Help Lars & Kellie connect Community & Nature

Plus an extra €295 donated through Tikkie!

See English version below.

Als je geen fooi wilt toevoegen voor GoFundMe, klik dan tijdens doneren op "Ander" en typ €0,00

We zijn super dankbaar voor elke bijdrage, groot of klein! Met dit geld kunnen we in Zambia:

Groentetuinen
-          2 voorbeeld groentetuinen aanleggen
-          Een zonnepaneel- en batterijsysteem voor een waterpomp aanschaffen
-          160 zakjes zaden kopen  
-          15 zakken natuurlijke mest kopen
-          Jaarsalaris voor de onderhoudsmedewerker van groentetuin
-          Onszelf onderhouden voor 3 maanden
Recyclen
-          1 werkplaats bouwen van gerecycled materiaal - Ecobricks 
-          1 afvalopslag en uitsorteercentrum bouwen 
-          Jaarsalaris coordinator van afvalopslag en uitsorteercentrum
-          300 potloden en schriften kopen voor schoolkinderen die plastic afval inleveren 
-          Vrouwen en kinderen betalen voor inleveren plastic afval
-          Vrouwen trainen in het starten van hun eigen onderneming met afval als grondstof

1. Tikkie:                    https://tikkie.me/pay/i6jo4ih9dk3ek8a5tao6
2. Paypal:                    paypal.me/bylifeconnected 
3. Go Fund Me         De grote Doneer button! (Als je geen fooi wilt toevoegen aan GoFundMe, klik dan tijdens doneren op "Ander" en typ dan €0,00)

Help jij ons doel te halen voor het plant/regenseizoen over is in februari?

Met onze stichting By Life Connected, willen we een actieve connectie en balans scheppen tussen de natuur én de mens. Wij geloven dat door samen met lokale partners een duurzaam bestaan te creëren, zowel mens als natuur daar baat bij heeft. Daarom zijn we in april 2019 op een avontuur gegaan om erachter te komen op wat voor creatieve manieren we deze balans kunnen waarmaken. En waar kan je dit vraagstuk beter uitvoeren dan op de grens waar mens en natuur samen komen? We hebben ons gevestigd aan de rand van het op-één-na grootste natuurpark in Afrika, Kafue Nationaal Park in Zambia. Om een beeld te krijgen, dit park inclusief bufferzone is 1,5x zo groot als Nederland!  

Ons huisje in het dorpje Nalusanga  met een aantal vrienden.

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om officieel te kunnen mededelen dat… *tromgeroffel*… er een compleet projectplan op tafel ligt! Dit plan bestaat uit twee fasen; het 'Van Boer naar Tafel' Initiatief en het 'Van Verspilling naar Verrijking' Initiatief. Gecombineerd zullen deze initiatieven een circulair systeem  creëren waarbij boerderij producten vanuit ons dorp worden verkocht aan de toerisme- en natuurbeschermingsorganisaties in het nationale park. Vervolgens wordt hun afval opgehaald en hier lokaal en duurzaam verwerkt tot nieuwe producten.

Waarom is de lokale mensen helpen zo belangrijk voor ons?
Veel Zambianen rond het park leven in extreme armoede. Er wordt vaak aan ons gevraagd of wij wat geld over hebben voor eten of medicijnen. Het is heel moeilijk voor ons om dan nee te zeggen (dus meestal doen we dat ook niet). Sommige mensen kiezen er uiteindelijk voor om hun families te onderhouden door o.a. illegaal te stropen in het Nationale Park. Het resultaat is dat er extreem weinig dieren in dit park leven en dat de aantallen met het jaar sterk dalen. Voor de mensen zijn er simpelweg geen of te weinig duurzame manieren van inkomsten in dit dorp. Maar wij denken een manier gevonden te hebben om daar samen met de community verandering in te brengen. Door met de lokale bevolking een logistieke bevoorradings- en afvalophaaldienst op te zetten voor de organisaties in het natuurpark, kunnen we op meerdere vlakken een verschil maken:
·       Producten (groente, fruit etc.) die momenteel in de hoofdstad worden gekocht, worden via deze dienst van lokale boeren afgenomen zodat het geld hier blijft;
·       Het afval wordt opgehaald, gesorteerd en opgeslagen in Nalusanga waar het door nieuwe, lokale bedrijfjes hergebruikt kan worden;   
·       CO2 wordt bespaard doordat organisaties niet meer alleen zichzelf bevoorraden en hun afval wordt op een duurzame manier verwerkt;
·       We kunnen stimuleren dat vrouwen net zoveel kansen krijgen als mannen;
·       En het belangrijkste, de lokale bewoners van Nalusanga hebben meer duurzame alternatieven voor stropen om hun families te onderhouden.

Mooi plan toch? En we willen natuurlijk graag zo snel mogelijk starten! Echter hebben we ondertussen ons eigen spaargeld bijna volledig uitgeput met de voorbereidingen voor dit project. We hebben bij allerlei organisaties aanvragen gedaan voor het 'grote geld' (denk aan €100.000), maar we kunnen ook nu al een goede start maken met een klein beetje hulp van jullie. Met deze inzamelingsactie willen we geld ophalen voor het project, maar ook gedeeltelijk om te zorgen dat wij lang genoeg in Zambia kunnen blijven om het project ook werkelijk uit te voeren. Het mooie is dat we niet veel nodig hebben; transport, huur en voedsel kost ons maar €750 per maand.

