Лісовий Майдан - Forest 'Maidan' in Brussels

(English version below)

Ліси України зникають. Зникають швидко.

І більша частина деревини йде до ЄС.

Ми - група людей, що проживають в Україні та хочуть організувати українську експедицію до Брюсселя з метою підвищення поінформованості в Європі про шкоду, заподіяну лісам та навколишньому середовищу України через експлуатацію дешевої української деревини в массовому та нестійкому масштабі європейськими компаніями.

Ми хочемо вимагати суттєвої виконавчої та регуляторної реформи, щоб запобігти нестабільному, а часто й нелегальному вивезенню української деревини в ЄС. Масштаби проблеми нещодавно були висвітлені в доповіді, опублікованій у липні минулого року британською неурядовою організацією Earthsight: https://www.earthsight.org.uk/complicitincorruption.
Таким чином, Єврокомісія обслуговує інтереси лісопромислових компаній ЄС, докладаючи всіх зусиль для тиску на Україну, щоб зняти заборону на експорт необробленої деревини (яку й так легко обходити) замість тиску на український урядс задля реформування його системно корумпованого сектору лісового господарства.

Близько 15 або 20 років тому в Європі пролунав протест проти нестійких рівнів імпорту нелегального лісу з тропічних країн. Це призвело до певного поліпшення регуляторних актів ЄС та їх застосування. Проте зараз Україна є найбільшим джерелом незаконного або нестійкого заготовлення лісу, що потрапляє до ЄС - випередивши всі тропічні країни разом. Ми вважаємо, що настав час краще оцінити цей факт в ЄС і що найкраще це зробити самим українцям, адже саме українські ліси та навколишнє середовище незворотно пошкоджені, а ЄС любить гордитися тим, що є другом та союзником України як країни, що нещодавно провела революцію на підтримку європейських демократичних цінностей. У західних ЗМІ Україна вже досить чітко представлена, але не в контексті катастрофічного впливу експлуатації ЄС лісів та навколишнього середовища як дешевого ресурсу - й настав час це змінити.

Ми бачимо це не лише як захист природної спадщини України, але й заходи, спрямовані на підтримку «зеленого» Європейського Союзу: союзу, який протистоїть нестабільній експлуатації лісів, що швидко зникають, та руйнуванню природного середовища в усьому світі.

Наш план полягає в тому, щоб взяти автобус або декілька автобусів з України в Брюссель, висловити протест та створити медіа-привід в процесі представлення наших вимог до самої Європейської Комісії. Ми також можемо зупинитися й провести акцію протесту у Відні, де базуються багато компаній (в основному австрійських) лісопромислових компаній ЄС і, можливо, також у Бонні. В місті Бонн базується штаб-квартира Лісової наглядової ради, і цей орган відповідає за підтвердження того, що українська деревина виробляється стійко, і ця функція не виконується ефективно.

На даний момент у нас немає твердої дати для нашої експедиції. Як тільки у нас буде достатньо коштів, щоб переконатися, що ми зможемо зробити цю ідею реальністю, ми зможемо зафіксувати дату та почати серйозно залучати людей. Якщо ми не зберемо достатньо грошей, щоб зробити це, або якщо ми не можемо здійснити експедицію з будь-якої іншої причини, ми повернемо гроші, які були надані.

Організовано спільно з ANOMALY,  Центр Моніторингу Влади  i  FERN


Приблизний графік та розрахунок витрат.

(Автобус з Києва о 17.00 > у Львові о 12.00 - учасники з Києва вночі сплять у Львові).

День 1.
Виїзд зі Львова о 7.00 ранку > у Відні о 4:00 вечора
                Демонстрація / медіа-привід у Відні з 17.00 по 19.00
                [Деякі з основних лісопромислових компаній, які імпортують українську деревину - без належного         
                нагляду ((згідно з звітом Earthsight) - такі, як Scweighofer, розташовані у Відні, тоді як більшість з них 
                розташовані в Австрії або мають австрійських власників, а австрійський посол в Україні намагається
                захистити ці компанії від обґрунтованої критики]
                Ніч - ночівля у Відні

День 2.
Виїзд з Відня о 6.00 ранку > Прибуття в Бонн о 4:00 вечора
                Демонстрація / медіа-привід у штаб-квартирі Лісової наглядової ради з 17:00 до 19:00
               [Схема лісової сертифікації, що проводиться FSC або «Лісовою наглядовою радою» показала себе
               катастрофічно неефективною в Україні - громадськість повинна знати, що маркування FSC на
               деревних виробах не гарантує, що вони не містять деревини, заготовленої в Україні неналежним
               чином.]
               Виїзд з Бонну о 20.00
               Ніч - ночівля в Брюсселі

День 3.
Демонстрація / медіа-привід у Брюсселі. Деталі плануються.
                Ніч - знову ночівля в Брюсселі.

День 4.
Виїзд з Брюсселя о 7.00 ранку > Прибуття до Львова о 12.00 опівночі.

             (Прибуття до Києва, 7:00 ранку, або київські учасники сплять у Львові перед від'їздом до Києва, тоді
              прибуття наступного дня.)


Витрати -
розбивка основних транспортних витрат:

Вартість поїздки на автобусі - 1 євро за милю (приблизна відстань)

Київ - Львів 550 км € 550

Львів - Відень 800 км € 800

Відень - Бонн 900 км € 900

Бонн - Брюссель 250 км € 250

Брюссель - Львів 1,650 км € 1,650

Львів - Київ 550 км € 550

Усього (Київ через Львів, Відень та Бонн до Брюсселя та назад) - € 4,700

Заробітна плата для водіїв за один день простою в Брюсселі - € 200

Також додайте до цього проживання водіїв та можливі витрати на проживання учасників.


