Geef Carli een stukje van haar leven terug

*** For English (incl. the video) please scroll down ***

Carli, een goede vriendin van mij, is al bijna vier jaar ernstig ziek en aan bed gekluisterd. Er is zeer weinig tot geen kans op verbetering van haar gezondheid, maar aan haar leefsituatie kan wél wat gedaan worden. Daarom ben ik een geldinzamelingsactie gestart om er voor te zorgen dat zij en haar gezin kunnen verhuizen naar een voor hen zo geschikt mogelijke woning. Jullie steun is hard nodig!

[De tekst in bovenstaande video verwijst naar de link van deze fundraiser-pagina]

Bijna vier jaar geleden is Carli (destijds 33) tijdens haar zwangerschap en bij de bevalling ernstig ziek geworden. Door o.a. een levensbedreigende sepsis (een ernstige reactie van het lichaam op een infectie, die kan leiden tot orgaanfalen, weefselschade en sterfte) is er veel schade aangericht in haar lichaam en sindsdien voelt zij zich continu duizelig, misselijk en extreem moe. Carli kan licht en geluid nauwelijks meer verdragen en ze heeft daarnaast ook veel pijn aan zenuwen, spieren en gewrichten. Elke kleine inspanning maakt dit allemaal nóg heviger. Ze kan bijna niks meer en brengt 99% van haar tijd alleen door, op bed in een donkere kamer, terwijl haar man (Dario) en haar zoontje van drie vooral beneden werken/leven.

De afgelopen jaren is na vele onderzoeken de lijst met diagnoses flink gegroeid, waarbij de ene nog vreselijker is dan de andere en met zeer weinig tot geen kans op verbetering. Alsof dit nog niet erg genoeg is, blijkt haar zoontje ook gezondheidsproblemen te hebben. Hij heeft al de nodige akelige onderzoeken en ziekenhuisopnames achter de rug en er staat hem nog meer te wachten. Daarbij kon en kan Carli zelden mee naar het ziekenhuis om hem te steunen, omdat ze daar zelf te ziek voor is. Een situatie als deze is nauwelijks voor te stellen en is hartverscheurend.

Een tijd geleden was daar ineens één lichtpuntje: Na vele teleurstellingen bij de lange zoektocht naar een geschikte woning, werden Carli en haar gezin uiteindelijk ingeloot voor een bungalow-bouwproject en zouden daarmee eindelijk gelijkvloers en rolstoelvriendelijk kunnen gaan wonen! Dit betekent dat Carli wat meer onderdeel van het gezin kan zijn en haar zoontje daadwerkelijk kan zien opgroeien.

Het gaat om een woning zonder drempels, met bredere deuropeningen en genoeg ruimte om te kunnen keren met een rolstoel zodat Carli af en toe ook de slaapkamer uit kan. Ook zou er goede verduisterende zonwering geplaatst kunnen worden, zodat Carli geen lichtprikkels meer krijgt. Daarnaast zou er een ligbad kunnen komen, zodat ze af en toe haar pijn wat kan verlichten. Dit gebeurt momenteel met teiltjes op bed… Verder komt de bungalow bij een park te liggen en zal het een eigen tuintje hebben. Dit is heel fijn voor Carli’s man en hun zoontje omdat zij óók aan huis gebonden zijn, aangezien Carli constante zorg nodig heeft.

Helaas zijn na de inloting de hypotheekrente en de prijzen van de bouwmaterialen voor het huis dusdanig gestegen dat het project ineens financieel niet meer haalbaar is. Ik hoop middels deze geldinzamelingsactie er voor te kunnen zorgen dat ze hun mooie plan tóch kunnen voortzetten en daarmee Carli een klein beetje van haar leven terug te kunnen geven.

Ik voel me als vriendin volstrekt machteloos en zou zo graag iets voor Carli willen betekenen. Ik zou jullie daarom heel dankbaar zijn voor donaties, zowel groot als klein! Alles helpt en het gebaar alleen al zou Carli heel goed doen, dat weet ik zeker!

Andere manieren om te helpen kunnen zijn: het delen van deze pagina en/of spulletjes te verkopen ten behoeve van Carli.

Heel veel dank en liefs,
Eveline


Toelichting van het doelbedrag:

Het doelbedrag van 95.000 euro is (in combinatie met maximale eigen inleg) nodig om de bouw van de beoogde aangepaste woning voor Carli door te kunnen laten gaan. Deze woning bevat:
 • bredere deuren en deuropeningen
 • extra ruimte om met de rolstoel te kunnen keren
 • drempelvrije vloeren
 • aangepast sanitair
 • verduisterende externe zonwering (omdat Carli geen licht meer kan verdragen)
 • etc.

