From Waste to Wealth in Kafue National Park Zambia

See English version below.

Wil je alleen geld aan óns doneren en geen fooi toevoegen voor GoFundMe, klik dan tijdens doneren op "Ander" en typ €0,00.

Afval recyclen en opnieuw waarde geven:

Een jaar later! We zijn mega dankbaar voor elke bijdrage, groot of klein. Met dit geld kunnen we eindelijk de tweede fase van ons project in Zambia starten “van Afval naar Inkomst”:

- 1 afvalverwerkingswerkplaats bouwen van gerecycled materiaal - Ecobricks
- 1 afvalopslag en uitsorteercentrum bouwen
- Jaarsalaris coördinator van afvalopslag en uitsorteercentrum
- 1 versnipperaar kopen om plastic afval klein te maken voor verwerking tot nieuwe producten
- 300 potloden en schriften kopen voor schoolkinderen die plastic afval inleveren
- Vrouwen trainen in het starten van hun eigen onderneming met afval als grondstof

Een succesverhaal!

Een jaar later… Vorig jaar hebben we via crowdfunding geld opgehaald om onze projecten in duurzame ontwikkeling en natuurbehoud van de grond te krijgen. Ons doel, betrek de lokale bevolking bij natuurbehoud en laat ze er het profijt van zien, zodat stropen en andere illegale activiteiten verminderen of zelfs verdwijnen.

En wat een mega succes was de vorige actie dankzij jullie. Met de opbrengst van vorig jaar zijn we een geweldig project gestart in de Nalusanga-gemeenschap naast Kafue National Park in Zambia. In tegenstelling tot voorgaande jaren, voorziet de lokale bevolking nu de organisaties in het nationale park van verse boeren producten. En niet alleen de ‘gewone’ groenten, maar ook bijvoorbeeld champignons, pesto’s en jam komen nu uit de gemeenschap! En allemaal biologisch geproduceerd. Het basismodel van dit project staat na een jaar stevig in de schoenen en is er klaar voor om groter te worden zodra het toerisme terugkomt en de vraag weer toeneemt. Dat geeft ons de kans om te focussen op volgende stap: het ontwikkelen van het afvalverwerkingsgedeelte van de kringloop.

53141248_1607464218705631_r.jpegHet Waste to Wealth-initiatief

We willen dit jaar één van de grootste uitdagingen wereldwijd op een kleine schaal proberen te tackelen; afval. Als onderdeel van dit project gaan we het afval vanuit de organisaties in Kafue Nationaal Park én het afval vanuit de dorpen verzamelen. In Nalusanga wordt het opgeslagen, gesorteerd en hergebruikt (upcycled) door lokale afvalverwerkingsbedrijven. Een belangrijk onderdeel van dit initiatief is het onderwijzen van de lokale gemeenschap over zwerfafval en recycling. Hiermee beginnen we in Nalusanga-gemeenschap waar momenteel een grote afvalberg is naast de entree van Kafue Nationaal Park ligt. Vanuit dit initiatief verwachten we de volgende resultaten:

- Werkgelegenheid creëren. Creëren van duurzame, toerisme gerelateerde banen via afvalverwerkingsbedrijven.
- Lokaal bewustzijn creëren van de gevolgen van zwerfafval aan zowel kinderen als volwassenen.
- Minder zwerfafval in de gemeenschap en het verwijderen van de enorme afvalstapel bij de entree van Kafue National Park.
- Duurzame verwerking van afval van GKE-belanghebbenden in plaats van verbranding / storten; upcycled door de lokale bevolking of naar een recyclingbedrijf in Lusaka gebracht.

53141248_1607462086105731_r.jpegJohn, één van de weeskinderen die in de tuin helpen, met een voorbeeld van hoe hij een wijnfles gerecycled heeft tot een glas. Als voorproefje voor het Waste to Wealth initiatief!

Welke voordelen levert dit project op voor de lokale mensen?

Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor dit project voordelen creëert. Lokalen hebben nu niet alleen de mogelijkheid om hun boerenproducten aan een extra, goedbetalende markt te verkopen, maar het inzamelen van afval creëert nu nog een extra kans. Deze ‘gratis’ grondstof kan worden gebruikt om nieuwe hoogwaardige producten te maken, zoals prachtige lampen of kunst voor aan de muur, maar ook zoiets simpels als een drinkglas vanuit wijnflessen. Op deze manier kunnen we een grote groep mensen helpen om op een duurzame manier een inkomen te verdienen met een altijd aanwezige grondstof. Door een markt te bieden voor hun producten (zowel boerderijproducten als de kunst), wordt de diversiteit van het levensonderhoud en dus de veerkracht van de gemeenschap vergroot. Dit betekent dat de kans dat leden van de gemeenschap moeten overschakelen op niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen zoals stroperij en ontbossing, afneemt.