Als voorbereiding voor het grote project, willen we de meerderheid van de donaties investeren in het opzetten van een demonstratie farm. Het doel hiervan is dat we lokale boeren kunnen laten zien hoe ze de voor hun onbekende groenten en fruit (zoals broccoli en aardbeien) kunnen produceren zodat ze uiteindelijk een grotere variatie aan producten kunnen verkopen aan de organisaties in het park.

En we willen natuurlijk zo veel mogelijk van het geld in het project stoppen, dus hoe meer we ophalen, hoe beter! Doe je met ons mee?

--- English version ----
If you do not want to add a tip for GoFundMe, click on "Other" during donation and type € 0.00

We are very grateful for every contribution, large or small! With this money we can in Zambia:

Vegetable gardens
- plant 2 example vegetable gardens
- Purchase 2 solar panel and battery systems for water pump
- Buy 160 bags of seeds
- Buy 15 bags of natural fertilizer
- Annual salary for the vegetable garden maintenance employee
- Maintain ourselves for 3 months

To recycle
- 1 workshop building from recycled material - Ecobricks
- Build 1 waste storage and sorting center
- Annual salary coordinator of waste storage and sorting center
- Buy 300 pencils and notebooks for school children who hand in plastic waste
- Pay women and children to hand in plastic waste
- Train women in starting their own business with waste as a raw material

1. Paypal: paypal.me/bylifeconnected
2. Go Fund Me The big Donate button!
(If you do not want to add a tip to GoFundMe, click on "Other" during donation and type € 0.00)

Will you help us reach our goal before the plant/rainy season ends in February?

With our NGO By Life Connected, we want to create an active connection and balance between nature and people. We believe that creating a sustainable existence together with local partners will benefit both people and nature. That's why we embarked on an adventure in April 2019 to find out in what creative ways we can achieve this balance. And where can you better implement this issue than on the border where people and nature come together? We have settled on the outskirts of the second largest natural park in Africa, Kafue National Park in Zambia. To get a picture, this park including buffer zone is 1.5 times the size of the Netherlands!

Our cottage in the village of Nalusanga with some friends.

In recent months we have worked hard to officially announce that ... * drum roll * ... there is a complete project plan on the table! This plan consists of two phases; the 'Farm to Table' Initiative and the 'Waste to Wealth' Initiative. Combined, these initiatives will create a circular system in which farm products from our village are sold to tourism and nature conservation organizations in the national park. Their waste is then collected and processed locally and sustainably into new products.

Why is helping local people so important to us?
Many Zambians around the park live in extreme poverty. We are often asked if we have any money left over for food or medicine. It is very difficult for us to say no (so we usually don't). Some people ultimately choose to support their families by, for example, illegal poaching in the National Park. The result is that animal density in this park is very low and that the numbers keep decreasing. For the people there are simply no or too few sustainable ways of income in this village. But we think we have found a way to change that together with the community. By setting up a logistics supply and waste collection service with the local people for organizations in the nature park, we can make a difference in several areas:
                   · Products (vegetables, fruit, etc.) currently purchased in the capital are purchased from local farmers through this service
                                    so that the money stays in the community;
                   · The waste is collected, sorted and stored in Nalusanga where it can be reused by new, local companies;
                   · CO2 is saved because organizations no longer only supply themselves and their waste is processed in a sustainable way;
                   · We can encourage women to have just as many opportunities as men;
                   · Most importantly, the local residents of Nalusanga have more sustainable alternatives than poaching to support their
                                    families.

Nice plan right? And we would naturally like to start as soon as possible! However, in the meantime we have almost completely exhausted our own savings with the preparations for this project. We have made requests for all kinds of organizations for the 'big money' (think of € 100,000), but we can already make a good start with a little help from you. With this fundraising campaign we want to raise money for the project, but also partially to ensure that we can stay in Zambia long enough to actually carry out the project. The great thing is that we don't need much; transport, rent and food costs us only € 750 per month.

In preparation for the major project, we want to invest the majority of donations in setting up a demonstration farm. The purpose of this is that we can show local farmers how to produce fruit and vegetables (such as broccoli and strawberries) that are not known to them so that they can eventually sell a wider variety of products to the organizations in the park.

And of course we want to put as much of the money into the project as possible, so the more we collect, the better! Will you join us?

 GoFundMe Guarantee

Only donations on our platform are protected by the GoFundMe Guarantee. Learn more.

 • Anonymous 
  • €250 
  • 6 mos
 • Aleiah van der Zant 
  • €100 
  • 17 mos
 • Anonymous 
  • €100 
  • 18 mos
 • Anonymous 
  • €45 
  • 18 mos
 • Anonymous 
  • €45 
  • 18 mos
See all

Organizer

Kellie Bocxe 
Organizer