Als het doelbedrag voor de bungalow onverhoopt niet behaald wordt kan het plan helaas niet doorgaan. In dat geval wordt het opgehaalde bedrag ingezet om Carli’s kwaliteit van leven op andere wijze te vergroten. Bijvoorbeeld d.m.v. aanpassingen in en aan de huidige woning. Rolstoelvriendelijk maken is daar helaas niet mogelijk, maar er wordt dan gefocust op wat wél kan, zoals:
 • het verbouwen van de begane grond (om een afgesloten plek te creëren waar Carli kan verblijven)
 • verduisterende buitenzonwering (zodat ook de rest van de begane grond toegankelijk wordt voor Carli)
 • aangepast sanitair en/of infraroodcabine voor pijnbestrijding
 • elektrisch regelbaar thuiszorg bed
 • etc.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
THE ENGLISH VERSION STARTS HERE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Give Carli back a little bit of her life

Carli, a good friend of mine, fell seriously ill almost four years ago and has been bed bound ever since. Regretfully, there is very little to no chance of improvement in her health, but her living situation and remaining quality of life can definitely be improved. Therefore I’ve started a fundraising campaign to make sure that she and her family can move to a house that is better suited to Carli’s needs and care. Your support is very much needed here!

[The text in the video above refers to the link to this fundraiser page]

Close to four years ago Carli (33 at the time) fell seriously ill during her pregnancy and delivery. Among other things, Carli suffered from sepsis (a severe life-threatening illness caused by the body’s extreme response to infection, often leading to a cascading chain of dysfunctions). As a result, a lot of damage was done to her body and ever since she has felt constantly dizzy, nauseous and extremely tired. Carli can hardly tolerate light and sound anymore and she also has a lot of pain in her nerves, muscles and joints. Despite Carli’s determination, every effort results in her feeling more and more sick. She can hardly do anything anymore and spends 99% of her time alone, on her bed in a darkened room, while her husband and her now three-year-old son mainly live/work downstairs.

Over the past four years, after many medical examinations, the list of diagnoses has grown considerably, some even worse than others and with very little to no chance of improvement. As if this wasn't bad enough, her young son also appears to have health problems. He has undergone various unpleasant medical examinations and hospitalizations and there are still more to come. Carli can rarely go to the hospital to support him, because she is too sick herself to do so. A situation like this is hard to imagine and heartbreaking.

A while ago, all at once, there was a ray of hope: After many disappointments during a long search for a suitable house, Carli and her family were selected for a bungalow construction project, finally enabling them to live on ground floor level and in a wheelchair-friendly home! This means that Carli can be part of the family a bit more and can actually see her young son grow up.

The bungalow would be a home without thresholds, with wider doorways and enough room to turn around in a wheelchair so that Carli can get out of the bedroom every now and then. Good sun-blocking blinds need to be installed so that Carli would no longer receive light stimuli and placing a bathtub would enable her to occasionally relieve her pain (this is currently being done with plastic tubs). Additionally, the bungalow will be located alongside a park and it will have its own little garden. This is very nice for both Carli’s husband and their son as they are also housebound since Carli needs constant care.

Unfortunately, after having been selected for this house, the mortgage interest rates, as well as the prices of the building materials have risen so much that overnight the project is no longer financially within their reach. With this fundraiser I hope to enable them to continue with their beautiful plan and give Carli back a little bit of her life.

As a friend, I feel completely powerless and I would love to do something for Carli. Therefore I would be very grateful for donations, both large and small! Anything is helpful and I am sure that the mere gesture would do Carli a lot of good!

Other ways to help can be: sharing this page and/or selling stuff for the benefit of Carli.

Many thanks for your support!

Love,
Eveline


Explanation of the target amount:

The target amount of €95,000 (in combination with the maximum personal contribution) is necessary to allow the construction of the intended adapted house for Carli to go ahead. The adaptations include:
 • wider doors and doorways
 • extra space to be able to turn around in a wheelchair
 • threshold-free floors
 • adapted sanitary facilities
 • blackout blinds (because Carli can hardly tolerate light)
 • etc.
If the target amount for the bungalow will not be reached, the plan can not co ahead. In that case, the amount raised will be used to improve Carli's quality of life in a different way. For example by making adjustments in and to her current house. Unfortunately, making her current home wheelchair-friendly is not possible, but the focus will be on what cán be done, such as:
 • adjust the ground floor (to create an enclosed area where Carli can stay)
 • blackout blinds (to make the rest of the ground floor accessible for Carli)
 • adapted sanitary facilities and/or infrared cabin for pain relief
 • electrically adjustable medical bed
 • etc.
 • Anonymous 
  • €350 
  • 23 d
 • Anonymous 
  • €250 
  • 25 d
 • Anonymous 
  • €5 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €80 
  • 1 mo
 • Rodney Bronkhorst 
  • €5 
  • 1 mo
See all

Organizer and beneficiary

Eveline J. 
Organizer
Beverwijk
Carli DL 
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.