En ook voor de lodges zijn er vele voordelen. Zo kunnen ze adverteren met lokaal geproduceerde producten en duurzaam afvalbeheer, waardoor ze meer toerisme aantrekken en de lokale én nationale economie laten groeien. Er zal minder vervuiling zijn, omdat er minder afval lokaal wordt verbrand (in de natuurgebieden) of op stortplaatsen wordt gestort, wat weer positief is voor de dieren in het gebied (zie foto van olifantenpoep). En het imago van de ingang van Kafue National Park zal mega worden opgeschoond door het verwijderen van de afvalberg en het zwerfafval in de openbare ruimtes, waardoor het voor toeristen aantrekkelijker wordt om in het dorp te stoppen en dingen te kopen op de lokale markt.

53141248_1607462568246604_r.jpegAfval langs de weg door het nationale park. Plastic gevonden in olifantenpoep. Afval van 1 van de lodges.

--- English version ----

If you only want to donate to us and not to the GoFundMe, click on "Other" during donation and type € 0.00

Recycling waste and upcycling:

One year later, time for the next project! We are very grateful for every contribution, large or small. With this money we can finally start the second phase of our project in Zambia “from Waste to Wealth”:

- Building 1 waste processing workshop from recycled material - Ecobricks
- Build 1 waste storage and sorting center
- Annual salary coordinator of waste storage and sorting center
- Buy 1 shredder to shred plastic waste for processing into new products
- Buy 300 pencils and exercise books for school children who hand in plastic waste
- Training women to start their own business with waste as a raw material

One year later… Last year we started a fundraising campaign to get our community conservation projects off the ground. And what an amazing response did we have! With last year’s crowdfunding money we have started an amazing project in Nalusanga community next to Kafue National Park. Locals are now supplying the organizations in the national park with fresh produce. And not just the ‘normal’ vegetables, but even mushrooms, pesto’s and jam are now coming from the community! And all organically produced. The basic model of this project is now well-developed and ready to grow bigger as soon as tourism comes back and the demand increases. That gives us the chance to move to the next step: developing the waste-processing part of the cycle.

53141248_1607464191157346_r.jpegThe Waste to Wealth initiative

This year we want to try to tackle one of the biggest challenges worldwide (but on a small scale); waste. As part of this project we are going to collect the waste from the organizations in Kafue National Park and the waste from the villages. In Nalusanga it will be stored, sorted and reused (upcycled) by local waste management companies. An important part of this initiative is educating the local community about litter and recycling, starting with Nalusanga community where currently there is a large waste pile next to the gate into Kafue NP. Overall, the Waste to Wealth Initiative had the following expected outcomes:

- Job-creation. Creation of sustainable, tourist related jobs through waste-processing companies.
- Local awareness of consequences of littering from children to adults.
- Less littering in community and removal of large waste pile at Kafue National Park entrance gate.

- Sustainable processing of waste from GKE stakeholders instead of burning/landfill; upcycled by locals or brought to a recycling company in Lusaka.

53141248_160746313366039_r.jpegJohn, one of the orphans helping in the garden, with an example of how he recycled a wine bottle into a glass. As a taste of the Waste to Wealth initiative!

How does this project empower the local community?

There are various target groups for which this project creates benefits. Local community members are not just able to sell their farm products to a higher-paying market through the already present project, the waste collecting now creates an additional opportunity. With an extra ‘free’ resource that can be used to make new high-value products like interior art, they will be able to earn a sustainable living with a continuous resource. By providing a market for their products (both farm products, as well as arts and crafts), livelihood diversity and therefore community resilience is increased. This means the chance of community members having to switch to unsustainable use of resources like poaching and deforestation decreases.

Besides improving their sustainable footprint, there are also other advantages for the lodges. For example, they will be able to advertise with locally sourced products and sustainable waste-management, thereby attracting more tourism and growing the local ánd national economy. There will be less pollution, because less waste is locally burned (inside wildlife areas) or dumped on landfills, which is also positive for the wildlife (see picture of elephant dung with plastic). And finally, the image of the entrance into Kafue National Park will also be uplifted with the removal of the waste pile and littering in public areas, making it more attractive for tourists to stop in the village and buy from the local market.

53141248_160746317646099_r.jpegTrash along the road through the national park. Plastic found in elephant poo. Waste from one of the lodges.

Donations

 • Creavorm Ari Bocxe 
  • €1,111 
  • 18 d
 • Yoeril Groot 
  • €10 
  • 24 d
 • Anonymous 
  • €300 
  • 25 d
 • Jeff Allen 
  • €75 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €25 
  • 1 mo
See all

Organizer

Kellie Bocxe 
Organizer
Mijdrecht, NL
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more