Help Geke aan haar hulphond!

Scroll down for English


Wie is Geke?

Geke is 49 jaar oud en heeft een zeer bewogen leven gehad en ondervindt nog dagelijks de gevolgen hiervan. Als jong kind van 6 jaar heeft zij een zwaar ongeluk gehad waardoor ze 2 jaar in coma heeft geleden met lange revalidatieperiode. De restverschijnselen zijn vandaag de dag nog steeds aanwezig. Haar vader is overleden toen Geke 3 jaar oud was. De nieuwe vriend van haar moeder was alcohol verslaafd, waardoor Geke en haar zus uit huis zijn geplaatst. Geke is daarna in een ander gezin dan haar zus geplaatst, waar ze tot haar 18 e een erg vervelende tijd heeft gehad. Ze werd daar onder andere mishandeld en misbruikt, wat tot zwangerschap heeft geleid en op haar 14e het kind ook heeft af moeten staan. Door deze gebeurtenissen heeft zij een PTSS overgehouden waardoor ze het vertrouwen in de medemens voor een deel is verloren.

De (assistentie)hond
Huisdieren spelen een belangrijke rol in haar leven, vooral de (voor)liefde voor de Dobermann is erg sterk. Deze honden hebben haar rust en troost gegeven en ze heeft ook meerdere Dobermannen gehad met haar man. 
Helaas is de laatste Dobermann van Geke in 2017 overleden. Een maand later is Geke zelf onderuit gegaan door een hartinfarct en vermoedelijk een herseninfarct, wat tot blijvende schade aan haar ogen heeft geleid. Tevens beïnvloedt de PTSS haar hemianopsie (half gezichtsveld blind) en nystagmus (oogafwijking, ook wel trilogen of wiebelogen genoemd) waardoor Geke erg onzeker wordt en niet veel meer alleen buitenshuis komt.

Vergoeding/opleiding tot assistentiehond
Geke heeft bij de WMO vergoeding aangevraagd voor een assistentiehond, maar de WMO heeft dit helaas afgewezen. Haar ogen zijn niet slecht genoeg volgens gestelde criteria, en een PTSS assistentiehond (en opleiding) wordt niet vergoed.
Bultersmekke is bereid om samen met Geke een Dobermann op te leiden als officieel erkende assistentiehond waarmee Geke haar zelfredzaamheid terug krijgt en minder afhankelijk hoeft te zijn van andere mensen.

De kosten
De opleiding van een, als officieel erkende assistentiehond, kost €19.031,40. Dit is inclusief jaarlijkse herhalingstest en voortgangsbegeleiding gedurende het gehele werkzame leven van de hond. Geke legt zelf €10.031,40 in. Het restant bedraagt dus €9.000

Bijlagen
In de bijlagen vindt u het volgende;
- Bericht van behandelende psychiater die hulphond/assistentiehond adviseert
- Folder van Bultersmekke met informatie en kosten van opleiding tot assistentiehond

Wie ben ik?
Ik ben Corné en ken Geke niet persoonlijk. Haar bericht kwam toevallig voorbij en ik werd onder andere gegrepen door het feit dat Geke het vertrouwen in de medemens veelal verloren is. Dit moet teruggewonnen worden! Daarnaast gezien het verleden van Geke vind ik dat Geke nu geholpen mag (en moet worden) om gelukkig te blijven, samen met haar nieuwe assistentiehond!
Laten we Geke samen laten zien dat de medemens ook goed kan zijn!

Start opleiding
Het plan is om direct te starten met de opleiding met een 12 weken oude puppy. Uiteraard is geen specifieke datum te noemen wanneer pups geboren worden en dus is de startdatum ook niet specifiek te benoemen. Zoals het er nu naar uit ziet, kan en wil men beginnen met de opleiding vanaf begin 2021, vandaar dat we de datum om het  resterende bedrag op te halen op  01-02-2021 hebben gezet. English

Who is Geke?

Geke is 49 years old and has had a very eventful life and still experiences the consequences every day. As a young child of 6 years old, she had a serious accident, causing her to suffer in a coma for 2 years, resulting in a long rehabilitation period. The sequelae are still present today. Her father passed away when Geke was 3 years old. Her mothers new boyfriend was addicted to alcohol, which forced Geke and her sister out of the home. Geke was then placed in a seperate family than her sister, where she had a very unpleasant time until she was 18. Among other things, she was assaulted and abused, which led to pregnancy and also had to give up the child when she was 14. These events left her with a PTSD, as a result of which she partly lost confidence in humanity.

The (service) dog
Pets play an important role in her life, especially the love for the Dobermann is very strong. These dogs have given her peace and comfort and she has also had several Dobermanns with her husband. 
Unfortunately, Geke's last Dobermann passed away in 2017. A month later, Geke herself collapsed due to a heart attack and presumably a cerebral infarction, which resulted in permanent damage to her eyes. The PTSD also affects her eyesight (half field of vision blindness) and nystagmus (eye anomaly, repetitive, uncontrolled movements) which makes Geke very insecure and thus doesn’t
motivate her to go out alone much anymore.

Compensation / training for service dog
Geke has applied for compensation for an assistance dog at the WMO, but the WMO has unfortunately rejected this. (WMO is a national law regarding Social Support) Her eyes are not bad enough by set criteria, and a PTSD assistance/service dog (and training) is not reimbursed. Bultersmekke (a dog training center specialized in Assistancedogs/Servicedogs) is willing to train a
Dobermann together with Geke as an officially recognized assistance/service dog with which Geke regains her self-reliance and thus be less dependent on other people.

Costs
The training of an officially recognized assistance dog costs €19.031,40. This includes an annual repeat test and progress supervision throughout the dogs working life. Geke puts in €10.031,40 herself. The remainder is therefore €9,000

Attachments*
In the appendices you will find the following;
- Message from treating psychiatrist who advises service dog / assistance dog
- ‘Flyer’ from Bultersmekke with information and costs of training to become an
assistance/service dog

*If requested I can translate this for you in English.

Who am I?
I am Corné. I do not know Geke personally, however, her message happened to pass me by coincedence and I was moved by, among other things, the fact that Geke somewhat lost confidence in humanity. This must be recovered! In addition, given Geke's past, I am convinced that Geke deserves the help to stay happy, together with her new assistance dog! Let’s show Geke that humanity can be good too!

Start of the training
The plan is to start training immediately when the puppy reaches the age of 12 weeks. Obviously, one can't predict the specific date the puppies will be born and therefore the start of the training can't be specified to a date too. As of now our prediction to start with the training with the 12 weeks old puppy is at the start of 2021, hence the target date for the remaining €9.000 is 01-02-2021.


Bijlagen/Attachments
51821430_1602402702739936_r.jpeg51821430_1602402722998314_r.jpeg51821430_1602403080414940_r.jpeg51821430_1602403117160910_r.jpeg

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • €10 
  • 4 d
 • Gerko Warmink 
  • €5 
  • 4 d
 • Anonymous 
  • €50 
  • 4 d
 • Anonymous 
  • €55 
  • 4 d
 • Anonymous 
  • €5 
  • 9 d
See all

Organizer

Geke Schuring 
Organizer
Assen, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more