is mij gelukt voor een aanzienlijk bedrag van  € 1000,- om het te vertalen. Het is helaas niet op een  professionele manier gebeurd aangezien ik het ook niet al te breed heb, maar zeer zeker in grote lijnen heb ik samen met mijn vriendin het boek gelezen en ja het is een prachtig/spannende thriller gebaseerd op zijn leven en herinneringen in Gran Canaria. Mijn vader is alweer aan het typen geslagen en geeft zijn passie en hobby niet op, in zijn kamertje waar hij de meeste tijd van zijn leven doorbrengt. Hij verdiend het om door een wat groter publiek gelezen te worden en al wil hij dat ik me er niet mee bemoei en is hij een beetje knorrig naar mij toe, als het gaat om het toch via de Nederlandse weg proberen te bereiken. Hij weet niks van deze weg die ik gekozen heb via dit platform om als doel te stellen om met de eventuele donaties en het desbetreffende geld het in eigen beheer uit te kunnen geven en tevens door een professioneel opnieuw te laten herzien qua Nederlandstalige boekvorm visie en met het overige geld in de marketingprocedure te steken. Ik zou niets liever willen, dat ik er alles aan gedaan zou hebben om zijn boek bij het publiek weer te kunnen geven en hij rustig zijn hoofd op een dag kan laten rusten. Ik merk namelijk wel dat met zijn leeftijd en zijn desbetreffende gezondheid hij niet meer de kracht en zin heeft om nog te strijden om dit tot een succes te brengen, hij wil alleen nog graag schrijven en dit is zijn manier van ontspannen lijkt het. Ik hoop op een dag hem nog te verrassen met het feit dat ik zijn boek wel aan de mand weet te brengen met hulp dankzij jullie.   Alvast bedankt voor het lezen en bedankt voor uw eventuele steun. Met vriendelijke Groet, Nicolai ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Dear people, It's great that you are interested in reading my story. This concerns my father, a man of whom I can be proud and thanks to him, have a wonderful life. I, Nicolai, am now 37 years old, born in The Hague and my father, Klaus, who has already reached the age of 76 from Germany, the former DDR, both live in The Hague. I grew up in a supposedly working-class family with a father who always worked hard from morning to night to take care of us and provide us with all the necessary things we needed. All my life I  remember my father as a man who is a passionate writer with a heart of gold. Earlier in his younger years he published several thin novels in Germany (Pseudonym) with great pride, even today the corresponding books are still in the closet. He always said to me that one day, he will write a novel about his experiences and travels in life. I have always believed in him and since I lived with my father from the age of 17 I saw him typing daily on his old German typewriter, as he writes in German. Until now I still visit him a lot with my girlfriend and I have never actually left, three times a week we still sleep at his place because of his health and keeping the house in order and of course because it is nice and cozy. "2016 was the day" after blood sweat and tears and many years of work on the book, there was interest from a relevant party called Novum verlag located in Germany / Austria with many offices in Europe. Of course I kept myself in the background, but I got along with the whole story that you had to invest a considerable amount yourself, to my knowledge it amounted around € 5800. Gold mountains were promised and it could be written on hundreds of newspapers, many advertisements would be acquired etc. On the internet it is offered everywhere as softcover and e-book by various large Web companies such as Amazon, Bol.com etc etc. My girlfriend and I bought the book on various websites to see if it was even sold. My father has never had any insight into the course of the book in any way. You guessed it, and many writers will recognize that this is happening on a large scale now. 4 years later and 5 registered letters later, no answer at all! It broke my heart and thought it was terrible for all his efforts (life's work) as this is not even about money with my father, but just about the story that it will be read, the bit of recognition and appreciation that is of course the main issue... I am no longer very familiar with German and cannot find my way around it and have tried it, but it is bringing water to the sea, so I personally thought about having the book translated into Dutch, so that I could do this myself, read and understand what the story is about and yes I managed for a considerable amount of € 1000, - to translate it. Unfortunately it was not done in a professional way because it was too expensive, but for sure I read the book together with my girlfriend and yes it is a beautiful / exciting thriller based on his life and memories in Gran Canaria. My father has started typing again and does not give up his passion and hobby, in his room where he spends most of his life. He deserves to be read by a larger audience and although he does not want me to interfere and he is a bit grumpy towards me, when it comes to trying to reach it through the Dutch way. He does not know anything about this path that I have chosen via this platform to set the goal of being able to publish it myself with any donations and the relevant money and also to have it revised by a professional again in terms of Dutch book form vision and put the remaining money into the marketing process. I wish I could have done everything I could to get his book out to the public and let him experience that moment one day. I do notice that with his age and his relevant health he no longer has the strength and desire to fight to make this a success, he just wants to write and  it looks like this is his way of relaxing. One day I hope to surprise him with the fact that I will be able to sell his book with your help. Thank you in advance for reading and thank you for your support. Best regards, Nicolai

Donations

 • Anonymous 
  • €10 
  • 1 mo

Organizer

Nicky Gurschke 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more