Free Pottery School For the Youngsters of Tavush

Հայերեն տեքստը կարող եք գտնել ներքևում․ 

In the regions of Armenia youngsters face a lot of problems, such as choosing a career, lack of occupations, qualified specialists and  educational centers. A vast number of them  move  the capital city or  abroad because of unemployment and lack of interest. So, according to the statistics of the  1st of July, 2020 the population of Yerevan has had an increase of 6600 people compared to the 1st of July, 2019. While at the same period the population of Armenia has had an increase of only  1400 people. To alleviate this and such problems we, a couple of young potters Ani and Andranik,  suggest a solution through a project named “Young Potters of Tavush”. The project implies the foundation of free pottery school-studio for the youngsters from Tavush region. 

According to the statistics Tavush is the third by decrease of population ( - 900 people during last year).  Tavush is located on the border and is observed by the enemy,Tavush is considered to be a dangerous place for children and youngsters, but we consider it to be a favorable place  of living and development. 

Our school will be based in Ijevan. It will provide its students with free knowledge and skills of pottery and business. So, the youngsters will be able to  set up their own business, they will obtain independence and confidence towards their future. 

We put the premium  on the fact that the potters will be able to create and earn their living staying in their hometowns.

The project consists of several following stages:
- recruitment and acceptance of youngster students.
- teaching pottery knowledge and skills.
- Sales organization by the initiators ( the whole income will be given to the youngsters).
- teaching business techniques and skills.
- creation of personal brands by the youngsters themselves and sales organizations on their own. 

The stages altogether last 1 year, and it is intended to include 12 youngsters. After the course all of them will have their own brand and a source of stable income.

The whole budget is 50.000 Euros:
- 36.000 euros for 200 sq. metres land 150 sq. metres building 
- 5.500 euros for renovation
- 8.500 euros - pottery equipment, accommodations  and materials (  3.800 euros - 3 pottery stoves, 1.900 euros for 2 pottery wheels,  700 euros for 1 tone of clay, 700 euros for 100kg of  glaze, 1.200 euros for the furniture, 200 euros for other minor materials).

We need your support  for the realization of the project “Youngsters Potters of Tavush” .

To join the fundraising you can make transfers to the following Ameriabank accounts 
1570 0267 6714 0100 AMD
1570 0267 6714 0101 USD 
Andranik Manukyan


Հայաստանի մարզերում պատանիները բախվում են մի շարք խնդիրների, ինչպիսիք են զբաղվածության, մասնագիտական կողմնորոշման, որակյալ մասնագետների և ուսումնական կենտրոնների պակասի խնդիրները։ Շատերը, դպրոցը կամ բուհը ավարտելուց հետո, տեղափոխվում են մայրաքաղաք կամ լքում են երկիրը աշխատանքի բացակայության և հետաքրքրությունների պակասի պատճառով։ Այսպես՝ 2019 թվականի հուլիսի 1-ի համեմատ, 2020 թվականի հուլիսի 1-ին մայրաքաղաք Երևանի բնակչության թիվն աճելի զգալիորեն՝ 6600-ով, սա այն դեպքում, երբ նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի ընդհանուր բնակչության թիվը աճել է ընդամենը 1400-ով։

Այս և նմանօրինակ խնդիրների մեղման նպատակով, մենք՝ երիտասարդ կավագործ զույգ՝ Անին և Անդրանիկը առաջարկում ենք լուծում՝ «Տավուշի պատանի կավագործներ» ծրագրի միջոցով․ այն է՝ հիմնում ենք կավագործության անվճար դպրոց-արվեստանոց Տավուշի մարզի պատանիների համար։ Ըստ վիճակագրության՝ Տավուշը բնակչության թվի նվազման տեսանկյունից 3-րդ տեղում է գտնվում (-900 մարդ՝ վերջին 1 տարվա ընթացքում)։  Տավուշը համարվում է սահմանամերձ և հակառակորդի կողմից դիտարկվող մարզ․ շատերը դիտում են Տավուշին որպես վտանգավոր շրջան երեխաների և պատանիների համար, սակայն մենք այն դիտարկում ենք որպես ապրելու և զարգացնելու բարենպաստ գոտի։

Մեր դպրոց-արվեստանոցը գործելու է Իջևան քաղաքում․ այն տրամադրելու է կավագործության և բիզնեսի անվճար գիտելիքներ ու հմտություններ։ Այսպիսով՝ պատանիները կունենան իրենց սեփական գործն ու եկամտի աղբյուրը, ձեռք կբերեն ինքնուրույնություն և վստահություն ապագայի նկատմամբ։ Առանցքային ենք համարում այն փաստը, որ պատանի կավագործները կկարողանան ստեղածագործել և ապրուստի միջոցը վաստակել՝ մնալով իրենց համայնքներում։ 

Բուն ծրագիրը բաղկացած է մի քանի փուլերից՝
- Պատանի ուսանողների հավաքագրում և ընդունում։
- Կավագործության ոլորտի գիտելիքների և հմտությունների փոխանցում։
- Վաճառքի կազմակերպում՝ նախաձեռնող թիմի կողմից (ողջ եկամուտը փոխանցելով պատանիներին)։
- Բիզնես գիտելիքների և հմտությունների փոխանցում։
- Պատանիների անհատական/թիմային բրենդների ստեղծում և վաճառքի կազմակերպում՝ հենց իրենց կողմից։
- Փուլերի ընդհանուր տևողությունը կազմելու է 1 տարի, և նախատեսվում է ամեն տարի ամբողջական ծրագիրն իրականացնել 12 պատանիների հետ։ Ցիկլի ավարտից հետո նրանք բոլորը կունենան իրենց բրենդն ու կայուն եկամուտի աղբյուրը։

Ծրագրի ողջ բյուջեն կազմում է 50․000 Եվրո՝
- 36․000 Եվրո - 200 քառակուսի մետր հողատարածք և 150 քառակուսի մետր շինություն
- 5․500 Եվրո - Վերանորոգում
- 8․500 Եվրո - Կավագործության անհրաժեշտ սարքավորումներ, գործիքներ և նյութեր (3800 եվրո՝ 3 կավագործության վառարան, 1900 եվրո՝ 2 բրուտագործական անիվ, 700 եվրո՝ 1 տոննա կավ, 700 Եվրո՝ 100 կգ ջնարակ, 1200 Եվրո՝ կահույք, 200 Եվրո՝ այլ մանր գործիքներ և նյութեր) 

«Տավուշի պատանի կավագործներ» ծրագրի իրականացման համար մենք ունենք ձեր աջակցության կարիքը։ 

Դրամահավաքին միանալու համար կարող եք նաև փոխանցումներ կատարել Ամերիաբանկի հետևյալ հաշվեհամարներին՝
1570 0267 6714 0100 AMD
1570 0267 6714 0101 USD 
Andranik Manukyan

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • €50 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €150 
  • 1 mo
 • Ruiz Clark 
  • €50 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €5 
  • 1 mo
 • Armen Saghatelyan  
  • €40 
  • 1 mo
See all

Fundraising team (3)

Armine Sahakyan 
Organizer
Sevilla, AN, Spain
Անդրանիկ Մանուկյան 
Team member
Raised €1,200 from 6 donations
Talin Saghdasaryan 
Team member
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more