The forests of Ukraine are disappearing. Fast.


And most of the timber is going to the EU.

We are a group of people based in Ukraine who want to organise a Ukrainian expedition to Brussels to raise awareness in Europe about the damage being done to the forests and environment of Ukraine through the exploitation of cheap Ukrainian timber on a massive and unsustainable scale by EU companies,

We want to demand stronger enforcement and regulatory reform to prevent the unsustainable levels, and often illegal nature, of the importation of Ukrainian timber into the EU. The scale of the problem has recently been exposed in a report published in July last year by the British NGO Earthsight: https://www.earthsight.org.uk/complicitincorruption  .
So far the EU commission has been serving the interests of EU timber companies: putting all its efforts into pressuring Ukraine to lift its (sadly much circumvented) ban on the export of unprocessed timber, rather than on pressuring the Ukrainian government to reform its systemically corrupt forestry sector.

15 or 20 years ago there was an outcry in Europe against the unsustainable levels of importation of often illegal timber from tropical countries. This resulted in some improvement in EU regulations and their enforcement. Now, however, Ukraine is the single biggest source of illegal or unsustainable timber coming into the EU – outstripping all the tropical countries combined. We believe it is time this fact was better appreciated in the EU and that the point would be best made by Ukrainians themselves since it is the Ukrainian forests and environment that are being irreversibly damaged and the EU likes to pride itself on being a friend and ally of Ukraine: a country that has recently had a revolution in support of EU democratic values. Ukraine already features in a quite a high-profile way in Western media but not in the context of the catastrophic impact of EU exploitation of Ukraine's forests and environment for a cheap resource : it is time that changed.

We see this as not only an action to defend the natural heritage of Ukraine but also an action to promote a 'greener' European Union: a Union that stands up against the unsustainable exploitation of fast disappearing forests and natural environment, all around the world..

Our plan is to take a coach, or coaches from Ukraine to Brussels and stage a protest and stunt for the media there, in the process of presenting our demands to the European Commission, itself. We may also stop off and stage a protest in Vienna where many of the (mainly Austrian) EU timber companies are based and possibly also in Bonn. Bonn is where the headquarters of the Forest Stewardship Council is based: this is the body mainly responsible for certifying that Ukrainian timber is sustainably produced, a function it is abjectly failing to fulfill in any effective way.

At the moment we have no firm date for the 'expedition'. As soon as we have enough funds to be sure we can make this idea into a reality we can fix a date and start to sign people up in earnest. If we do not raise enough money to do this, or if we are unable to undertake the expedition for any other reason we will refund any money donated up to then.

Organised in association with ANOMALYAuthorities Monitoring Centre  and FERN 


Provisional Schedule and Costs

(Bus from Kyiv, 5.00 pm > Lviv 12.00 – participants from Kyiv sleep overnight in Lviv).

Day 1 Leave Lviv 7.00 am > Vienna 4.00pm
           Demo/stunt in Vienna 5.00 > 7.00 pm
           [Some of the main timber companies importing Ukrainian timber – without due oversight according to the       
           Earthsight report – such as Scweighofer are based in Vienna while most of them are based in Austria or have
           Austrian owners and the Austrian ambassador to Ukraine has tried to shield these companies from well-
           founded criticism]
           Overnight – sleeping in Vienna

Day 2 Leave Vienna 6.00 am > Arrive Bonn 4.00 pm
           Demo/stunt at FSC HQ 5.00 pm to 7.00pm
           [The 'timber certification' scheme run by the FSC or 'Forest Stewardship Council' has been shown to be   
           disastrously ineffective in Ukraine – the public should be made aware that the FSC label on wood products
           does not guarantee that they do not contain wood that has been unsustainably harvested in Ukraine]
            Leave Bonn 8.00 pm > Brussels 11.00 pm
           Overnight – sleeping in Brussels

Day 3 Demo/stunt in Brussels. Details being planned.
          Overnight – sleeping in Brussels again.

Day 4 Leave Brussels 7.00 am > Arrive Lviv 12.00 midnight.

           (Arrive in Kyiv, 7. 00 am, or Kyiv particpants sleep in Lviv before heading back to Kyiv, the next day. )


COSTS – breakdown of basic travel costs:

Cost of travel by coach at €1 per mile (approximate distances)

Kyiv to Lviv 550 km € 550

Lviv to Vienna 800 km € 800

Vienna to Bonn 900 km € 900

Bonn to Brussels 250 km € 250

Brussels to Lviv 1,650 km € 1,650

Lviv to Kyiv 550 km € 550


Total (Kyiv via Lviv, Vienna and Bonn to Brussels and back) € 4,700

Wages for the drivers for one day's stay-over in Brussels: € 200

(Add to that driver's accommodation – then possible accommodation costs for participants.)

Donations ()

 • Nataliya Dvorova 
  • €10 
  • 21 d
 • Anonymous 
  • €10 
  • 25 d
 • volodymyr polyenov 
  • €11 
  • 25 d
 • Aser iutiu 
  • €5 
  • 10 mos
 • Anwerse Libermann 
  • €5 
  • 10 mos
See all

Organizer

Julia Christian 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more