Help Gery to walk again!

Dutch text below / Nederlandse tekst onderaan.

Gery used to be a self-employed photographer, scuba diver, scuba diving instructor and volunteer diver for Ghost Fishing and Project Baseline until she lost consciousness after a dive in September 2016.She had just bought a new place to live, with her partner Ted, and they were in the middle of renovating their new house, when they went to Sardinia for a short holiday.

After a well-executed technical dive, Gery surfaced in a happy mood. However, after climbing on board, Gery lost consciousness. Apparently, a tiny hole in her heart had caused a shunt and bubbles ended up in her brain. Gery was in coma when she reached the hospital and hyperbaric centre.

The following days, she was kept in an induced coma while undergoing 8 long treatments in the hyperbaric chamber. After 18 days, she was transferred to The Netherlands, where she slowly regained consciousness. After another 22 days in hospital, she was moved to a specialised rehabilitation centre. At this time, she could not talk, or move any part of her body. During the following 5,5 months in rehab, she learned to speak again, to read, and to sit. Slowly also her arms and legs started to move.

Seven months after the accident, she finally returned home. Still unable to walk or perform any basic activity.

Therapy continued at a specialised physiotherapy centre. Fortunately she continued to progress.

In 2018, her medical insurance granted her permission to go to Spain, to a specialised clinic, for intensive neurological rehabilitation. Instead of the usual half an hour per day, she now had 3 hours therapy a day, 5 days a week. She received intensive treatment for 2 months, in Feb-March and Oct-Nov 2018. During this time, she progressed very well. She hopes to go again end 2019 or early 2020.

Now, back home in The Netherlands, she trains with several physiotherapists nearly every day. But because the insurance only covers physiotherapy for maximum half an hour per day, any additional therapies are at her own cost.

Currently, she pays for a specialised personal trainer to work with her, three times a week. Together, they work on posture, endurance, strength, and of course her biggest goal: learning to walk again.
There are several other types of therapy that can speed up Gery’s progress: ‘Functional Myofeedback’ is a specialised training form that could help Gery to get rid of spasticity, mostly present in her left leg and foot and hindering her in standing and learning to walk (especially when getting tired). If money allows, she would like to get this training, where we estimated to need 3 weeks to get the desired results. Next to all the physical work, she follows a treatment called ‘neurofeedback’. An interesting therapy or training, that helps the brain regulate brain activity and communication between parts of the brain. As soon as she started neurofeedback training, she started to improve.  Gery continues to make progress, and there is reason to believe she will walk again and will be able to take part in life again. But it will take a lot of time, effort and money. Unfortunately, her savings are depleting, with no income she cannot pay for the expensive therapies and trainers… Gery needs your help to get back on her feet and take part in life. Besides being able to walk, her dream is to get back to her job as a photographer and make her own living.

We have estimated the costs for this year:

Specialised personal training 2019 + 2020           10.000
Neurofeedback training 2019 + 2020                  6000
Functional Myofeedback  2020                         3600
Flight tickets to Spain 2019                               680
Total 2019 and 2020                                   20.280


Nederlands:

Gery was een zelfstandige fotograaf, duiker, duikinstructeur en vrijwillige duiker voor Ghost Fishing en Project Baseline tot ze het bewustzijn verloor na een duik in september 2016.

Ze had net een nieuwe woning gekocht, samen met haar partner Ted, en ze waren halverwege de renovatie van hun nieuwe huis, toen ze naar Sardinië gingen voor een korte vakantie.

Na een goed uitgevoerde technische duik kwam Gery blij en enthousiast boven. Nadat ze aan boord geklommen was verloor Gery echter het bewustzijn. Blijkbaar had een klein gaatje in haar hart een shunt veroorzaakt en kwamen er bellen in haar hersenen terecht. Gery was inmiddels in coma toen ze het ziekenhuis en het hyperbare centrum bereikte.

De volgende dagen werd ze in een geïnduceerde coma gehouden terwijl ze 8 lange behandelingen in de hyperbare kamer onderging. Na 18 dagen werd ze overgebracht naar Nederland, waar ze langzaam weer bij bewustzijn kwam. Na nog eens 22 dagen in het ziekenhuis werd ze verplaatst naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum. Op dit moment kon ze niet praten of enig deel van haar lichaam bewegen. Gedurende de volgende 5,5 maanden in revalidatie leerde ze weer praten, lezen en zitten. Langzaam begonnen ook haar armen en benen te bewegen.

Zeven maanden na het ongeluk keerde ze eindelijk terug naar huis. Nog steeds niet in staat om te lopen of enige basale activiteit uit te voeren.


In 2018 gaf haar zorgverzekering haar toestemming om naar Spanje te gaan, naar een gespecialiseerde kliniek, voor intensieve neurologische revalidatie. In plaats van het gebruikelijke half uur per dag, kreeg ze nu 3 uur therapie per dag, 5 dagen per week. Ze kreeg 2 keer 2 maanden een intensieve behandeling, in februari-maart en oktober-nov 2018. Gedurende deze periode ging ze heel goed vooruit. Ze hoopt eind 2019 of begin 2020 weer te gaan.

Nu, thuis in Nederland, traint ze bijna elke dag met verschillende fysiotherapeuten. Maar omdat de verzekering alleen fysiotherapie dekt voor maximaal een half uur per dag, zijn eventuele aanvullende therapieën voor eigen rekening.

Momenteel betaalt ze voor een gespecialiseerde personal trainer om drie keer per week met haar samen te trainen. Samen werken ze aan houding, uithoudingsvermogen, kracht en natuurlijk haar grootste doel: weer leren lopen.

Er zijn verschillende andere soorten therapie die de vooruitgang van Gery kunnen versnellen:

• ‘Functionele myofeedback’ is een gespecialiseerde trainingsvorm die Gery kan helpen om spasticiteit te verminderen of kwijt te raken, meestal aanwezig in haar linkerbeen en voet en haar belemmert in staan ​​en leren lopen (vooral als ze moe wordt). Als het geld het toelaat, zou ze graag deze training willen volgen, waar we naar schatting 3 weken nodig hebben om de gewenste resultaten te krijgen.

• Naast al het fysieke werk volgt ze een behandeling die ‘neurofeedback’ wordt genoemd. Een interessante therapie of training, die de hersenen helpt bij het reguleren van hersenactiviteit en communicatie tussen delen van de hersenen. Zodra ze begon met neurofeedback-training, begon ze te verbeteren.

Gery blijft vooruitgang boeken en er is reden om te geloven dat ze weer zal lopen en weer aan het leven zal kunnen deelnemen. Maar het kost veel tijd, moeite en geld.

Helaas droogt haar spaargeld op, zonder inkomsten kan ze de dure therapieën en trainers niet betalen ...

Gery heeft jouw hulp nodig om weer op te staan ​​en deel te nemen aan het leven. Naast het kunnen lopen, is haar droom om terug te keren naar haar baan als fotograaf en haar eigen boterham te verdienen.

We hebben de kosten voor dit jaar geschat:

Specialised personal training 2019 + 2020           10.000
Neurofeedback training 2019 + 2020                  6000
Functional Myofeedback  2020                         3600
Flight tickets to Spain 2019                               680
Total 2019 and 2020                                   20.280

facebook.com/climbingupfromthedeep Fundraising team: Stichting Climbing Up From The Deep (2)

Ted Huikeshoven
Organizer
De Zilk, NL
Rianne Teule
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.